Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0224/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0224/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.5.2008

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0153/2008 ir B6‑0154/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Ģirts Valdis Kristovskis ir Ryszard Czarnecki
UEN frakcijos vardu
dėl urano (nusodrintojo) pagrindu pagamintų ginklų ir jų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant visuotinio tokių ginklų naudojimo uždraudimo

Procedūra : 2008/2570(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0224/2008
Pateikti tekstai :
B6-0224/2008
Priimti tekstai :

B6‑0224/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl urano (nusodrintojo) pagrindu pagamintų ginklų ir jų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant visuotinio tokių ginklų naudojimo uždraudimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl nusodrintojo urano naudojimo įprastinėje ginkluotėje kenksmingo poveikio, kuriose raginama:

  • a)vykdyti išsamius tyrimus, kurių rezultatai turėtų būti pranešami Parlamentui, dėl urano naudojimo karinėse operacijose Balkanuose, Irake, Afganistane ir kituose regionuose bei poveikio kariškiams ir civiliams gyventojams bei šaliai (2003 m. vasario13 d),
  • b)laukiant šių tyrimų rezultatų visoms ES ir NATO narėms paskelbti moratoriumą atsižvelgiant į ES atsargumo principą (2001 m. sausio 17 d.),
  • c)nustatyti visišką šių ginklų draudimą (2005 m. lapkričio 17 d. ir 2006 m. lapkričio 16 d.),

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus kalbą minint Tarptautinę dieną, skirtą siekiui užkirsti kelią aplinkos išnaudojimui kare ir ginkluotuose konfliktuose (2002 m. lapkričio 6 d.), kurioje teigiama, kad nors tarptautinėse konvencijose apibrėžtas branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų naudojimas, naujos technologijos, pvz., nusodrintojo urano turinti ginkluotė, kelia grėsmę aplinkai,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 62/30 „Nusodrintojo urano turinčios ginkluotės ir ginklų naudojimo poveikis“, kuri didele balsų persvara buvo priimta 2007 m. gruodžio 5 d., ir kurioje pabrėžiamas susirūpinimas dėl nusodrintojo urano naudojimo karo tikslais ir JT valstybės narės raginamos iš naujo ištirti urano turinčių ginklų naudojimo keliamą pavojų sveikatai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi uranas (nusodrintasis) buvo plačiai naudojamas šiuolaikiniame kare kaip ginklas prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius kaimo ir miesto vietovėse ir kaip sustiprinta apsauga nuo raketų ir artilerijos išpuolių,

B.  kadangi jau po to, kai jį panaudojo sąjungininkių pajėgos pirmajame kare prieš Iraką, buvo rimtai susirūpinta dėl smulkių urano dalelių, atsirandančių tada, kai šie ginklai naudojami prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius, radiologinio ir cheminio nuodingumo; kadangi buvo išreikštas susirūpinimas taip pat dėl to, kad panaudota ginkluote, nepasiekusia tikslo, teršiama žemė ir gruntinis vanduo,

C.  kadangi, nepaisant to, kad atliekant mokslinius tyrimus iki šiol nebuvo įmanoma nustatyti įtikinamų žalos požymių, iš dalies dėl to, kad karinė vadovybė nebuvo pasirengusi leisti atlikti nepriklausomus tyrimus reikiamu laiku, esama daug aiškių šio žalingo ir dažnai mirtino poveikio kariškiams (pvz., Italijos kariškiams, grįžtantiems iš Kosovo) ir civiliams gyventojams (t. y. nėščioms moterims ir jų sužalotiems vaikams Irake) įrodymų,

D.  kadangi per pastaruosius keletą metų buvo padaryta didelė pažanga suvokiant pavojų aplinkai ir sveikatai, kurį kelia nusodrintasis uranas, ir kadangi pats laikas, kad tarptautiniai kariniai standartai pradėtų atitikti šią pažangą,

E.  kadangi nusodrintojo urano naudojimas kare prieštarauja pagrindinėms taisyklėms ir principams, kurie puoselėjami rašytinėje ir paprotinėje tarptautinėje, humanitarinėje ir aplinkos apsaugos teisėje,

1.  primygtinai ragina valstybes nares laikytis 2007 m. gruodžio 5 d. priimtos JT rezoliucijos 1 dalies nuostatų ir iki birželio mėn. pabaigos pateikti pranešimą apie savo požiūrį į nusodrintojo urano turinčių ginklų ir ginkluotės naudojimo poveikį;

2.  ragina ES vyriausiąjį įgaliotinį apsvarstyti būtinybę įtraukti draudimą naudoti nusodrintojo urano ginkluotę į persvarstytą Europos saugumo strategiją;

3.  prašo, kad Taryba ir Komisija vykdytų visapusiškus nusodrintojo urano naudojimo visuose regionuose, kur Europos kariškiai ir civiliai darbuotojai buvo dislokuoti tarptautinių operacijų metu, tyrimus; ragina NATO ir ES teikti paramą ir prisidėti prie šių tyrimų;

4.  ragina ES valstybes nares nenaudoti nusodrintojo urano ginklų vykdant būsimas Europos saugumo ir gynybos politikos operacijas;

5.  ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją teikti misijoje esantiems kariškiams ir civiliams darbuotojams bei jų profesinėms organizacijoms visą informaciją, ar egzistuoja tikimybė, kad nusodrintasis uranas buvo arba galėjo būti naudojamas regione, kuriame vyko operacijos, ir imtis pakankamų apsaugos priemonių;

6.  ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją parengti zonų, kurios užkrėstos nusodrintuoju uranu, (įskaitant bandymų zonas), aplinkos aprašą ir teikti visišką paramą, įskaitant finansinę paramą, projektams, kuriuos įgyvendinant būtų padedama aukoms ir jų giminaičiams, ir išvalymo operacijoms pažeistose zonose;

7.  ragina ES valstybes nares ir NATO valstybes apsvarstyti galimybę išlaikyti draudimą naudoti nusodrintojo urano turinčius ginklus arba siekti jį nustatyti, arba bent jau paskelbti moratoriumą ir sistemingai nutraukti šios rūšies ginkluotės gamybą bei įsigijimą;

8.  ragina valstybes nares ir Tarybą imtis iniciatyvos ir veikiant per JT arba sudarius savanorišką koaliciją siekti parengti tarptautinę sutartį, kad būtų nustatytas draudimas vystyti, gaminti, kaupti, perduoti, bandyti ir naudoti urano turinčius ginklus bei sunaikinti arba perdirbti esamas atsargas;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, NATO ir NATO parlamentinei asamblėjai, JT, Europos karinių asociacijų sąjungai (Euromil), Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui ir Pasaulio sveikatos organizacijai.