Πρόταση ψηφίσματος - B6-0223/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0223/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.5.2008

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑0153/2008 και B6‑0154/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek και Jana Hybášková
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου

Διαδικασία : 2008/2570(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0223/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0223/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0223/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις επιζήμιες συνέπειες της χρήσης ουρανίου (συμπεριλαμβανομένου του απεμπλουτισμένου ουρανίου) σε συμβατικά πυρομαχικά,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ της 6ης Νοεμβρίου 2002 επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Πρόληψη της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος σε Πολέμους και Ένοπλες Συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 5ης Δεκεμβρίου 2007, στο οποίο εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχει επί της υγείας η χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το (απεμπλουτισμένο) ουράνιο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις, τόσο σε πυρομαχικά κατά οχυρωμένων στόχων σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα όσο και ως ενισχυμένη τεθωρακισμένη προστασία κατά επιθέσεων με πυραύλους και πυροβολικό,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από της χρήσεώς του από τις συμμαχικές δυνάμεις στον πρώτο πόλεμο κατά του Ιράκ, έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες για την ακτινολογική και χημική τοξικότητα των λεπτών σωματιδίων ουρανίου που δημιουργούνται κατά την πρόσκρουση αυτών των όπλων επί σκληρών στόχων· δεδομένου ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τη μόλυνση των εδαφών και των υπογείων υδάτων από πυρομαχικά που δεν πετυχαίνουν το στόχο τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η επιστημονική έρευνα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να βρει αναμφισβήτητες αποδείξεις βλαβών, υπάρχουν πάμπολλες μαρτυρίες σχετικά με τις επιζήμιες και συχνά θανατηφόρες συνέπειες επί στρατιωτικών και πολιτών,

1.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να σέβονται την παράγραφο 1 του ψηφίσματος του ΟΗΕ που εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007, και να υποβάλουν έκθεση των απόψεών τους όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρήσης εξοπλισμών και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο·

2.  ζητεί να παραγγείλουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε όλες τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκε ευρωπαϊκό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό στα πλαίσια αποστολών της ΕΠΑΑ·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου σε επιχειρήσεις ΕΠΑΑ, καθώς και την ανάπτυξη στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απεμπλουτισμένο ουράνιο·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν πλήρως το σε αποστολή στρατιωτικό και πολιτικό τους προσωπικό για το εάν υπάρχει πιθανότητα να έχει, ή να ενδέχεται να, χρησιμοποιηθεί στο θέατρο επιχειρήσεών τους απεμπλουτισμένο ουράνιο, και να λάβουν επαρκή προστατευτικά μέτρα·

5.  καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε περιβαλλοντική απογραφή των μολυσμένων με απεμπλουτισμένο ουράνιο περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων δοκιμών) και να υποστηρίξουν πλήρως – και οικονομικά – προγράμματα υπέρ των θυμάτων και των συγγενών τους, καθώς και επιχειρήσεις καθαρισμού των προσβεβλημένων περιοχών·

6.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του NATO να αντλήσουν τα δέοντα συμπεράσματα εάν βρει η επιστημονική έρευνα οριστικές αποδείξεις βλαβών που προκλήθηκαν από τέτοια όπλα·

7.  καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αναλάβουν την πρωτοβουλία – εφόσον βρεθούν τέτοιες αποδείξεις – για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης, μέσω του ΟΗΕ ή μέσω ‘συνασπισμού των προθύμων’, προκειμένου να θεσπιστεί απαγόρευση της εξέλιξης, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, δοκιμής και χρήσης όπλων ουρανίου καθώς και για την καταστροφή ή ανακύκλωση των υφισταμένων αποθεμάτων·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο NATO και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του NATO, στον ΟΗΕ, στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.