Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0220/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0220/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.5.2008

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0153 ir B6‑0154
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas ir Angelika Beer
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl urano (nusodrintojo) turinčių ginklų ir jų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai: siekis visuotinai uždrausti naudoti tokių ginklų naudojimą

Procedūra : 2008/2570(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0220/2008
Pateikti tekstai :
B6-0220/2008
Priimti tekstai :

B6‑0220

Europos Parlamento rezoliucija dėl urano (nusodrintojo) turinčių ginklų ir jų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai: siekis visuotinai uždrausti naudoti tokius ginklus

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2001 m. sausio 17 d., 2003 m. vasario 13 d. ir 2005 m. lapkričio 17 d. rezoliucijas dėl urano (įskaitant nusodrintąjį uraną) naudojimo įprastinėje ginkluotėje kenksmingo poveikio, kuriose raginama:

  • a)atlikti išsamius tyrimus, apie kurių rezultatus turėtų būti pranešta Parlamentui, dėl urano naudojimo karinėse operacijose Balkanuose, Irake, Afganistane ir kituose regionuose bei jo poveikio kariškiams ir civiliams gyventojams bei šaliai,
  • b)visoms ES ir NATO narėms paskelbti moratoriumą atsižvelgiant į ES atsargumo principą,
  • c)paskelbti pasaulinį moratoriumą, kurio rezultatas būtų visuotinis tokių ginklų naudojimo uždraudimas,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus kalbą minint Tarptautinę dieną, skirtą siekiui užkirsti kelią aplinkos išnaudojimui kare ir ginkluotuose konfliktuose (2002 m. lapkričio 6 d.), kurioje teigiama, kad nors tarptautinėse konvencijose apibrėžtas branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų naudojimas, naujos technologijos, pvz., nusodrintojo urano turinti ginkluotė, kelia grėsmę aplinkai,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 62/30 „Nusodrintojo urano turinčios ginkluotės ir ginklų naudojimo poveikis“, kuri didele balsų persvara buvo priimta 2007 m. gruodžio 5 d. ir kurioje pabrėžiamas susirūpinimas dėl nusodrintojo urano naudojimo karo tikslais ir JT valstybės narės bei atitinkamos tarptautinės organizacijos raginamos iš naujo ištirti urano turinčių ginklų naudojimo keliamą pavojų sveikatai, taip pat jų prašoma pateikti Generalinės Asamblėjos 63-iajai sesijai skirtą pranešimą šiuo klausimu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi uranas (nusodrintasis) plačiai naudojamas šiuolaikiniame kare kaip ginklas prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius kaimo ir miesto vietovėse ir kaip sustiprinta apsauga nuo apšaudymo raketomis ir artilerija,

B.  kadangi jau po to, kai jį panaudojo sąjungininkių pajėgos pirmajame kare prieš Iraką, buvo rimtai susirūpinta dėl smulkių urano dalelių, atsirandančių tada, kai šie ginklai naudojami prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius, radiologinio ir cheminio nuodingumo; kadangi buvo išreikštas susirūpinimas ir dėl to, kad panaudotais šaudmenimis, nepasiekusiais tikslo, teršiamas dirvožemis ir gruntinis vanduo,

C.  kadangi, nepaisant to, kad atliekant mokslinius tyrimus iki šiol nenustatyta įtikinamų žalos įrodymų, iš dalies dėl to, kad karinė vadovybė nebuvo pasirengusi leisti laiku atlikti nepriklausomus tyrimus, esama daug šio žalingo ir dažnai mirtino poveikio kariškiams (pvz., Italijos kariškiams, grįžtantiems iš Kosovo) ir civiliams gyventojams (pvz., nėščioms moterims ir jų apsigimusiems vaikams Irake) pavyzdžių,

D.  kadangi per pastaruosius keletą metų padaryta didelė pažanga suvokiant pavojų aplinkai ir sveikatai, kurį kelia nusodrintasis uranas, ir kadangi pats laikas, kad tarptautiniai kariniai standartai pradėtų atitikti šią pažangą,

E.  kadangi nusodrintojo urano naudojimas kare prieštarauja pagrindinėms taisyklėms ir principams, kurie puoselėjami rašytinėje ir paprotinėje tarptautinėje, humanitarinėje ir aplinkos apsaugos teisėje,

1.  primygtinai ragina valstybes nares laikytis 2007 m. gruodžio 5 d. priimtos JT rezoliucijos 1 dalies nuostatų ir iki birželio mėn. pabaigos pateikti pranešimą apie savo požiūrį į nusodrintojo urano turinčių ginklų ir ginkluotės naudojimo poveikį;

2.  rekomenduoja, kad ES vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai nuorodą dėl poreikio uždrausti nusodrintojo urano ginkluotės naudojimą įtrauktų į būsimą peržiūrėtą Europos saugumo strategiją;

3.  prašo, kad Taryba ir Komisija atliktų visapusiškus nusodrintojo urano naudojimo visuose regionuose, kuriuose Europos kariškiai ir civiliai darbuotojai buvo dislokuoti tarptautinių operacijų metu, tyrimus; ragina NATO ir JAV visapusiškai prisidėti prie šių tyrimų;

4.  ragina valstybes nares nenaudoti nusodrintojo urano turinčių ginklų būsimose Europos saugumo ir gynybos politikos operacijose, taip pat nedislokuoti Europos kariškių ir civilių darbuotojų regionuose, kuriuose negalima užtikrinti, kad nebuvo ar nebus naudojamas nusodrintasis uranas;

5.  ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją teikti misijoje esantiems kariškiams ir civiliams darbuotojams bei jų profesinėms organizacijoms visą informaciją, ar yra tikimybė, kad nusodrintasis uranas buvo arba gali būti naudojamas regione, kuriame vykdomose operacijose jie dalyvauja, ir imtis pakankamų apsaugos priemonių;

6.  ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją parengti zonų (įskaitant bandymų poligonus), kurios užkrėstos nusodrintuoju uranu, aplinkos aprašą ir teikti visapusišką paramą, įskaitant finansinę paramą, projektams, kuriuos įgyvendinant būtų padedama aukoms ir jų giminaičiams, taip pat valymo operacijoms užterštose zonose;

7.  ragina visas ES valstybes nares ir NATO valstybes laikytis draudimo (arba bent moratoriumo) naudoti nusodrintojo urano turinčius ginklus arba jį nustatyti, be to, sistemingai nutraukti šios rūšies ginklų gamybą bei įsigijimą;

8.  ragina valstybes nares ir Tarybą imtis iniciatyvos ir veikiant per JT arba sudarius savanorišką koaliciją siekti parengti tarptautinę sutartį, kad būtų nustatytas draudimas vystyti, gaminti, kaupti, perduoti, bandyti ir naudoti urano turinčius ginklus bei sunaikinti arba perdirbti esamas jų atsargas;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, NATO ir NATO parlamentinei asamblėjai, JT ir Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programai, Europos karinių asociacijų sąjungai (Euromil), Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, Pasaulio sveikatos organizacijai, Tarptautinei urano turinčių ginklų uždraudimo koalicijai bei Irako gydytojų asociacijai.