Rezolūcijas priekšlikums - B6-0223/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0223/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

14.5.2008

Pamatojoties uz jautājumu, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0153/2008 un B6‑0154/2008,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek and Jana Hybášková
PPE-DE grupas vārdā
par vājināta urāna ieročiem

Procedūra : 2008/2570(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0223/2008
Iesniegtie teksti :
B6-0223/2008
Pieņemtie teksti :

B6‑0223/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vājināta urāna ieročiem

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par urāna (tostarp tā sauktā vājinātā urāna) izmantošanas konvencionālajā munīcijā kaitīgo ietekmi,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2002. gada 6. novembra runu, kas tika teikta Starptautiskajai dienai cīņā pret vides izmantošanu karā un bruņotos konfliktos veltītā pasākumā,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2007. gada 5. decembra rezolūciju, kurā uzsvērts nopietnais veselības apdraudējums, ko rada vājināta urāna ieroču izmantošana,

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  tā kā mūsdienās (vājinātu) urānu plaši izmanto karadarbībā gan munīcijā, kas paredzēta nocietinātiem mērķiem lauku apvidos un pilsētās, gan bruņotai, nocietinātai aizsardzībai pret raķešu un artilērijas uzbrukumiem,

B.  tā kā visu laiku, kopš sabiedroto spēki sāka to izmantot pirmajā karā pret Irāku, ir nopietnas bažas par šādu ieroču izmantošanas pret nocietinātiem mērķiem rezultātā radīto smalko urāna daļiņu radioloģisko un ķīmisko toksiskumu; tā kā ir paustas bažas arī par to, ka mērķi netrāpījusī munīcija piesārņo augsni un gruntsūdeņus;

C.  tā kā, neraugoties uz to, ka zinātniskos pētījumos līdz šim nav pilnībā pierādīta kaitīgā ietekme, ir neskaitāmas liecības par kaitīgu un bieži vien nāvējošu šīs vielas iedarbību gan uz militārpersonām, gan uz civiliedzīvotājiem,

1.  mudina dalībvalstis ievērot ANO 2007. gada 5. decembra rezolūcijas 1. punktu un iesniegt ziņojumu, kurā pausts viņu viedoklis par vājinātu urānu saturoša bruņojuma un munīcijas izmantošanas ietekmi;

2.  prasa Padomei un Komisijai pasūtīt zinātniskus pētījumus par vājināta urāna izmantošanu visos reģionos, kuros EDAP misijās nosūtītas Eiropas militārpersonas un civilie darbinieki;

3.  mudina dalībvalstis pēc iespējas atturēties no vājinātu urānu saturošu ieroču izmantošanas EDAP operācijās, kā arī militārpersonu un civilo darbinieku nosūtīšanu uz reģioniem, kuru gadījumā nav garantijas, ka tajos nav ticis izmantots vai netiks izmantots vājināts urāns;

4.  mudina dalībvalstis, Padomi un Komisiju sniegt savām misijās nosūtītajām militārpersonām un civilajiem darbiniekiem pilnu informāciju par iespējamo vājināta urāna izmantošanu pagātnē vai nākotnē reģionā, kurā notiek operācijas ar viņu dalību, un veikt pienācīgus aizsargpasākumus;

5.  aicina dalībvalstis, Padomi un Komisiju izveidot vides reģistru, kurā norādītas vietas, kas piesārņotas ar vājinātu urānu (tostarp izmēģinājuma poligoni) un sniegt pilnu atbalstu, tostarp finansiālu atbalstu, upuriem un viņu radiniekiem, kā arī skarto teritoriju attīrīšanas operācijām;

6.  aicina ES un NATO dalībvalstis izdarīt pienācīgus secinājums, ja zinātniskajos pētījumos tiks pierādīta šādu ieroču radītā kaitīgā ietekme;

7.  ja sagaidāms, ka tas tiks pierādīts, aicina dalībvalstis un Padomi uzņemties vadošo lomu darbā pie starptautiska ANO vai vēlmi izrādījušo valstu koalīcijas līguma, lai aizliegtu urāna ieroču izstrādi, ražošanu, uzkrāšanu, pārdošanu, izmēģināšanu un izmantošanu, kā arī iznīcinātu vai pārstrādātu esošos šādu ieroču krājumus;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, NATO un NATO parlamentārajai asamblejai, ANO, Starptautiskajam Sarkanajam Krustam un Pasaules Veselības organizācijai.