Πρόταση ψηφίσματος - B6-0233/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0233/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.5.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Gérard Deprez
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης (πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων)

Διαδικασία : 2008/2550(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0233/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0233/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0233/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης (πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 24 και 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 62, 63, 286 και 300 της Συνθήκης ΕΚ, που αποτελούν τη νομική βάση για έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και οργανισμούς,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 6 Μαρτίου 2008 και 21 Απριλίου ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 83 και το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1999, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση των κανόνων για τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (άρθρο 62(2)(β)(i) της Συνθήκης ΕΚ),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα της Κοινότητας σε θέματα θεωρήσεων περιλαμβάνει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται καθεστώς απαλλαγής από θεωρήσεις σε τρίτες χώρες και ότι οι όροι αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες της ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά τη χορήγηση ή τη μη χορήγηση αυτού καθαυτού του καθεστώτος απαλλαγής από θεώρηση, αλλά επίσης και σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται αυτό το καθεστώς, ή δεν παρέχεται, σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ από τρίτες χώρες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 το Συμβούλιο εξαίρεσε[1] τους πολίτες των ΗΠΑ από την υποχρέωση θεώρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς παρόμοια εξαίρεση δεν ισχύει για όλους τους πολίτες της ΕΕ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών (αυτή τη στιγμή: Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία) και ότι το ποσοστό απορρίψεων θεώρησης, οι οποίες βασίζονται σε αδιαφανή κριτήρια, υπερβαίνει το 10% του συνόλου των αιτήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το 2005, υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθεί μηχανισμός αμοιβαιότητας σε κοινοτικό επίπεδο[2], ύστερα από γνωστοποίηση από το κράτος μέλος, επαφές της Επιτροπής με την προκείμενη τρίτη χώρα και έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να αποφασίσει "προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της οικείας τρίτης χώρας",

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έστω και αν έχει επιτευχθεί αμοιβαιότητα με ορισμένες τρίτες χώρες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα η Επιτροπή[3] να προτείνει το 2006 "προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών/επίσημων διαβατηρίων των ΗΠΑ για να επιταχύνει την πρόοδο προς μια πραγματική αμοιβαιότητα"· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο τη συμβολική αυτή πρόταση δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη συνέχισαν τις απευθείας διμερείς επαφές τους με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, παρά τις σαφείς αρμοδιότητες της Κοινότητας σε αυτό τον τομέα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση περιεπλάκη νομικά όταν οι ΗΠΑ, στις 3 Αυγούστου 2007 έθεσαν σε εφαρμογή την παράγραφο 711 των "Εκτελεστικών Συστάσεων του Νόμου του 2007 για την Επιτροπή 11/9", και συγκεκριμένα τον "Νόμο για Ασφαλή Ταξίδια και Αντιτρομοκρατική Σύμπραξη του 2007"[4], αναθεώρησαν το καθεστώς κατάργησης θεωρήσεων, προσθέτοντας επτά νέες επεκτάσεις ασφαλείας[5], με αποτέλεσμα όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Κατάργησης Θεωρήσεων (VWP) να υποχρεούνται να υπογράψουν ένα διμερές Μνημόνιο Κατανόησης (MoU), καθώς και τους δεσμευτικούς "εκτελεστικούς κανόνες" του,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο αυτών των "εκτελεστικών κανόνων" δεν είναι ακόμη γνωστό στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, από το Μνημόνιο Κατανόησης είναι σαφές ότι ορισμένες από τις νέες "επεκτάσεις ασφαλείας" εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινότητας (όπως η επέκταση σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων ή τις συμπληρωματικές μελλοντικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας Μεταφορών (ESTA)), ορισμένες άλλες αποτελούν αρμοδιότητα της ΕΕ (όπως σχετικά με τα κλαπέντα διαβατήρια[6], τα δεδομένα PNR ή τα σχετικά με τα εγκλήματα δεδομένα Schengen), ενώ οι εναπομένουσες επεκτάσεις ασφαλείας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους (όπως αυτές που συνδέονται με το ποινικό μητρώο των υπηκόων κάθε κράτους ή που προβλέπουν την παρουσία ένοπλων συνοδών σε υπερατλαντικές πτήσεις),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να λυθεί το ζήτημα αυτό και να συμμετάσχουν όλα τα κράτη μέλη το 2009 στο αναθεωρημένο καθεστώς κατάργησης θεωρήσεων των ΗΠΑ, το Συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Απριλίου 2008 μια προσέγγιση δύο επιπέδων, με την οποία:

(α) δίνεται στην Επιτροπή επίσημη εντολή να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την Κοινότητα, και

(β) εγκρίνονται "κόκκινες γραμμές" τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται στο διάλογό τους με τις ΗΠΑ πριν από την περάτωση των διαπραγματεύσεων ΕΚ/ΗΠΑ· αυτές οι "κόκκινες γραμμές" ορίζουν ποια θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΚ/ΕΕ και ποια, εφόσον εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα, είναι δυνατόν να υποστούν διμερή διαπραγμάτευση και καθιστούν σαφές ότι, προκειμένου για τις διμερείς διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται την αρχή της πιστής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ και στην απόφαση του Δικαστηρίου των ΕΚ (C-105/03) σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στη Συνθήκη ΕΕ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και για θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η αρχή της πιστής συνεργασίας θα μπορούσε να απειληθεί από διμερείς συμφωνίες που περιέχουν διαφορετικούς όρους για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγής από θεώρηση σε ορισμένα κράτη μέλη, που θα οδηγούσαν σε διαφορετική μεταχείριση των πολιτών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο στον τομέα των θεωρήσεων,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες των ΗΠΑ και της ΕΕ από την τρομοκρατική απειλή, η διατλαντική συνεργασία πρέπει να βελτιώσει: (α) τον εντοπισμό των απειλών μέσω κοινής ανάλυσης και ευρείας ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής, στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων προστασίας δεδομένων, (β) το συντονισμό, σε επίπεδο ΕΕ και υπερατλαντικό, μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, πάντοτε με σεβασμό του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας, και (γ) την επιχειρησιακή ικανότητα, με στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ και των ΗΠΑ, με βάση ένα βαθύτερο επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων,

1.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε μορφή άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών για λόγους εθνικότητας πρέπει να απαγορεύεται όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν οι διακρίσεις αυτές είναι απόρροια έλλειψης συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών στις διεθνείς διαπραγματεύσεις·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την αρμοδιότητα της Κοινότητας να διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την πολιτική θεώρησης, κατά την Υπουργική Τρόικα ΔΕΥ στις 13 Μαρτίου 2008, συμφωνώντας σε κοινή δήλωση να ακολουθηθεί προσέγγιση "δύο επιπέδων"· η δήλωση προβλέπει ότι: "τα ζητήματα που εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες θα συζητιούνται με τις εθνικές αρχές, ενώ εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ θα συζητούνται με τις αρχές της ΕΕ"· με βάση τη δήλωση αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει στο εξής να διαπραγματεύονται:

 • -με την Επιτροπή τα ζητήματα θεωρήσεων, όπως ήδη έπραξαν για τις αεροπορικές μεταφορές[7],
 • -με το Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική της ΕΕ σε θέματα του τομέα της ασφαλείας (Συμφωνία PNR ή Συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ για την έκδοση προσώπων και για την αμοιβαία νομική συνδρομή), και
 • -με τα κράτη μέλη σχετικά με την παρουσία ένοπλων συνοδών στις υπερατλαντικές πτήσεις και με ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια εφόσον αφορούν τους δικούς τους πολίτες·

3.  επαναλαμβάνει ότι από την πλευρά της ΕΚ/ΕΕ, οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6(2) της Συνθήκης ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται:

 • στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • στην οδηγία 96/46/ΕΚ και σε συγκεκριμένες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (και μέτρα σχετικά με το Schengen) όταν πρόκειται για τη μεταφορά σε τρίτες χώρες,
 • στη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Προστασία των Ατόμων κατά την Αυτόματη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και στο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο 181 αυτής σχετικά με τις εποπτικές αρχές και τις διαμεθοριακές ροές δεδομένων·

4.  εγκρίνει την εντολή του Συμβουλίου που δόθηκε στην Επιτροπή για διαπραγμάτευση συμφωνίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάργηση θεωρήσεων διαβατηρίου για όλους τους πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στην επικράτεια των ΗΠΑ, όπως ήδη συμβαίνει για τους πολίτες των ΗΠΑ που εισέρχονται στην επικράτεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ύστερα από κάθε διαπραγματευτική συνάντηση (στην ανάγκη εμπιστευτικά)·

5.  θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να περατωθούν πριν από τον Ιούνιο του 2009 και από τότε να μην επιτρέπεται καμία διάκριση μεταξύ πολιτών της ΕΕ·

6.  συμμερίζεται την άποψη ότι οι "κόκκινες γραμμές" του Συμβουλίου πρέπει να τηρούνται από τα κράτη μέλη[8] σύμφωνα με την αρχή της πιστής συνεργασίας η οποία εκτίθεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ και ισχύει επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ (C-105/03 ή την υπόθεση AETR (22/70)), σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στη Συνθήκη ΕΕ· υπογραμμίζει ιδίως το γεγονός ότι:

 • η συμμετοχή στο πρόγραμμα VWP πρέπει να δημιουργεί το ταχύτερο δυνατό τα ίδια δικαιώματα για όλους τους πολίτες των κρατών μελών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, από πλευράς της κατάστασης των διαβατηρίων τους·
 • οποιαδήποτε πρόσβαση των ΗΠΑ σε βάσεις δεδομένων ή πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ/ΕΚ πρέπει να απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το κοινοτικό δίκαιο και, εάν ναι, πρέπει να συμφωνείται από κοινού από την ΕΕ και να βασίζεται στην πλήρη τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας·
 • οποιαδήποτε επέκταση της αναφοράς δεδομένων στην Interpol σχετικά με τα απολεσθέντα και κλαπέντα διαβατήρια πρέπει να συμφωνείται από κοινού με την ΕΕ·
 • η ασφάλεια των αερολιμένων σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) εξασφαλίζεται επαρκώς από τις υφιστάμενες διατάξεις της ΕΚ (επιθεωρήσεις από τις ΗΠΑ ενδέχεται να συμφωνούνται όταν εκτελούνται άμεσες πτήσεις μεταξύ αερολιμένων της επικράτειας της ΕΕ και των ΗΠΑ)·
 • οποιαδήποτε επίσημη συμφωνία για τον επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ πρέπει να είναι αποδεκτή μόνο σε βάση αμοιβαιότητας, πρέπει δε να υφίσταται διαπραγμάτευση και να συνάπτεται μεταξύ ΕΚ και ΗΠΑ
 • οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την ενδεχόμενη εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος για τις ταξιδιωτικές εξουσιοδοτήσεις των πολιτών ΗΠΑ που ταξιδεύουν στην ΕΕ πρέπει να είναι προϊόν διαπραγματεύσεων με την ΕΚ·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και στον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.