Návrh usnesení - B6-0230/2008Návrh usnesení
B6-0230/2008

NÁVRH USNESENÍ,

14. 5. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0153/2008 a B6‑0154/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite a Adamos Adamou
za skupinu GUE/NGL,
o zbraních s (ochuzeným) uranem a jejich dopadech na lidské zdraví a na životní prostředí – cesta ke globálnímu zákazu užívání těchto zbraní

Postup : 2008/2570(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0230/2008
Předložené texty :
B6-0230/2008
Přijaté texty :

B6‑0230/2008

Usnesení Evropského parlamentu o zbraních s (ochuzeným) uranem a jejich dopadech na lidské zdraví a na životní prostředí – cesta ke globálnímu zákazu užívání těchto zbraní

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 17. ledna 2001, 13. února 2003 a 17. listopadu 2005 o škodlivosti užívání uranu (včetně ochuzeného uranu) v konvenčních zbraních, v nichž vyzývá:

  • a)k důkladnému prošetření – o jehož výsledku by byl Parlament informován – jejich používání při vojenských operacích na Balkánu, v Iráku, v Afghánistánu a v dalších oblastech a jejich vlivu na vojenský personál, civilní obyvatelstvo a jejich zemi,
  • b)k zavedení moratoria všemi členy EU a NATO v souladu se zásadou EU týkající se obezřetnosti;
  • c)k zavedení celosvětového moratoria, jež by bylo krokem k úplnému zákazu používání těchto zbraní;

–  s ohledem na proslov, který pronesl generální tajemník OSN při příležitosti mezinárodního dne prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů (6. listopadu 2002) a v němž poukázal na to, že „ačkoli existují mezinárodní úmluvy, které upravují užívání jaderných, chemických a biologických zbraní, nové technologie, jako např. munice s ochuzeným uranem, ohrožují životní prostředí“,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 62/30 nazvanou „Důsledky používání výzbroje a munice obsahující ochuzený uran“ přijatou naprostou většinou hlasů dne 5. prosince 2007, která upozorňuje na obavy, jež vzbuzuje užívání ochuzeného uranu k vojenským účelům, a naléhá na členské státy OSN, aby přezkoumaly zdravotní rizika spojená s užíváním zbraní obsahujících uran,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že (ochuzený) uran se běžně používá v současných konfliktech jako munice proti opevněným cílům ve venkovských i městských oblastech i jako zesílená pancéřová ochrana proti raketovým a dělostřeleckým útokům,

B.  vzhledem k tomu, že od užití těchto zbraní spojeneckými jednotkami v první válce proti Iráku panují vážné obavy ohledně radiologické a chemické toxicity jemných uranových částic, které vznikají při dopadu těchto zbraní na opevněné cíle; vzhledem k tomu, že znepokojení vyvolává i kontaminace půdy a podzemní vody střelami, které minuly svůj cíl,

C.  vzhledem k tomu, že ačkoli vědecký výzkum zatím s konečnou platností neprokázal jejich škodlivost, částečně i kvůli neochotě vojenských orgánů povolit nezávislý a včasný výzkum, existuje řada svědectví o jejich škodlivých a často i smrtelných účincích jak pro vojenský personál (například italský personál po návratu z Balkánu, vojenský personál po návratu z Kosova), tak pro civilní obyvatelstvo (např. těhotné ženy a jejich znetvořené děti v Iráku);

D.  vzhledem k tomu, že v několika posledních letech jsou mnohem lépe chápána environmentální a zdravotní rizika, která představuje ochuzený uran, a vzhledem k tomu, že je nejvyšší čas, aby mezinárodní vojenské normy tomuto pokroku odpovídaly;

E.  vzhledem k tomu, že užívání ochuzeného uranu v konfliktech je v rozporu se základními pravidly a zásadami zakotvenými v písemném a zvykovém mezinárodním, humanitárním a environmentálním právu,

1.  naléhavě vyzývá členské státy, aby dodržovaly odstavec 1 rezoluce OSN přijaté dne 5. prosince 2007 a aby do konce 63. zasedání Valného shromáždění OSN (srpen/září 2009) předložily zprávu, v níž uvedou své stanovisko k důsledkům užívání výzbroje a munice obsahující ochuzený uran;

2.  doporučuje, aby vysoký představitel EU do nadcházejícího přezkumu evropské bezpečnostní strategie zahrnul potřebu zakázat výrobu a užívání munice obsahující ochuzený uran;

3.  žádá Radu a Komisi, aby podrobně vyšetřily užívání ochuzeného uranu ve všech oblastech, v nichž byl v rámci mezinárodních operací rozmístěn evropský vojenský a civilní personál; naléhavě žádá NATO a USA, aby k tomuto vyšetřování plně přispěly;

4.  v souvislosti s budoucími operacemi naléhavě vyzývá členské státy, aby při operacích EBOP nepoužívaly výzbroj obsahující ochuzený uran a aby nevysílaly vojenský ani civilní personál do oblastí, v nichž nelze zaručit, že zde ochuzený uran nebyl nebo nebude použit, např. do Kosova;

5.  naléhavě vyzývá členské státy, Radu a Komisi, aby svému vojenskému a civilnímu personálu vyslanému na misi a jejich profesním organizacím poskytly úplné informace o tom, zda je pravděpodobné, že v místě jejich působení je nebo by mohl být užíván ochuzený uran, a aby přijaly odpovídající ochranná opatření;

6.  vyzývá členské státy, Radu a Komisi, aby sestavily ekologický seznam oblastí kontaminovaných ochuzeným uranem (včetně oblastí, kde jsou střely testovány) a aby plně podpořily – i finančně – projekty na pomoc obětem a jejich příbuzným a sanační operace v postižených oblastech;

7.  vyzývá všechny členské státy EU a NATO, aby zachovaly či prosadily zákaz nebo přinejmenším moratorium na užívání zbraní obsahujících ochuzený uran a aby tento typ zbraní systematicky přestaly vyrábět a nakupovat;

8.  vyzývá členské státy a Radu, aby převzaly iniciativu v rámci úsilí o vypracování mezinárodní úmluvy – např. prostřednictvím OSN – o zákazu vývoje, výroby, shromažďování, přepravy, testování a užívání zbraní obsahujících uran, jakož i o zničení či recyklaci stávajících zásob;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, NATO a Parlamentnímu shromáždění NATO, OSN a Programu OSN na ochranu životního prostředí, sdružení vojenských profesních organizací států NATO (EUROMIL), Mezinárodnímu červenému kříži, Světové zdravotnické organizaci, mezinárodní koalici za zákaz zbraní obsahujících uran (ICBUW) a irácké lékařské komoře.