Návrh uznesenia - B6-0231/2008Návrh uznesenia
B6-0231/2008

  NÁVRH UZNESENIA

  14.5.2008

  ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
  predkladajú André Brie, Gabriele Zimmer a Esko Seppänen
  v mene skupiny GUE/NGL
  o samite EÚ – Rusko

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B6-0231/2008
  Predkladané texty :
  B6-0231/2008
  Prijaté texty :

  B6‑0231/2008

  Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, ktorá bola dojednaná začiatkom deväťdesiatych rokov a ktorej platnosť skončila v roku 2007,

  –   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska, stanovený v spoločnom vyhlásení po samite v Petrohrade, ktorý sa uskutočnil 31. marca 2003, vytvoriť spoločný hospodársky priestor, spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločný priestor spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločný priestor výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov,

  –   so zreteľom na konzultácie o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom, najmä na najnovšie konzultácie, ktoré sa uskutočnili 17. apríla 2008,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom,

  –  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže hospodárske vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa za posledných desať rokov stabilne vyvíjajú smerom k hlbšej a komplexnejšej hospodárskej spolupráci a vzájomnej závislosti, ktorá sa má v blízkej budúcnosti ešte zintenzívniť,

  B.  keďže Rusko je významným susedom EÚ a silným politickým a hospodárskym činiteľom v regióne aj na medzinárodnej scéne,

  C.  keďže EÚ aj Rusko majú výraznú zodpovednosť za stabilitu, bezpečnosť a prosperitu celej Európy; keďže stoja pred výzvou prekonať nedôveru a nadviazať konštruktívne vzťahy,

  D.  keďže uzavretie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou má stále zásadný význam pre ďalší rozvoj a zintenzívnenie spolupráce týchto dvoch partnerov; keďže rokovania o novej dohode o strategickom partnerstve by sa mali začať čo najskôr ešte v tomto roku,

  E.  keďže počas nedávnych volieb do Štátnej dumy a prezidentských volieb, ktoré nesplnili všetky demokratické normy stanovené OBSE, ruskí občania hlasovali za stabilitu a kontinuitu stotožňovanú s prezidentom Putinom a prezidentským kandidátom, ktorého podporoval; keďže nový prezident Medvedev disponuje pevným mandátom, ktorý mu udelila väčšina Rusov,

  F.  keďže je potrebný ďalší dialóg medzi partnermi, aby sa dohodli na skutočných „spoločných hodnotách“,

  G.  keďže pretrvávajú obavy v súvislosti s dodržiavaním a ochranou ľudských práv, kontrolou médií zo strany štátu, zhoršujúcimi sa podmienkami pre mimovládne organizácie, politickou kontrolou súdnictva a ťažkosťami, ktoré bránia politickej opozícii v činnosti; keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a preto sa hlási k zásadám demokracie a dodržiavania základných ľudských práv,

  H.  keďže nový ruský prezident Dmitrij Medvedev vo svojom inauguračnom príhovore potvrdil záväzok vytvoriť vyspelý a účinný právny systém ako základnú podmienku hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Rusku,

  I.  keďže medzi EÚ a Ruskom vládne znepokojivá súťaživosť, pokiaľ ide o vytváranie sfér vplyvu v spoločnom susedstve; keďže táto súťaživosť bráni vyriešeniu tzv. zmrazených konfliktov a existuje riziko, že spôsobí ďalšie; keďže Európska únia a Ruská federácia by mohli a mali by spoločne hrať aktívnu úlohu pri budovaní mieru a stability v spoločnom susedstve,

  J.  keďže dodávky energie sú jednou z hlavných oblastí spolupráce medzi EÚ a Ruskom; keďže takmer 40 % dodávok plynu do EÚ závisí od Gazpromu; keďže naopak viac ako 60 % vývozu ruskej ropy a plynu smeruje do EÚ; keďže táto vzájomná závislosť vytvára situáciu prospešnú pre obe strany,

  K.  keďže v minulosti sa vzťahy medzi Ruskom a jednotlivými členskými štátmi uberali rôznymi smermi; keďže historická skúsenosť je jedným z faktorov zodpovedných za zlyhanie EÚ pri formulácii účinnej politiky voči Rusku; keďže táto situácia je kontraproduktívna,

  1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko je aj naďalej dôležitým partnerom na účely budovania strategickej spolupráce, s ktorým EÚ zdieľa nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce na medzinárodnej scéne a tiež v rámci spoločného susedstva;

  2.  vyzýva členské štáty EÚ, aby prekonali rozdiely, uprednostnili výhody spoločnej pozície a vypracovali realistický prístup k Rusku založený na spoločných záujmoch a skutočnostiach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ sa oneskorila s formulovaním mandátu na rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci, a vyzýva Radu, aby dosiahla dohodu ešte pred samitom EÚ – Rusko, ktorý sa bude konať 26. – 27. júna 2008 v Chanty-Mansijsku;

  3.  vyjadruje spokojnosť s výberom miesta konania samitu EÚ – Rusko, ktoré je domovom jednej z ugrofínskych menšín;

  4.  dôrazne vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty Európskej únie, aby začatím rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci, a tým aj vybudovaním platformy pre ďalšie konkrétne výsledky v blízkej budúcnosti spoločne s vládou Ruskej federácie využili 21. samit EÚ – Rusko v Chanty-Mansijsku ako skutočne nový odrazový mostík pre ďalšie prehlbovanie vzťahov medzi EÚ a Ruskom;

  5.  zdieľa s ruským ľudom vážne znepokojenie nad plánmi USA vybudovať systém protiraketovej obrany v členských štátoch EÚ; zastáva názor, že nové protiraketové systémy by mohli vyvolať nové preteky v zbrojení, čím by z Európy spravili terč vojenských útokov a vytvorili nové politické rozdiely medzi členskými štátmi EÚ, ako aj medzi Ruskom a EÚ; vyzýva USA, aby upustili od týchto plánov, ktoré znepokojili verejnú mienku v Európe; vyzýva vlády a parlamenty Českej republiky a Poľska, aby na svojom území nepovolili budovanie protiraketových systémov;

  6.  odmieta zahraničnú politiku zameranú na vytváranie sfér vplyvu; zdôrazňuje potrebu plného rešpektovania zvrchovanosti a územnej celistvosti všetkých štátov vrátane práva každého štátu usilovať sa o rozvíjanie vzťahov s ďalšími štátmi a organizáciami na základe vlastného vymedzenia svojich záujmov bez vonkajšieho zasahovania; vyzýva EÚ a Rusko, aby konali v tomto duchu;

  7.  vyzýva Komisiu a Radu, aby spolu s ruskou vládou vyvíjali spoločné iniciatívy zamerané na posilnenie bezpečnosti a stability v spoločnom susedstve prostredníctvom rozšíreného dialógu o urovnaní tzv. zmrazených konfliktov;

  8.  berie na vedomie nepretržitú výmenu názorov o ľudských právach v Rusku ako súčasť konzultácií medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach; zdôrazňuje, že súčasná situácia v Rusku vyvoláva vážne obavy, čo sa týka dodržiavania ľudských práv, demokracie, slobody prejavu a práv občianskej spoločnosti a jednotlivcov spochybniť konanie orgánov a žiadať, aby sa za svoje činy zodpovedali; zdôrazňuje význam nezávislosti mimovládnych organizácií od národných vlád pre rozvoj občianskej spoločnosti; berie na vedomie obavy Ruska z porušovania ľudských práv v EÚ, najmä v súvislosti s rusky hovoriacimi menšinami v pobaltských štátoch;

  9.  berie na vedomie nedávno uzavretú dohodu medzi EÚ a Ruskom o zjednodušení vízového režimu, no zdôrazňuje, že existuje potreba ďalšieho zjednodušenia tohto režimu tak, aby sa vzťahoval aj na bežných cestujúcich bona fide, ktorí nespadajú do žiadnych vopred stanovených kategórií, ako aj potreba liberalizácie v dlhodobom horizonte;

  10.  všíma si rozšírenú spoluprácu EÚ – Rusko v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach, v boji proti nezákonnému prisťahovalectvu a pri riešení problematiky obchodovania s drogami a ľuďmi; trvá na tom, aby sa v rámci tejto spolupráce plne dodržiavali občianske slobody a ľudské práva;

  11.  víta zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Ruskom o energetických otázkach; zdôrazňuje, že ďalšia spolupráca v tejto oblasti musí byť založená na zásadách vzájomnej závislosti a transparentnosti, ako aj na význame reciprocity; žiada, aby sa väčší dôraz kládol na energetickú účinnosť, úspory energie a obnoviteľné zdroje energie;

  12.  víta nový ruský zákon, ktorým sa do ruského vzdelávacieho systému zavádzajú kľúčové prvky bolonského procesu; žiada, aby ruskí študenti a akademickí pracovníci mali lepšie príležitosti na využívanie výmenných programov EÚ; podporuje myšlienku pridružiť Rusko k siedmemu rámcovému programu pre výskum;

  13.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.