Forslag til beslutning - B6-0223/2008Forslag til beslutning
B6-0223/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

14.5.2008

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6-0153/2008 og B6-0154/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek og Jana Hybášková
for PPE-DE-Gruppen
om våben med forarmet uran

Procedure : 2008/2570(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0223/2008
Indgivne tekster :
B6-0223/2008
Vedtagne tekster :

B6‑0223/2008

Europa-Parlamentets beslutning om våben med forarmet uran

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om de skadelige virkninger af anvendelse af uran (herunder forarmet uran) i konventionel ammunition,

–  der henviser til talen af FN's generalsekretær den 6. november 2002 i anledning af den internationale dag om forebyggelse af miljøskader i krig og under væbnede konflikter,

–  der henviser til resolutionen fra FN's Generalforsamling af 5. december 2007, der belyser de alvorlige sundhedsmæssige betænkeligheder i forbindelse med anvendelse af våben med forarmet uran,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at der i vid udstrækning er blevet anvendt (forarmet) uran inden for moderne krigsførelse både som ammunition mod hårde mål i landdistrikter og byområder og som panserbeskyttelse mod missil- og artilleriangreb,

B.  der henviser til, at den radiologiske og kemiske toksicitet i de fine uranpartikler, som produceres, når disse våben rammer hårde mål, har givet anledning til alvorlig bekymring, lige siden de allierede styrker benyttede uran under den første krig mod Irak; der endvidere henviser til, at det også vækker bekymring, at jord og grundvand forurenes af affyrede skud, som har forfejlet deres mål,

C.  der henviser til, at der foreligger adskillige vidneudsagn om de skadelige og ofte dødelige følger for både militærpersonel og civile på trods af, at man inden for den videnskabelige forskning hidtil ikke har været i stand til at forelægge afgørende beviser på skader,

1.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overholde punkt 1 i FN's resolution af 5. december 2007 og aflægge beretning om deres syn på virkningerne af anvendelsen af våben og ammunition, der indeholder forarmet uran;

2.  anmoder Rådet og Kommissionen om at foretage en videnskabelig undersøgelse af anvendelsen af forarmet uran i alle områder, hvor europæisk militærpersonel og civilt personel har været deployeret i forbindelse med ESFP-operationer;

3.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i videst mulig omfang at undgå anvendelsen af våben, der indeholder forarmet uran, under ESFP-operationer, såvel som deployering af militærpersonel og civilt personel i områder, hvor der ikke kan gives garanti for, at der ikke er blevet anvendt eller vil blive anvendt forarmet uran;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at give deres udsendte militærpersonel og civile personel fuldstændige oplysninger om sandsynligheden for, at der er blevet eller kan blive anvendt forarmet uran i det område, hvor deres operationer finder sted, og til at træffe tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger;

5.  opfordrer medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at udarbejde et miljøregister over områder, der er forurenet med forarmet uran (herunder øvelsesarealer), og yde deres fulde støtte – herunder også finansiel støtte – til projekter, der har til formål at støtte ofrene og deres familier, samt til oprensningsaktioner i de berørte områder;

6.  opfordrer EU's medlemsstater og NATO-landene til at drage hensigtsmæssige konklusioner, såfremt den videnskabelige forskning måtte forelægge afgørende beviser på skader, der forårsages af sådanne våben;

7.  opfordrer medlemsstaterne og Rådet til at gå foran i bestræbelserne - såfremt sådanne beviser forelægges - på at få udarbejdet en international traktat, i FN-regi eller via en "koalition af frivillige", med henblik på fastlæggelse af et forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring, overførsel, afprøvning og anvendelse af uranvåben samt mod destruktion eller genanvendelse af eksisterende lagre;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, NATO og NATO's Parlamentariske Forsamling, FN, Det Internationale Røde Kors og Verdenssundhedsorganisationen.