Förslag till resolution - B6-0219/2008Förslag till resolution
B6-0219/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

14.5.2008

till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0153/2008 och B6‑0154/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Annemie Neyts-Uyttebroeck och Elizabeth Lynne
för ALDE-gruppen
om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön – mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen

Förfarande : 2008/2570(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0219/2008

B6‑0219/2008

Europaparlamentets resolution om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön – mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om de skadliga effekterna av användningen av uran (även utarmat uran) i konventionell ammunition,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 62/30 av den 5 december 2007 om effekterna av användningen av vapen och ammunition som innehåller utarmat uran, i vilken oro uttrycktes för den militära användningen av utarmat uran, och FN:s medlemsstater med kraft uppmanades att på nytt undersöka de hälsorisker som användningen av vapen med uran medför,

–  med beaktande av den slutliga rapporten till åklagaren vid krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien från kommittén som inrättats för att granska Natos bombningskampanj mot Förbundsrepubliken Jugoslavien, och slutsatserna i denna om användningen av projektiler med utarmat uran[1],

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  (Utarmat) uran har använts i stor omfattning i modern krigföring, både som ammunition mot hårda mål i landsbygds- och tätortsmiljöer, och som förstärkt pansarskydd mot missil- och artilleriattacker.

B.  Ända sedan det användes av de allierade styrkorna i det första kriget mot Irak har allvarlig oro uttryckts över den radiologiska och kemiska toxiciteten hos de fina uranpartiklar som bildas när sådana vapen träffar hårda mål. Oro har också uttryckts över föroreningen av mark och grundvatten av använd ammunition som missat sina mål.

C.  Trots att vetenskaplig forskning hittills inte har kunnat finna avgörande bevis för skadeverkningar, vilket delvis beror på de militära myndigheternas ovilja att tillåta oberoende forskning i rätt tid, finns det åtskilliga tydliga vittnesmål om de skadliga och ofta dödliga effekterna för både militär personal och civila.

D.  De senaste åren har stora framsteg gjorts när det gäller förståelsen av de miljö- och hälsorisker som utarmat uran medför, och det är hög tid att internationella militära standarder anpassas till dessa framsteg.

E.  Användningen av utarmat uran i krigföring strider mot de grundläggande bestämmelserna och principerna i internationell, humanitär och miljömässig lagstiftning och praxis på dessa områden.

F.  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen begärt

  • a)undersökningar av användningen av uran i konventionell ammunition i krigsoperationer på Balkan, i Irak, Afghanistan och andra områden och konsekvenserna för militär personal och för civilbefolkningen och deras mark,
  • b)införandet av ett moratorium av alla EU- och Natomedlemmar i avvaktan på resultaten av dessa undersökningar,
  • c)att man ska arbeta mot ett eventuellt införande av ett totalförbud mot användningen av (utarmat) uran i konventionell ammunition.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ansluta sig till åtagandet som gjordes inom ramen för FN:s generalförsamlings resolution 62/30 som antogs den 5 december 2007 och lägga fram en rapport om sina åsikter om effekterna av användningen av vapen och ammunition som innehåller utarmat uran.

2.  Europaparlamentet rekommenderar att EU:s höge representant tar med en hänvisning till behovet att förbjuda användningen av ammunition med utarmat uran i den reviderade europeiska säkerhetsstrategin.

3.  Europaparlamentet begär att rådet och kommissionen genomför grundliga undersökningar av användningen av utarmat uran i alla områden där europeisk militär och civil personal har varit utstationerad inom ramen för internationella insatser. Parlamentet uppmanar med kraft både Nato och Förenta staterna att i full utsträckning bidra till dessa undersökningar.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna, rådet och kommissionen att lämna fullständig information till sin militära och civila personal om sannolikheten att utarmat uran har använts eller kan komma att användas i deras insatsområde. Parlamentet begär i enlighet därmed att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas om farlig ammunition skulle användas.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att inte använda vapen med utarmat uran i ESFP-insatser.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att genomföra en miljöundersökning av områden som förorenats med utarmat uran (även testområden) och ge fullständigt stöd ‑ även ekonomiskt stöd ‑ till projekt för att hjälpa offer och deras anhöriga och till saneringsinsatser i de berörda områdena, om negativa effekter för människors hälsa och miljön skulle bekräftas.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater och Nato-länder att bibehålla eller införa ett förbud mot användningen av utarmat uran i konventionell ammunition, och att systematiskt stoppa produktionen och anskaffningen av denna typ av vapen.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och rådet att ta initiativ till utarbetandet av ett internationellt avtal - genom FN eller genom en koalition av villiga stater - för att införa ett förbud mot utveckling, tillverkning, lagring, överföring, testning och användning av uranvapen, och en överenskommelse om att förstöra eller återvinna befintliga lager.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Nato och Natos parlamentariska församling, FN, Euromil, Internationella Röda korset, Världshälsoorganisationen och den internationella koalitionen för ett förbud mot uranvapen.