Πρόταση ψηφίσματος - B6-0220/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0220/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.5.2008

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑0153/2008 και B6‑0154/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas και Angelika Beer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος – προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων

Διαδικασία : 2008/2570(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0220/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0220/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0220/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος – προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιανουαρίου 2001, της 13ης Φεβρουαρίου 2003 και της 17ης Νοεμβρίου 2005 για τις επιβλαβείς συνέπειες της χρήσης ουρανίου (συμπεριλαμβανομένου του απεμπλουτισμένου ουρανίου) σε συμβατικά πυρομαχικά, στα οποία ζητούσε:

  • (α)ενδελεχείς έρευνες – το αποτέλεσμα των οποίων θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο – όσον αφορά τη χρήση ουρανίου σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και σε άλλες περιοχές, καθώς και τις επιπτώσεις του επί στρατιωτικών και επί πολιτών και των γαιών τους,
  • (β)την έγκριση μορατόριουμ από όλα τα μέλη της ΕΕ και του NATO, σύμφωνα με την κοινοτική αρχή της πρόληψης,
  • (γ)τη θέσπιση παγκόσμιου μορατόριουμ με στόχο την πλήρη απαγόρευση των όπλων αυτών,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ της 6ης Νοεμβρίου 2002 επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Πρόληψη της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος σε Πολέμους και Ένοπλες Συγκρούσεις, στην οποία ανέφερε ότι, παρότι διεθνείς συμβάσεις διέπουν τα πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα, νέες τεχνολογίες όπως τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου απειλούν το περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 62/30 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τις "επιπτώσεις της χρήσεως εξοπλισμών και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο", το οποίο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στις 5 Δεκεμβρίου 2007 και εξέφραζε ανησυχίες για τη στρατιωτική χρήση του απεμπλουτισμένου ουρανίου, παρότρυνε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να επανεξετάσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία η χρήση όπλων ουρανίου και τους καλούσε να υποβάλουν σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση κατά την εξηκοστή τρίτη σύνοδό της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το (απεμπλουτισμένο) ουράνιο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις, τόσο σε πυρομαχικά κατά οχυρωμένων στόχων σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα όσο και ως ενισχυμένη τεθωρακισμένη προστασία κατά επιθέσεων με πυραύλους και πυροβολικό,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από της χρήσεώς του από τις συμμαχικές δυνάμεις στον πρώτο πόλεμο κατά του Ιράκ, έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες για την ακτινολογική και χημική τοξικότητα των λεπτών σωματιδίων ουρανίου που δημιουργούνται κατά την πρόσκρουση αυτών των όπλων επί σκληρών στόχων· δεδομένου ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τη μόλυνση των εδαφών και των υπογείων υδάτων από πυρομαχικά που δεν πετυχαίνουν το στόχο τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η επιστημονική έρευνα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να βρει αναμφισβήτητες αποδείξεις βλαβών, εν μέρει λόγω της απροθυμίας των στρατιωτικών αρχών να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητων και έγκαιρων ερευνών, υπάρχουν πάμπολλες μαρτυρίες σχετικά με αυτές τις επιζήμιες και συχνά θανατηφόρες συνέπειες επί στρατιωτικών (π.χ. Ιταλοί στρατιώτες που επιστρέφουν από τα Βαλκάνια) και πολιτών (π.χ. έγκυες γυναίκες και τα παραμορφωμένα παιδιά τους στο Ιράκ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν μεγάλες πρόοδοι όσον αφορά την κατανόηση των κινδύνων που εκπροσωπεί για το περιβάλλον και την υγεία το απεμπλουτισμένο ουράνιο και ότι είναι πλέον καιρός να προσαρμοστούν οι διεθνείς στρατιωτικές προδιαγραφές προς τις προόδους αυτές,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε πολεμικές συγκρούσεις έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες και αρχές που περιέχονται στο γραπτό και εθιμικό διεθνές, ανθρωπιστικό και περιβαλλοντικό δίκαιο,

1.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να σέβονται την παράγραφο 1 του ψηφίσματος του ΟΗΕ που εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007, και να υποβάλουν έκθεση πριν από το τέλος Ιουνίου για τις απόψεις τους όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρήσης εξοπλισμών και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο·

2.  συστήνει να περιλάβει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ την ανάγκη απαγόρευσης της χρήσης πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου στην επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια·

3.  ζητεί να αρχίσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενδελεχείς έρευνες της χρήσης απεμπλουτισμένου ουρανίου σε όλες τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκε ευρωπαϊκό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό στα πλαίσια διεθνών επιχειρήσεων· παροτρύνει το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ να συνεισφέρουν ανεπιφύλακτα στις μελέτες αυτές·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μελλοντικών επιχειρήσεων, να μην χρησιμοποιούν όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου σε επιχειρήσεις ΕΠΑΑ και να μην αναπτύσσουν στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απεμπλουτισμένο ουράνιο·

5.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν πλήρως το σε αποστολή στρατιωτικό και πολιτικό τους προσωπικό, καθώς και τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, για το εάν υπάρχει πιθανότητα να έχει, ή να ενδέχεται να, χρησιμοποιηθεί στο θέατρο επιχειρήσεών τους απεμπλουτισμένο ουράνιο, και να λάβουν επαρκή προστατευτικά μέτρα·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε περιβαλλοντική απογραφή των μολυσμένων με απεμπλουτισμένο ουράνιο περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων δοκιμών) και να προσφέρουν πλήρη υποστήριξη – και οικονομική – σε προγράμματα υπέρ των θυμάτων και των συγγενών τους, καθώς και σε επιχειρήσεις καθαρισμού των προσβεβλημένων περιοχών·

7.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του NATO να διατηρήσουν ή να επιβάλουν την απαγόρευση – ή τουλάχιστον μορατόριο – της χρήσης όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου και να προβούν στη συστηματική παύση της παραγωγής και προμήθειας τέτοιων όπλων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αναλάβουν την πρωτοβουλία για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης - μέσω του ΟΗΕ ή ‘συνασπισμού των προθύμων’ - για τη θέσπιση απαγόρευσης της εξέλιξης, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, δοκιμής και χρήσης όπλων ουρανίου καθώς και για την καταστροφή ή ανακύκλωση των υφισταμένων αποθεμάτων·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο NATO και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του NATO, στον ΟΗΕ και στο Πρόγραμμα των ΗΕ για το Περιβάλλον, στην Euromil, στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο Διεθνή Συνασπισμό για την Απαγόρευση των Όπλων Ουρανίου και στον Ιατρικό Σύλλογο του Ιράκ.