Päätöslauselmaesitys - B6-0223/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0223/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

14.5.2008

suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0153/2008 ja B6‑0154/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek ja Jana Hybášková
PPE-DE-ryhmän puolesta
köyhdytettyä uraania sisältävistä aseista

Menettely : 2008/2570(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0223/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0223/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0223/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma köyhdytettyä uraania sisältävistä aseista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa uraanin käytöstä (köyhdytetty uraani mukaan luettuna) tavanomaisissa ampumatarvikkeissa,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin sodassa ja aseellisissa konflikteissa tapahtuvan ympäristön hyväksikäytön ehkäisemistä koskevan kansainvälisen teemapäivän yhteydessä 6. marraskuuta 2002 pitämän puheen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 5. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman, jossa korostettiin köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden käyttöön liittyviä vakavia terveysuhkia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että (köyhdytettyä) uraania on käytetty laajalti nykyaikaisessa sodankäynnissä sekä panssaroituihin kohteisiin ammuttavissa ammuksissa maaseutu- ja kaupunkiympäristössä että erityisen lujana ohjus- ja tykistöiskuilta suojaavana panssarina,

B.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun liittoutuneet käyttivät sitä ensimmäisessä Irakin vastaisessa sodassa, on esiintynyt suurta huolta hienojen uraanihiukkasten, joita syntyy näiden aseiden osuessa koviin maaleihin, säteilyvaikutuksista, kemiallisista vaikutuksista ja myrkyllisyydestä; ottaa huomioon myös kohteiden ohi ammutuista ammuksista aiheutuvasta maaperän ja pohjavesien saastumisesta johtuvan huolen,

C.  ottaa huomioon, että vaikka tieteellisen tutkimuksen avulla ei olekaan toistaiseksi saatu selviä todisteita haitoista, on olemassa lukuisia todisteita kyseisistä sekä sotilaille että siviileille aiheutuneista haitallisista ja usein tappavista vaikutuksista;

1.  kehottaa jäsenvaltioita pitämään kiinni 5. joulukuuta 2007 hyväksytyn YK:n päätöslauselman 1 kohdasta ja toimittamaan raportin, joka sisältää niiden kannat köyhdytetyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten käytön vaikutuksiin;

2.  pyytää neuvostoa ja komissiota teettämään tieteellisiä tutkimuksia köyhdytetyn uraanin käytöstä kaikilla niillä alueilla, jonne on lähetetty eurooppalaista sotilas- ja siviilihenkilöstöä ETPP:aan kuuluvien tehtävien puitteissa;

3.  vaatii jäsenvaltioita välttämään mahdollisimman tarkoin köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden käyttöä ETPP:n operaatioissa sekä sotilas- ja siviilihenkilöstön sijoittamista alueille, joiden kohdalla ei voida taata sitä, että alueilla ei ole käytetty eikä käytetä vastaisuudessakaan köyhdytettyä uraania;

4.  kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota antamaan tehtäviin osallistuvalle sotilas- ja siviilihenkilöstölleen kattavat tiedot siitä, miten todennäköistä on, että köyhdytettyä uraania on käytetty tai voidaan käyttää asianomaisen operaation alueella, sekä ryhtymään riittäviin suojatoimiin;

5.  kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota laatimaan tarkat ympäristöselvitykset köyhdytetyn uraanin saastuttamista alueista (testausalueet mukaan lukien) sekä tukemaan täysipainoisesti, myös taloudellisesti, uhrien ja heidän perheenjäsentensä avustamiseen tarkoitettuja hankkeita sekä saastuneiden alueiden puhdistustoimia;

6.  kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita ja Naton jäsenvaltioita tekemään asianmukaiset johtopäätökset siinä tapauksessa, että tieteelliset tutkimukset osoittavat aukottomasti näiden aseiden vaikuttavan haitallisesti;

7.  kehottaa, mikäli kyseisenlaista todistusaineistoa esitetään, EU:n jäsenvaltioita ja neuvostoa ottamaan vastuun sellaisen kansainvälisen sopimuksen valmistelemisesta YK:n tai "halukkaiden valtioiden koalition" avulla, jolla kielletään uraaniaseiden kehittäminen, valmistus, varastointi, siirtäminen, testaus ja käyttö ja jolla määrätään olemassa olevien uraaniasevarastojen hävittämisestä tai kierrätyksestä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Natolle ja Naton parlamentaariselle yleiskokoukselle, YK:lle, Kansainväliselle Punaiselle Ristille sekä Maailman terveysjärjestölle.