Návrh usnesení - B6-0223/2008Návrh usnesení
B6-0223/2008

NÁVRH USNESENÍ,

14. 5. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0153/2008 a B6‑0154/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek a Jana Hybášková
za skupinu PPE-DE,
o zbraních s ochuzeným uranem

Postup : 2008/2570(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0223/2008
Předložené texty :
B6-0223/2008
Přijaté texty :

B6‑0223/2008

Usnesení Evropského parlamentu o zbraních s ochuzeným uranem

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o škodlivosti užívání uranu (včetně ochuzeného uranu) v konvenční munici,

–  s ohledem na projev, který pronesl generální tajemník OSN dne 6. listopadu 2002 při příležitosti mezinárodního dne prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN z 5. prosince 2007, která upozorňuje na vážné obavy ohledně zdravotních důsledků používání zbraní s ochuzeným uranem,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že (ochuzený) uran se často používá v současných konfliktech jako munice proti opevněným cílům ve venkovských i městských oblastech i jako zesílená pancéřová ochrana proti raketovým a dělostřeleckým útokům,

B.  vzhledem k tomu, že od použití těchto zbraní spojeneckými jednotkami v první válce proti Iráku panují vážné obavy ohledně radiologické a chemické toxicity jemných uranových částic, které vznikají při dopadu těchto zbraní na opevněné cíle; vzhledem k tomu, že znepokojení vyvolává i kontaminace půdy a podzemní vody střelami, které minuly svůj cíl,

C.  vzhledem k tomu, že ačkoli vědecký výzkum zatím s konečnou platností neprokázal jejich škodlivost, existuje řada svědectví o jejich škodlivých a často i smrtelných účincích jak pro vojenský personál, tak pro civilní obyvatelstvo,

1.  naléhavě vyzývá členské státy, aby dodržovaly odstavec 1 rezoluce OSN schválené 5. prosince 2007 a aby předložily zprávu, v níž uvedou své názory na důsledky používání výzbroje a munice obsahující ochuzený uran;

2.  žádá Radu a Komisi, aby nechaly vypracovat vědecké studie o užívání ochuzeného uranu ve všech oblastech, v nichž byl v rámci misí Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) rozmístěn evropský vojenský a civilní personál;

3.  naléhavě vyzývá členské státy, aby se v co nejvyšší možné míře vyhnuly používání zbraní s ochuzeným uranem při operacích v rámci EBOP a rozmístění vojenského a civilního personálu v oblastech, kde nelze zaručit, že se v nich neužíval nebo nebude užívat ochuzený uran;

4.  naléhavě vyzývá členské státy, Radu a Komisi, aby svému vojenskému a civilnímu personálu vyslanému na misi poskytly úplné informace o tom, zda je pravděpodobné, že v místě jejich působení byl nebo by mohl být užíván ochuzený uran, a aby přijaly odpovídající ochranná opatření;

5.  vyzývá členské státy, Radu a Komisi, aby sestavily ekologický seznam oblastí kontaminovaných ochuzeným uranem (včetně oblastí, kde jsou střely testovány) a aby plně podpořily – i finančně – projekty na pomoc obětem a jejich příbuzným a sanační operace v postižených oblastech;

6.  vyzývá všechny členské státy EU a země NATO, aby v případě, že vědecký výzkum s konečnou platností prokáže škodlivost těchto zbraní, vyvodily příslušné závěry;

7.  vyzývá členské státy a Radu, aby v případě prokázané škodlivosti těchto zbraní převzaly iniciativu a usilovaly o vypracování mezinárodní dohody – v rámci OSN nebo koalice států ochotných ke spolupráci – o zákazu vývoje, výroby, skladování, přepravy, testování a používání zbraní s uranem a zničení nebo recyklaci stávajících zásob;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, NATO a Parlamentnímu shromáždění NATO, OSN, Mezinárodnímu červenému kříži a Světové zdravotnické organizaci.