Projekt rezolucji - B6-0220/2008Projekt rezolucji
B6-0220/2008

PROJEKT REZOLUCJI

14.5.2008

w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0153/2008 i B6‑0154/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyły Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas, Angelika Beer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie broni ze zubożonym uranem i jej wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne – dążąc do wprowadzenia światowego zakazu stosowania takiej broni

Procedura : 2008/2570(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0220/2008
Teksty złożone :
B6-0220/2008
Teksty przyjęte :

B6‑0220/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie broni ze zubożonym uranem i jej wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne – dążąc do wprowadzenia światowego zakazu stosowania takiej broni

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 17 stycznia 2001 r., 13 lutego 2003 r. i 17 listopada 2005 r. w sprawie szkodliwego wpływu wykorzystania uranu (w tym tzw. zubożonego uranu) w broni konwencjonalnej, wzywając do:

  • a)przeprowadzenia szczegółowych badań dotyczących wykorzystania takiej broni w operacjach wojskowych na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie i w innych regionach oraz jej wpływu na personel wojskowy, ludność cywilną i zamieszkiwane przez nią obszary, oraz poinformowania Parlamentu o wynikach tych badań,
  • b)wprowadzenia moratorium przez wszystkich członków UE i NATO, zgodnie z unijną zasadą ostrożności,
  • c)wprowadzenia światowego moratorium prowadzącego do całkowitego zakazu wykorzystania takiej broni,

–  uwzględniając przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego dnia zapobiegania eksploatacji środowiska naturalnego podczas wojen i konfliktów zbrojnych (6 listopada 2002 r.), w którym oświadczył on, że„chociaż wykorzystanie broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej jest uregulowane międzynarodowymi konwencjami, nowe technologie, takie jak amunicja zawierająca zubożony uran, zagrażają środowisku naturalnemu”,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego ONZ 62/30 zatytułowaną „Skutki wykorzystywania uzbrojenia i amunicji zawierających zubożony uran”, przyjętą zdecydowaną większością głosów w dniu 5 grudnia 2007 r., uwypuklającą obawy dotyczące militarnego zastosowania zubożonego uranu, wzywającą państwa członkowskie ONZ i właściwe organizacje międzynarodowe do ponownego zbadania zagrożeń dla zdrowia spowodowanych wykorzystywaniem broni uranowej, oraz apelującą o przedstawienie sprawozdania w tej sprawie na 63. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że (zubożony) uran jest powszechnie wykorzystywany w nowoczesnych działaniach wojennych, zarówno w amunicji przeciwko umocnionym celom na obszarach miejskich i wiejskich oraz we wzmocnionych, opancerzonych tarczach antyrakietowych i przeciwartyleryjskich;

B.  mając na uwadze, że od czasu wykorzystania uranu przez sojusznicze siły w pierwszej wojnie z Irakiem istnieją poważne obawy związane z radiologiczną i chemiczną toksycznością drobnych cząstek uranu uwalnianych podczas uderzenia pocisku w twardy cel; mając na uwadze, że wyrażono obawy dotyczące skażenia gleby i wód gruntowych przez pociski, które nie trafiają do celu,

C.  mając na uwadze, że pomimo braku rozstrzygających dowodów naukowych na szkodliwe działanie broni z uranem, częściowo przez niechęć władz wojskowych do zezwalania na przeprowadzenie niezależnych i terminowych badań, istnieje wiele świadectw szkodliwych i często śmiertelnych skutków zarówno dla personelu wojskowego (np. powracającego z Bałkanów personelu wojskowego z Włoch), jak i cywilów (np. ciężarnych kobiet w Iraku i ich dzieci, u których wystąpiły deformacje),

D.  mając na uwadze, że w przeciągu ostatnich kilku lat dokonano olbrzymich postępów, jeśli chodzi o zrozumienie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska stwarzanego przez zubożony uran, oraz mając na uwadze, że najwyższy czas, aby międzynarodowe normy militarne zostały dostosowane w celu uwzględnienia tych postępów;

E.  mając na uwadze, że wykorzystywanie w działaniach wojennych zubożonego uranu jest sprzeczne z podstawowymi przepisami i zasadami zawartymi w pisanym i zwyczajowym międzynarodowym prawie humanitarnym i ochrony środowiska,

1.  wzywa państwa członkowskie UE do przestrzegania ust. 1 rezolucji ONZ przyjętej w dniu 5 grudnia 2007 r. oraz do przedłożenia przed końcem czerwca sprawozdań przedstawiających ich opinie na temat skutków stosowania uzbrojenia i amunicji zawierających zubożony uran;

2.  zaleca, aby Wysoki Przedstawiciel UE uwzględnił w nadchodzącym przeglądzie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa potrzebę zakazu stosowania amunicji zawierającej zubożony uran;

3.  wzywa Radę i Komisję do przeprowadzenia gruntownych badań nad wykorzystaniem zubożonego uranu we wszystkich regionach, w których rozmieszczono europejski personel wojskowy i cywilny w ramach operacji międzynarodowych; wzywa NATO i USA do pełnego udziału w tych badaniach;

4.  wzywa państwa członkowskie, aby w ramach przyszłych działań nie wykorzystywały broni ze zubożonym uranem w operacjach przeprowadzanych w ramach EPBiO, ani nie rozmieszczały personelu wojskowego i cywilnego regionach, gdzie nie ma gwarancji, że zubożony uran nie był lub nie będzie stosowany;

5.  wzywa państwa członkowskie, Radę i Komisję do dostarczenia przebywającemu na misjach personelowi wojskowemu i cywilnemu oraz ich organizacjom zawodowym kompletnych informacji na temat prawdopodobieństwa wcześniejszego lub przyszłego zastosowania zubożonego uranu w ich regionach operacyjnych; oraz do przedsięwzięcia dostatecznych środków ochronnych;

6.  wzywa państwa członkowskie, Radę i Komisję do przygotowania środowiskowego wykazu obszarów skażonych zubożonym uranem (łącznie z poligonami) oraz do dostarczenia pełnego wsparcia – w tym wsparcia finansowego – dla projektów pomocy ofiarom i ich krewnym oraz operacji odkażania dotkniętych obszarów;

7.  wzywa wszystkie państwa członkowskie UE i kraje należące do NATO do utrzymania lub wprowadzenia zakazu, lub przynajmniej moratorium na stosowanie broni ze zubożonym uranem jako niezbędnego minimum, oraz do systematycznego wycofywania tego typu broni z produkcji oraz do zaprzestania jej zakupu;

8.  wzywa państwa członkowskie i Radę do objęcia przewodnictwa w pracach nad traktatem międzynarodowym – w ramach ONZ lub koalicji zainteresowanych stron – mającym na celu wprowadzenie zakazu rozwoju, produkcji, składowania, transferu, testowania i stosowania broni uranowej oraz likwidację lub przetwarzanie istniejących zapasów;

9.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, NATO i Zgromadzeniu Parlamentarnemu NATO, ONZ i programowi ochrony środowiska ONZ, europejskiej organizacji związków żołnierzy Euromil, Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, Światowej Organizacji Zdrowia, międzynarodowej koalicji na rzecz zakazu broni uranowej oraz irackiemu stowarzyszeniu medycznemu.