Návrh uznesenia - B6-0223/2008Návrh uznesenia
B6-0223/2008

NÁVRH UZNESENIA

14.5.2008

ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0153/2008 a B6‑0154/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek a Jana Hybášková
v mene skupiny PPE-DE
o zbraniach s ochudobneným uránom

Postup : 2008/2570(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0223/2008
Predkladané texty :
B6-0223/2008
Prijaté texty :

B6‑0223/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o zbraniach s ochudobneným uránom

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o škodlivých účinkoch používania uránu (vrátane ochudobneného uránu) v konvenčnej munícii,

–  so zreteľom na prejav generálneho tajomníka OSN zo 6. novembra 2002 pri príležitosti Medzinárodného dňa prevencie zneužívania životného prostredia vo vojne a v ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 5. decembra 2007 zdôrazňujúcu vážne obavy o zdravie v súvislosti s používaním zbraní s ochudobneným uránom,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže (ochudobnený) urán sa vo veľkej miere využíva v novodobých bojoch tak ako munícia proti spevneným cieľom vo vidieckom a mestskom prostredí, ako aj ako spevnená pancierová ochrana pred raketovými a delostreleckými útokmi,

B.  keďže odkedy ho spojenecké vojská použili v prvej vojne proti Iraku, existujú vážne obavy z rádiologickej a chemickej toxicity jemných uránových častíc, ktoré vznikajú pri dopade týchto zbraní na pevné ciele; keďže sa vyskytli aj obavy z kontaminácie pôdy a podzemnej vody použitou muníciou, ktorá minula cieľ,

C.  keďže napriek skutočnosti, že vedecký výskum doteraz nedokázal nájsť presvedčivý dôkaz škodlivosti, existujú početné svedectvá o týchto škodlivých a často smrteľných účinkoch tak na vojenský personál, ako aj na civilné obyvateľstvo,

1.  naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby sa pridržiavali odseku 1 rezolúcie OSN prijatej 5. decembra 2007 a aby predložili správu obsahujúcu ich názory na účinky používania výzbroje a munície obsahujúcej ochudobnený urán;

2.  žiada Radu a Komisiu, aby zadali vypracovanie vedeckých štúdií o používaní ochudobneného uránu vo všetkých regiónoch, kde boli rozmiestnení európski vojenskí a civilní zamestnanci v rámci misií EBOP;

3.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v čo najväčšom možnom rozsahu zabránili používaniu zbraní s ochudobneným uránom v operáciách EBOP, ako aj rozmiestňovaniu vojenských a civilných zamestnancov v regiónoch, kde nemožno zaručiť, že sa ochudobnený urán nepoužil alebo nepoužije;

4.  naliehavo vyzýva členské štáty, Radu a Komisiu, aby svojim vojenským a civilným zamestnancom vyslaným na misie poskytli všetky informácie o pravdepodobnosti, že ochudobnený urán sa použil alebo sa mohol použiť v regiónoch, kde operujú, a aby tiež prijali dostatočné ochranné opatrenia;

5.  vyzýva členské štáty, Radu a Komisiu, aby vypracovali ekologický inventár území kontaminovaných ochudobneným uránom (vrátane cvičných strelníc) a aby plne podporovali – aj finančne – projekty na pomoc obetiam a ich príbuzným, ako aj očistné operácie v postihnutých oblastiach;

6.  vyzýva členské štáty EÚ a krajiny NATO, aby v prípade, že vedecký výskum nájde presvedčivý dôkaz škodlivosti týchto zbraní, vyvodili primerané závery;

7.  vyzýva členské štáty a Radu, aby v prípade existencie takéhoto dôkazu iniciovali vypracovanie medzinárodnej zmluvy – prostredníctvom OSN alebo „koalície ochotných“ – ktorou sa zavádza zákaz vývoja, výroby, skladovania, prevážania, skúšania a používania zbraní s ochudobneným uránom, ako aj povinnosť zničiť či recyklovať existujúce zásoby;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, NATO a Parlamentnému zhromaždeniu NATO, OSN, Medzinárodnému červenému krížu a Svetovej zdravotníckej organizácii.