Förslag till resolution - B6-0223/2008Förslag till resolution
B6-0223/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

14.5.2008

till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0153/2008 och B6‑0154/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek och Jana Hybášková
för PPE-DE-gruppen
om vapen med utarmat uran

Förfarande : 2008/2570(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0223/2008
Ingivna texter :
B6-0223/2008
Antagna texter :

B6‑0223/2008

Europaparlamentets resolution om vapen med utarmat uran

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om de skadliga effekterna av användningen av uran (även utarmat uran) i konventionell ammunition,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares tal av den 6 november 2002 i samband med den Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 5 december 2007 om allvarliga hälsorisker i samband med användningen av vapen med utarmat uran,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  (Utarmat) uran har använts i stor omfattning i modern krigföring, både som ammunition mot hårda mål i landsbygds- och tätortsmiljöer, och som förstärkt pansarskydd mot missil- och artilleriattacker.

B.  Ända sedan det användes av de allierade styrkorna i det första kriget mot Irak har allvarlig oro uttryckts över den radiologiska och kemiska toxiciteten hos de fina uranpartiklar som bildas när sådana vapen träffar hårda mål. Oro har också uttryckts över föroreningen av mark och grundvatten av använd ammunition som missat sina mål.

C.  Trots att vetenskaplig forskning hittills inte har kunnat finna avgörande bevis för skadeverkningar finns det åtskilliga vittnesmål om de skadliga och ofta dödliga effekterna för både militär personal och civila.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ansluta sig till punkt 1 i FN:s resolution som antogs den 5 december 2007, och lägga fram en rapport om sina åsikter om effekterna av användningen av vapen och ammunition som innehåller utarmat uran.

2.  Europaparlamentet begär att rådet och kommissionen genomför vetenskapliga studier om användningen av utarmat uran i alla områden där europeisk militär och civil personal har varit utstationerade inom ramen för ESFP-uppdrag.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att i största möjliga omfattning undvika användningen av vapen med utarmat uran i ESFP-insatser, och utstationering av militär och civil personal i områden där inga garantier kan ges för att utarmat uran inte har använts eller inte kommer att användas.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna, rådet och kommissionen att lämna fullständig information till sin utsända militära och civila personal om sannolikheten att utarmat uran har använts eller kan komma att användas i deras insatsområde, samt att vidta tillräckliga skyddsåtgärder.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att genomföra en miljöundersökning av områden som förorenats med utarmat uran (även testområden) och ge omfattande stöd ‑ även ekonomiskt stöd ‑ till projekt för att hjälpa offer och deras anhöriga och till saneringsinsatser i de berörda områdena.

6.  Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater och Nato-länder att dra lämpliga slutsatser om den vetenskapliga forskningen finner avgörande bevis för skador som orsakats av sådana vapen.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och rådet att ‑ om sådana bevis skulle föreligga ‑ ta initiativ till utarbetandet av ett internationellt avtal genom FN eller genom en koalition av villiga stater, för att införa ett förbud mot utveckling, tillverkning, lagring, överföring, testning och användning av uranvapen, samt en överenskommelse om att förstöra eller återvinna befintliga lager.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Nato och Natos parlamentariska församling, FN, Internationella Röda korset och Världshälsoorganisationen.