Procedure : 2008/2542(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0235/2008

Indgivne tekster :

B6-0235/2008

Forhandlinger :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Afstemninger :

PV 19/06/2008 - 5.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0309

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 101kWORD 49k
15.5.2008
PE401.568v01-00
 
B6‑0235/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki og Ģirts Valdis Kristovskis
for UEN-Gruppen
om topmødet mellem EU og Rusland

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland 
B6‑0235/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden, som trådte i kraft i 1997 og udløb i 2007,

–  der henviser til forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Rusland,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de fem protokoller dertil,

–  der henviser til menneskerettigsdrøftelserne mellem EU og Rusland,

–  der henviser til de mange troværdige rapporter fra russiske og internationale ngo'er om fortsatte menneskerettighedskrænkelser i Tjetjenien,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europarådet og Europa-Parlamentet af 10. januar 2007: En energipolitik for Europa (KOM(2007)0001),

–  der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om energiforsyningssikkerhed i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, især

   -sin beslutning af 23. maj 2007 om Estland,
   -sin beslutning af 26. april 2007 om Rusland,
   -sin beslutning af 13. december 2006 om topmødet mellem EU og Rusland den 24. november 2006 i Helsinki,
   -sin beslutning af 25. oktober 2006 om forholdet mellem EU og Rusland efter mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja,
   -sin beslutning af 15. juni 2006 om topmødet mellem EU og Rusland i Sochi den 25. maj 2006,
   -sin beslutning af 19. janaur 2006 om situationen i Tjetjenien efter valget og civilsamfundet i Rusland,
   -sin beslutning af 15. december 2005 om menneskerettigheder i Rusland og den nye ngo-lovgivning,
   -og til sin betænkning af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem EU og Rusland,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU gentagne gange har understreget sin vilje til at etablere et strategisk partnerskab med Rusland, der bygger på demokratiske værdier,

B.  der henviser til, at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland har central betydning for stabiliteten, sikkerheden og velfærden i hele Europa; der henviser til, at de indbyrdes forbindelser mellem EU og Rusland bør bygge på et politisk, økonomisk og energimæssigt samarbejde med respekt for retsstatsprincippet, de demokratiske principper og procedurer samt for de grundlæggende menneskerettigheder,

C.  der henviser til, at Den Russiske Føderation er medlem af Europarådet og således har forpligtet sig til at respektere Europarådets fælles værdier, målsætninger og forpligtelser, som fastlagt i dets statut og konventioner, og navnlig til at fremme demokratiet og styrke den demokratiske stabilitet i Europa,

D.  der henviser til, at demokratiet i Rusland er svækket, især fordi alle de største tv-stationer og de fleste radiostationer er kommet under regeringens kontrol, selvcensuren blandt de skrevne medier bliver stadig mere udbredt, der er indført nye restriktioner i retten til at arrangere offentlige demonstrationer, og klimaet for ngo'er er forværret,

E.  der henviser til, at situationen i de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien forværres på grund de seneste tiltag fra Den Russiske Føderations side,

F.  der henviser til, at den russiske præsident Vladimir Putin den 16. april pålagde den russiske regering at indlede et direkte samarbejde med repræsentanter for regionerne Abkhasien og Tskhinvali (Sydossetien), og der henviser til, at denne beslutning underminerer Georgiens internationalt anerkendte suverænitet,

G.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ensidigt har besluttet at øge antallet af fredsbevarende styrker i Abkhasien, uden først at sikre sig den georgiske regerings godkendelse og samtykke,

H.  der henviser til, at energiforsyningssikkerhed er en af de største udfordringer for Europa og et af de vigtigste samarbejdsområder med Rusland,

I.  der henviser til, at det er vigtigt, at EU taler med én stemme, viser solidaritet og optræder som en samlet enhed i sine forbindelser med Den Russiske Føderation,

1.  bekræfter atter sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en vigtig partner i et pragmatisk samarbejde, som EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med, men også en målsætning om et tæt samarbejde internationalt og i det fælles naboskabsområde; konstaterer med tilfredshed, at den nyvalgte russiske præsident har forpligtet sig til at sikre retsstaten og demokratiet, og udtrykker håb om, at Medvedev vil prioritere en udbygning af forbindelserne med Den Europæiske Union;

2.  understreger betydningen af enhed og solidaritet blandt EU's medlemsstater i deres forbindelser med Rusland og af, at den fælles EU-politik og medlemsstaternes bilaterale forbindelser med Rusland er styret af fælles principper;

3.  understreger endnu en gang, at situationen i Rusland fortsat giver anledning til alvorlig bekymring for så vidt angår respekten for menneskerettighederne, demokrati, ytringsfrihed, situationen for etniske mindretal, ngo'ernes uafhængighed og civilsamfundets og enkeltpersoners rettigheder; beklager derfor, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland ikke har resulteret i væsentlige fremskridt på disse områder, og opfordrer den russiske regering til at bidrage til intensiveringen af disse drøftelser som en væsentlig del af partnerskabsforbindelserne mellem EU og Rusland;

4.  udtrykker sin dybe bekymring over de fortsatte indberetninger fra russiske og internationale menneskerettighedsorganisationers side om brug af tortur og umenneskelige og nedværdigende handlinger i fængsler, på politistationer og i hemmelige tilbageholdelsescentre i Tjetjenien; fordømmer stærkt en sådan praksis og opfordrer de russiske myndigheder til at sikre, at de rettigheder, der er garanteret i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, sikres;

5.  opfordrer den nyvalgte russiske præsident til at tage behandlingen af visse fængslede offentlige personer (heriblandt Mikhail Khodorkovskij og Platon Lebedev), hvis fængsling af de fleste observatører vurderes som politisk motiveret, op til fornyet overvejelse; understreger, at dette ville styrke de russiske myndigheders troværdighed og fremme et endnu tættere partnerskab mellem Den Russiske Føderation og Den Europæiske Union;

6.  minder Rusland om de retlige forpligtelser, som landet påtog sig, da det blev medlem af Europarådet i 1996, og opfordrer det til at opfylde disse forpligtelser;

7.  opfordrer Rusland til at standse landets støtte til separatistkræfter i Georgien og til på en konstruktiv måde at søge at nå en fredelig løsning på konflikterne, navnlig ved at gentage sin accept af Georgiens territoriale integritet og suverænitet og ved at etablere normale forbindelser med Georgien med fuld respekt for Georgiens suverænitet og territoriale integritet;

8.  udtrykker dyb bekymring over Den Russiske Føderations beslutning om at legalisere bilaterale forbindelser med de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali;

9.  fordømmer kraftigt den snigende annektering af georgiske områder blandt andet ved hjælp af militær opbygning i Abkhasien og ved, at Den Russiske Føderation ensidigt har besluttet at øge antallet af dens såkaldte "fredsbevarende styrker" i Abkhasien; beder indtrængende Den Russiske Føderation om at stoppe og nedtrappe den militære opbygning af separatistiske regimer og stoppe de militære trusler mod Georgien;

10.  opfordrer EU til at tage skridt til at få ændret de russiske fredsbevarende operationer i Georgien til internationale og civile operationer;

11.  mener, at Den Russiske Føderations nuværende politik og handlinger over for Georgien underminerer Georgiens internationalt anerkendte suverænitet og territoriale integritet og viser, at Rusland ikke kan betragtes som en neutral og upartisk fredsfremmende faktor i de konfliktramte områder;

12.  opfordrer EU til at sende et meget klart signal til Rusland om, at det vil få politiske konsekvenser for forbindelserne mellem Rusland og EU, hvis Rusland fortsat lader hånt om folkeretten i Georgien;

13.  understreger behovet for, at EU samarbejder med Rusland som en nødvendig og vigtig partner med henblik på at skabe fred, stabilitet og sikkerhed, bekæmpe international terrorisme og voldelig ekstremisme samt behandle andre sikkerhedsanliggender såsom miljørisici og nukleare risici, narkotika, våben- og menneskehandel og grænseoverskridende organiseret kriminalitet i det europæiske nærområde;

14.  finder det foruroligende, at de statskontrollerede russiske medier ofte deltager i bagvaskelseskampagner mod enkelte medlemsstater i et forsøg på at undergrave EU-medlemsstaternes enhed og solidaritet;

15.  opfordrer indtrængende Rusland til at indstille sine propagandametoder og manipulationen af sine landsmænd med henblik på at skabe "stater med to separate befolkningsgrupper" i forskellige lande, som f.eks. i Letland og Estland, der er tidligere USSR-republikker; beklager Ruslands fornyede ekspansion ud i informationsrummet i USSR's tidligere territorier i dets bestræbelser på at genskabe et "virtuelt USSR";

16.  understreger vigtigheden af at forbedre investeringsklimaet i Rusland, hvilket kun kan opnås ved at fremme og lette ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsbetingelser, mindre bureaukrati og tovejsinvesteringer; er bekymret over den manglende forudsigelighed i myndighedernes anvendelse af regler;

17.  understreger betydningen af en intensiveret dialog med Rusland om energispørgsmål med henblik på at garantere såvel forsyningssikkerheden som efterspørgselssikkerheden i forbindelse med øget gensidig afhængighed på energiområdet; understreger, at dette samarbejde skal baseres på de principper, der er nedfældet i traktaten om det europæiske energicharter, og på gensidighed i forbindelse med investeringer og markeds- og infrastrukturadgang; beklager i denne forbindelse, at Den Russiske Føderation endnu ikke har undertegnet chartret; opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige diplomatiske initiativer og opfordrer EU til at tale med én stemme til Rusland om disse følsomme emner;

18.  er dybt bekymret over det stigende antal angreb på etniske, racemæssige og religiøse mindretal i Rusland, og fordømmer de russiske myndigheder, der har nægtet at udstede eller har annulleret visa til en række protestantiske og romersk-katolske præster;

19.  opfordrer den nye russiske præsident og regering til sammen med Den Europæiske Union at skabe de nødvendige forudsætninger for en hurtig indledning af forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland; understreger i den henseende endnu en gang, at retsstat, demokrati og menneskerettigheder skal være centrale elementer i enhver fremtidig aftale med Den Russiske Føderation;

20.  slår til lyd for udveksling af information om avancerede energiteknologier og tilskynder til kontakter mellem aktører i energisektoren i EU og Rusland samt til de bestræbelser, der er nødvendige for at forbedre energieffektiviteten og udvikle teknologier, der ikke udsender CO2 , der rummer væsentlige muligheder for samarbejde, især industrisamarbejde, med udveksling af bedste praksis og teknologier mellem virksomheder fra EU og Rusland;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringer og parlamenter i medlemsstaterne, Den Russiske Føderation og Europarådet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik