Resolutsiooni ettepanek - B6-0231/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0231/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

14.5.2008

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): André Brie, Gabriele Zimmer ja Esko Seppänen
fraktsiooni GUE/NGL nimel
ELi ja Venemaa tippkohtumine

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0231/2008
Esitatud tekstid :
B6-0231/2008
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0231/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis sõlmiti 1990. aastate alguses ja kaotas kehtivuse 2007. aastal;

–   võttes arvesse 31. mail 2003. aastal toimunud Peterburi tippkohtumise järel tehtud ühisavalduses püstitatud ELi ja Venemaa eesmärki luua ühine majandusruum, ühine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, ühine välisjulgeolekualase koostöö ruum ning ühine teadustegevuse ja hariduse ruum, mis hõlmab ka kultuuriküsimusi;

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa konsultatsioone inimõiguste küsimuses ning eelkõige viimast konsultatsiooni, mis toimus 17. aprillil 2008. aastal;

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi ja Venemaa vaheliste suhete kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi ja Venemaa majandussuhted on viimasel kümnendil pidevalt arenenud, viies sügava ja kõikehõlmava majanduskoostööni ning vastastikuse sõltuvuseni, mis lähemas tulevikus kindlasti veelgi suureneb;

B.  arvestades, et Venemaa on ELi jaoks oluline naaber ja võimas poliitiline ja majanduslik tegur nii piirkonnas kui rahvusvahelisel areenil;

C.  arvestades, et nii EL kui Venemaa kannavad suurt vastutust terve Euroopa julgeoleku, turvalisuse ja heaolu eest; arvestades, et nende ülesandeks on saada üle usaldamatusest ja sõlmida konstruktiivsed suhted;

D.  arvestades, et strateegilise partnerluse lepingu sõlmimine ELi ja Venemaa Föderatsiooni vahel on kahe partneri vahelise koostöö edasise arendamise ja tõhustamise seisukohast endiselt ülima tähtsusega; arvestades, et läbirääkimised niisuguse uue strateegilise partnerluse lepingu üle peaksid algama võimalikult kiiresti käesoleval aastal;

E.  arvestades, et hiljutiste Riigiduuma ja presidendivalimiste käigus, mis ei vastanud kõigile OSCE demokraatlikele standarditele, valis Venemaa rahvas president Putiniga seostatava stabiilsuse ja järjepidevuse ning tema toetatava presidendikandidaadi; arvestades, et uuel presidendil Medvedevil on talle venelaste enamuse poolt antud kindel mandaat;

F.  arvestades, et tõeliste ühiste väärtuste kokkuleppimiseks on vaja partneritevahelise dialoogi jätkumist;

G.  arvestades jätkuvat muret, mida põhjustab inimõiguste austamine ja kaitse, riigi suurenev kontroll meedia üle, VVOde olukorra halvenemine, poliitiline kontroll kohtunike üle ja takistused poliitilise opositsiooni tegutsemisvõimele; arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) täisliige ning on seega võtnud endale kohustuse järgida demokraatia põhimõtteid ja austada peamisi inimõigusi;

H.  arvestades, et uus Venemaa president Dmitri Medvedev kinnitas oma avakõnes kohustust kehtestada küps ja tulemuslik õigussüsteem kui oluline eeldus Venemaa majandus- ja sotsiaalarengule;

I.  arvestades, et ELi ja Venemaa vahel käib murettekitav võistlus mõjusfääride loomisel ühises naabruses; arvestades, et see võistlus takistab külmutatud konfliktide lahendamist ja võib tekitada uusi; arvestades, et Euroopa Liit ja Venemaa Föderatsioon võiksid ja peaksid täitma koos aktiivset rolli rahu ja stabiilsuse loomisel ühises naabruses;

J.  arvestades, et üheks peamiseks ELi ja Venemaa vahelise koostöö vallaks on energiavarustus; arvestades, et peaaegu 40% ELi gaasiimpordist sõltub Gazpromist; arvestades, et teisest küljest üle 60% Venemaa nafta- ja gaasiekspordist liigub ELi; arvestades, et selline vastastikune sõltuvus võimaldab mõlemapoolselt kasulikku olukorda;

K.  arvestades, et ajaloo käigus on Venemaa suhted erinevate liikmesriikidega arenenud erinevalt; arvestades, et see ajalooline kogemus on üks tegureid, miks EL pole suutnud sõnastada tõhusat Venemaa-poliitikat; arvestades, et selline olukord annab soovitule vastupidiseid tulemusi,

1.  kinnitab taas oma veendumust, et Venemaa jääb strateegilise koostöö ülesehitamisel tähtsaks partneriks, kellega ELil on peale majanduslike ja kaubanduslike ühishuvide ka ühine eesmärk teha tihedat koostööd nii rahvusvahelisel areenil kui ka ühises naabruses;

2.  kutsub ELi liikmesriike üles omavahelistest erimeelsustest üle saama, eelistama ühisseisukoha kasutegureid ja töötama välja ühishuvidel ja faktidel põhineva realistliku lähenemise Venemaale; taunib ELi viivitust uue partnerlus- ja koostöölepingu läbirääkimiste mandaadi määratlemisel ja kutsub nõukogu üles jõudma kokkuleppele enne 26.–27. juunil 2008. aastal Hantõ-Mansiiskis toimuvat ELi ja Venemaa tippkohtumist;

3.  kiidab heaks ELi ja Venemaa tippkohtumiseks valitud paiga, milleks on ühe soome-ugri vähemusrahvuse kodupiirkond;

4.  nõuab tungivalt, et komisjon, nõukogu ja Euroopa Liidu liikmesriigid kasutaksid koos Vene Föderatsiooni valitsusega Hantõ-Mansiiskis toimuvat 21. ELi ja Venemaa vahelist tippkohtumist tõelise uue lähtekohana ELi ja Venemaa suhete täiendaval tihendamisel, alustades läbirääkimisi uue partnerlus- ja koostöölepingu üle ning pannes nii aluse edasistele konkreetsetele tulemustele lähemas tulevikus;

5.  jagab Vene rahva tõsist muret Ameerika Ühendriikide kavatsuse pärast paigaldada ELi liikmesriikidesse raketitõrjesüsteem; on arvamusel, et raketitõrjesüsteemide paigaldamine võib kaasa tuua uue võidurelvastumise laine, mille tagajärjel muutuks Euroopa sõjaliste rünnakute sihtmärgiks ja mis tekitaks uue poliitilise lõhe ELi liikmesriikide vahel, samuti Venemaa ja ELi vahel; kutsub Ameerika Ühendriike üles loobuma nendest plaanidest, mis on Euroopa avalikkuses muret tekitanud; kutsub Tšehhi Vabariigi ja Poola valitsust ning parlamenti üles mitte aktsepteerima raketitõrjesüsteeme oma territooriumil;

6.  on vastu mõjusfääride loomisele suunatud välispoliitikale; rõhutab vajadust täielikult austada kõigi riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, sealhulgas iga riigi õigust otsida võimalusi arendada oma suhteid teiste riikide ja organisatsioonidega oma huvide määratluse põhjal ilma välise sekkumiseta; kutsub ELi ja Venemaad vastavalt käituma;

7.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles taotlema Venemaa valitsusega ühisalgatusi, mille eesmärk on külmutatud konfliktide lahendamist käsitleva tõhustatud dialoogi abil tugevdada julgeolekut ja stabiilsust ühises naabruses;

8.  võtab teadmiseks jätkuva arvamuste vahetuse inimõiguste üle Venemaal ELi ja Venemaa inimõigustealaste konsultatsioonide osana; rõhutab, et Venemaal praegu valitsev olukord tekitab tõsist muret, mis puudutab inimõiguste, demokraatia ja sõnavabaduse austamist ning kodanikuühiskonna ja üksikisikute õigust ametivõimudele vastu vaielda ning neid nende tegevuse eest vastutama panna; rõhutab, kui tähtis on VVOde sõltumatus riikide valitsustest kodanikuühiskonna arengu jaoks; võtab teadmiseks Venemaa väljendatud mure inimõiguste rikkumise pärast ELis, eriti seoses venekeelse vähemusega Balti riikides;

9.  võtab arvesse hiljuti ELi ja Venemaa vahel sõlmitud viisalihtsustuslepingut, kuid rõhutab, et on vaja veel põhjalikumat viisalihtsustust, mis hõlmaks ka tavalisi heauskseid reisijaid, kes ei kuulu ühessegi eelnevalt määratletud kategooriasse, ning pikaajalises perspektiivis viisarežiimi liberaliseerimist;

10.  märgib ELi ja Venemaa vahelist tõhustatud koostööd tsiviil- ja kriminaalõiguse vallas, võitluses ebaseadusliku rände ning narko- ja inimkaubanduse vastu; nõuab, et selle koostöö raames austataks täielikult kodanikuvabadusi ja inimõigusi;

11.  tervitab ELi ja Venemaa tõhustatud dialoogi energiaküsimustes; rõhutab, et edasine koostöö kõnealuses valdkonnas peab põhinema vastastikuse sõltuvuse ja läbipaistvuse põhimõtetel, samuti vastastikkuse tähtsusel; nõuab suurema rõhu asetamist energiatõhususele, energiasäästule ja taastuvenergiale;

12.  väljendab heameelt uue seaduse üle Venemaal, mis kannab Bologna protsessi põhielemendid üle Venemaa haridussüsteemi; nõuab Venemaa üliõpilastele ja õppejõududele paremate võimaluste loomist ELi vahetusprogrammides osalemiseks; toetab Venemaa teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga hõlmamise kava;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.