Návrh usnesení - B6-0231/2008Návrh usnesení
B6-0231/2008

NÁVRH USNESENÍ,

14. 5. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají André Brie, Gabriele Zimmer a Esko Seppänen
za skupinu GUE/NGL,
o summitu EU-Rusko

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0231/2008
Předložené texty :
B6-0231/2008
Hlasování :
Přijaté texty :

B6-0231/2008

Usnesení Evropského parlamentu o summitu EU-Rusko

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, která byla sjednána začátkem devadesátých let a jejíž platnost skončila v roce 2007,

–  s ohledem na cíl EU a Ruska, stanovený ve společném prohlášení vydaném po summitu v Petrohradě, jenž se konal dne 31. května 2003, který se týká vytvoření společného hospodářského prostoru, společného prostoru míru, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru výzkumu a vzdělávání včetně kulturních aspektů,

–   s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech a zejména na poslední konzultace, které se konaly dne 17. dubna 2008,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o vztazích mezi EU a Ruskem,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že hospodářské vztahy mezi EU a Ruskem se během posledního desetiletí neustále rozvíjejí a vedou k široké a komplexní hospodářské spolupráci a vzájemné provázanosti, která se bude v blízké budoucnosti jistě dále prohlubovat,

B.  vzhledem k tomu, že Rusko je důležitým sousedem EU a silným politickým a hospodářským činitelem v regionu a na mezinárodní scéně,

C.  vzhledem k tomu, že EU i Rusko nesou velkou odpovědnost za stabilitu, bezpečnost a prosperitu celé Evropy; vzhledem k tomu, že stojí před výzvou překonat nedůvěru a budovat konstruktivní vztahy,

D.  vzhledem k tomu, že pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery je nadále nanejvýš důležité uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací; vzhledem k tomu, že jednání o této nové dohodě o strategickém partnerství by měla začít tento rok, a to co nejdříve,

E.  vzhledem k tomu, že v posledních parlamentních a prezidentských volbách, které nesplňovaly všechny demokratické normy OBSE, hlasovali občané Ruska pro stabilitu a kontinuitu spojenou s prezidentem Putinem a jím podporovaným prezidentským kandidátem; vzhledem k tomu, že nový prezident Medveděv má pevný mandát, který mu dala většina Rusů,

F.  vzhledem k tomu, že k dohodě o skutečných „společných hodnotách“ je potřebný další dialog mezi partnery,

G.  vzhledem k trvajícím obavám ohledně dodržování a ochrany lidských práv, státní kontroly sdělovacích prostředků, zhoršování klimatu pro působení nevládních organizací, politické kontroly justice a obtížím, jež znemožňují činnost politické opozice; vzhledem k tomu, že Ruská federace je plnoprávným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a přihlásila se tudíž k zásadám demokracie a dodržování základních lidských práv,

H.  vzhledem k tomu, že nový ruský prezident Dmitrij Medveděv ve své inaugurační řeči potvrdil svůj závazek vytvořit vyspělý a účinný právní systém jako základní podmínku pro hospodářský a sociální rozvoj v Rusku,

I.  vzhledem k tomu, že mezi EU a Ruskem dochází ke znepokojujícímu soupeření o vytváření sfér vlivu ve společném sousedství; vzhledem k tomu, že toto soupeření brání řešení přetrvávajících konfliktů a znamená riziko vzniku nových; vzhledem k tomu, že Evropská unie a Ruská federace by mohly a měly hrát společně aktivní úlohu při budování míru a stability ve společném sousedství,

J.  vzhledem k tomu, že dodávky energie jsou jednou z hlavních oblastí spolupráce mezi EU a Ruskem; vzhledem k tomu, že téměř 40 % dovozu plynu do EU závisí na společnosti Gazprom; vzhledem k tomu, že přes 60 % ruské ropy a plynu se naopak vyváží do EU; vzhledem k tomu, že tato vzájemná provázanost může přinášet výhody oběma stranám,

K.  vzhledem k tomu, že se v průběhu dějin vyvíjely vztahy mezi Ruskem a různými členskými státy EU odlišně; vzhledem k tomu, že tato historická zkušenost je jedním z faktorů selhání EU při formulování účinné politiky vůči Rusku; vzhledem k tomu, že tento stav je kontraproduktivní,

1.  znovu vyjadřuje své přesvědčení, že Rusko zůstává důležitým partnerem pro budování strategické spolupráce, s nímž EU sdílí nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak na mezinárodní úrovni, tak v rámci vztahů se sousedními zeměmi;

2.  vyzývá členské státy EU, aby překonaly rozdílnosti v názorech, upřednostnily výhody společného postoje a vypracovaly realistický přístup k Rusku založený na společných zájmech a faktech; vyjadřuje politování nad tím, že se EU zpozdila s formulováním mandátu pro jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci a vyzývá Radu, aby dospěla k dohodě před summitem EU-Rusko , který se bude konat ve dnech 26. a 27. června 2008 ve městě Chanty-Mansijsk;

3.  vítá volbu místa konání summitu EU-Rusko jako oblasti, v níž žije jedna z ugrofinských menšin;

4.  naléhavě žádá Komisi, Radu a členské státy Evropské unie, aby spolu s vládou Ruské federace využily 21. summit EU-Rusko v Chanty-Mansijsku jako skutečně nový výchozí bod pro další intenzifikaci vztahů EU a Ruska tím, že zahájí jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci a vytvoří tak základ pro další konkrétní výsledky v blízké budoucnosti;

5.  sdílí s ruským lidem vážné znepokojení nad plány USA vybudovat systém protiraketové obrany v členských státech EU; zastává názor, že tento systém protiraketové obrany by mohl vést k novému závodu ve zbrojení, což by z Evropy učinilo terč vojenských útoků a vytvořilo nové politické rozdělení mezi členskými státy EU i mezi Ruskem a EU; vyzývá USA, aby upustily od těchto plánů, které znepokojily evropské veřejné mínění; vyzývá vlády a parlamenty České republiky a Polska, aby na svém území nepřipustily vybudování protiraketového systému;

6.  odmítá zahraniční politiku zaměřenou na vytváření sfér vlivu; zdůrazňuje, že je třeba plně respektovat suverenitu a územní celistvost všech států, včetně práva každého státu usilovat o rozvíjení vztahů s jinými státy a organizacemi na základě vlastní definice svých zájmů bez jakéhokoli cizího vměšování; vyzývá EU a Rusko, aby se takto chovaly;

7.  vyzývá Komisi a Radu, aby s ruskou vládou prováděly společné kroky zaměřené na posílení bezpečnosti a stability ve společném sousedství formou posílení dialogu o řešení přetrvávajících konfliktů;

8.  konstatuje, že součástí konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech je pokračující výměna názorů o lidských právech v Rusku; zdůrazňuje, že současná situace v Rusku je zdrojem vážných obav, pokud jde o dodržování lidských práv, demokracii, svobodu projevu a práva občanské společnosti a jednotlivců kritizovat státní orgány a volat je k odpovědnosti za jejich činnost; zdůrazňuje význam nezávislosti nevládních organizací na národních vládách pro rozvoj občanské společnosti; bere na vědomí obavy Ruska z porušování lidských práv v rámci EU, zejména s ohledem na rusky mluvící menšiny v pobaltských státech;

9.  bere na vědomí nedávnou dohodu o usnadnění udělování víz mezi EU a Ruskem, ale zdůrazňuje, že je zapotřebí ambicióznějšího usnadnění vízového režimu, jenž by zahrnoval běžné cestující v dobré víře a nezávisel na řádných předem stanovených kategoriích, a v dlouhodobém horizontu liberalizace tohoto režimu;

10.  bere na vědomí rozšířenou spolupráci EU a Ruska v občansko-právním a trestním soudnictví, v boji proti nezákonnému přistěhovalectví a obchodování s drogami a lidmi; trvá na tom, aby tato spolupráce plně respektovala občanské svobody a lidská práva;

11.  vítá zesílení dialogu mezi EU a Ruskem o energetice; zdůrazňuje, že další spolupráce v této oblasti musí vycházet ze zásady vzájemné provázanosti a transparentnosti, jakož i významu reciprocity; žádá, aby se kladl větší důraz na energetickou účinnost, úspory energie a obnovitelnou energii;

12.  vítá nový ruský zákon, který zavádí klíčové prvky boloňského procesu do ruského vzdělávacího systému; žádá, aby ruští studenti a akademici mohli lépe využívat výměnné programy EU; podporuje myšlenku přidružit Rusko k sedmému rámcovému programu pro výzkum;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.