Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0223/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0223/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.5.2008

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B6‑0153 ir B6‑0154
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek, Jana Hybášková
PPE-DE frakcijos vardu
dėl nusodrintojo urano turinčių ginklų

Procedūra : 2008/2570(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0223/2008
Pateikti tekstai :
B6-0223/2008
Priimti tekstai :

B6‑0223/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl nusodrintojo urano turinčių ginklų

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl urano (įskaitant nusodrintąjį uraną) naudojimo įprastinėje ginkluotėje kenksmingo poveikio,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus kalbą 2002 m. lapkričio 6 d. minint Tarptautinę dieną, skirtą siekiui užkirsti kelią aplinkos išnaudojimui kare ir ginkluotuose konfliktuose,

–  atsižvelgdamas JT Generalinės Asamblėjos 2007 m. gruodžio 5 d. rezoliuciją, kurioje pabrėžiamas nusodrintojo urano turinčių ginklų naudojimo keliamas didelis pavojus sveikatai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi uranas (nusodrintasis) plačiai naudojamas šiuolaikiniame kare kaip ginklas prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius kaimo ir miesto vietovėse ir kaip sustiprinta apsauga nuo apšaudymo raketomis ir artilerija,

B.  kadangi jau po to, kai jį panaudojo sąjungininkių pajėgos pirmajame kare prieš Iraką, buvo rimtai susirūpinta dėl smulkių urano dalelių, atsirandančių tada, kai šie ginklai naudojami prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius, radiologinio ir cheminio nuodingumo; kadangi buvo išreikštas susirūpinimas ir dėl to, kad panaudotais šaudmenimis, nepasiekusiais tikslo, teršiamas dirvožemis ir gruntinis vanduo,

C.  kadangi, nepaisant to, kad atliekant mokslinius tyrimus iki šiol nenustatyta įtikinamų žalos įrodymų, esama daug šio žalingo ir dažnai mirtino poveikio kariškiams ir civiliams gyventojams pavyzdžių,

1.  primygtinai ragina valstybes nares laikytis 2007 m. gruodžio 5 d. priimtos JT rezoliucijos 1 dalies nuostatų ir pateikti pranešimą apie savo požiūrį į nusodrintojo urano turinčių ginklų ir ginkluotės naudojimo poveikį;

2.  prašo, kad Taryba ir Komisija užsakytų mokslinius nusodrintojo urano naudojimo visuose regionuose, kuriuose Europos kariškiai ir civiliai darbuotojai buvo dislokuoti, kai vykdė Europos saugumo ir gynybos politikos misijas, tyrimus;

3.  ragina valstybes nares kuo labiau vengti naudoti nusodrintojo urano turinčius ginklus Europos saugumo ir gynybos politikos operacijose, taip pat vengti dislokuoti Europos kariškius ir civilius darbuotojus regionuose, kuriuose negalima užtikrinti, kad nebuvo ar nebus naudojamas nusodrintasis uranas;

4.  ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją teikti misijose dalyvaujantiems savo kariškiams ir civiliams darbuotojams visą informaciją, ar yra tikimybė, kad nusodrintasis uranas buvo arba gali būti naudojamas regione, kuriame vykdomose operacijoje jie dalyvauja, ir imtis pakankamų apsaugos priemonių;

5.  ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją parengti zonų (įskaitant bandymų poligonus), kurios užkrėstos nusodrintuoju uranu, aplinkos aprašą ir teikti visapusišką paramą, įskaitant finansinę paramą, projektams, kuriuos įgyvendinant būtų padedama aukoms ir jų giminaičiams, taip pat valymo operacijoms pažeistose zonose;

6.  ragina visas ES valstybes nares ir NATO šalis padaryti deramas išvadas, jei atliekant mokslinius tyrimus bus nustatyta įtikinamų šių ginklų daromos žalos įrodymų,

7.  ragina valstybes nares ir Tarybą, jei bus nustatyta minėtųjų įrodymų, imtis iniciatyvos ir veikiant per JT arba sudarius savanorišką koaliciją siekti parengti tarptautinę sutartį, kad būtų nustatytas draudimas vystyti, gaminti, kaupti, perduoti, bandyti ir naudoti urano turinčius ginklus bei sunaikinti arba perdirbti esamas jų atsargas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, NATO ir NATO parlamentinei asamblėjai, JT, Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui ir Pasaulio sveikatos organizacijai.