Menettely : 2008/2542(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0235/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0235/2008

Keskustelut :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Äänestykset :

PV 19/06/2008 - 5.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0309

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 98kWORD 50k
15.5.2008
PE401.568v01-00
 
B6‑0235/2008
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki ja Ģirts Valdis Kristovskis
UEN-ryhmän puolesta
EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän huippukokouksesta 
B6‑0235/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1997 ja jonka voimassaolo päättyi vuonna 2007,

–  ottaa huomioon neuvottelut uudesta Euroopan unionin ja Venäjän välisestä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta,

–  ottaa huomioon Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen viisi pöytäkirjaa,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän väliset ihmisoikeuksia koskevat neuvottelut,

–  ottaa huomioon venäläisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen monet uskottavat raportit jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista Tšetšeniassa,

–  ottaa huomioon komission 10. tammikuuta 2007 antaman tiedonannon Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille energiapolitiikasta Euroopalle (KOM(2007)0001),

–  ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti

   23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman Virosta,
   26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Venäjästä,
   13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Helsingissä 24. marraskuuta 2006 pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta,
   25. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteista venäläisen toimittajan Anna Politkovskajan murhan jälkeen,
   15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman Sotšissa 25. toukokuuta 2006 pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta,
   19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Tšetšenian vaalien jälkeisestä tilanteesta ja Venäjän kansalaisyhteiskunnasta,
   15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista Venäjällä ja kansalaisjärjestöjä koskevasta uudesta lainsäädännöstä, ja
   26. toukokuuta 2005 antamansa mietinnön EU:n ja Venäjän välisistä suhteista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti korostanut sitoumustaan saavuttaa Venäjän kanssa demokraattisiin arvoihin perustuva strateginen kumppanuus,

B.  toteaa, että EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisiä tekijöitä koko Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta, ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän keskinäisten suhteiden pitäisi perustua poliittiseen, taloudelliseen ja energia-alan yhteistyöhön ja oikeusvaltion ja demokratian periaatteiden ja menettelytapojen sekä perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen,

C.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston jäsenenä sitoutunut noudattamaan tämän elimen perussäännössä ja yleissopimuksissa vahvistettuja yhteisiä arvoja, tavoitteita ja sitoumuksia ja erityisesti edistämään demokratiaa ja lujittamaan demokraattista vakautta Euroopassa,

D.  ottaa huomioon, että demokratia on heikentynyt Venäjällä erityisesti siksi, että kaikki suuret tv-kanavat ja useimmat radioasemat on alistettu hallituksen valvontaan, itsesensuuri on levinnyt lehdistön keskuuteen, julkisten mielenosoitusten järjestämiselle on asetettu uusia rajoituksia ja kansalaisjärjestöjen toimintailmasto on huonontunut,

E.  ottaa huomioon, että tilanne Georgiaan kuuluvilla Abhasian ja Etelä-Ossetian alueilla on heikentynyt Venäjän viimeaikaisten toimien seurauksena,

F.  ottaa huomioon, että Venäjän presidentti Vladimir Putin neuvoi Venäjän hallitusta aloittamaan suoran yhteistyön Abhasian ja Tskhinvalin alueen (Etelä-Ossetia) edustajien kanssa ja katsoo, että tällainen päätös vaarantaa Georgian kansainvälisesti tunnustetun suvereenisuuden,

G.  ottaa huomioon, että Venäjä lisäsi yksipuolisesti rauhanturvaajien määrää Georgiaan kuuluvassa Abhasiassa pyytämättä siihen etukäteen lupaa ja hyväksyntää Georgian hallitukselta,

H.  toteaa, että energian toimitusvarmuus on yksi Euroopan suurimpia haasteita ja yksi tärkeimmistä Venäjä-yhteistyön aloista,

I.  katsoo, että EU:n on tärkeää puhua yhdellä äänellä ja osoittaa solidaarisuutta sekä yhtenäisyyttä suhteissaan Venäjän federaatioon,

1.  vahvistaa olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjä on edelleen tärkeä pragmaattisen yhteistyön kumppani, jonka kanssa Euroopan unionilla on yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä kansainvälisellä areenalla sekä yhteisessä naapurustossa; pitää myönteisenä, että Venäjän vastavalittu presidentti on sitoutunut takaamaan oikeusvaltion periaatteen ja demokratian, ja toivoo, että Dmitri Medvedev pitää ensiarvoisen tärkeänä suhteiden syventämistä Euroopan unioniin;

2.  painottaa EU:n jäsenvaltioiden keskinäisen yhtenäisyyden ja solidaarisuuden merkitystä niiden suhteissa Venäjään ja korostaa, että EU:n yhteisen politiikan ja jäsenvaltioiden kahdenvälisten Venäjän-suhteiden ohjenuoraksi olisi otettava yhteisesti sovitut periaatteet;

3.  korostaa jälleen kerran, että Venäjän nykyinen tilanne antaa edelleen aihetta vakavaan huoleen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, demokratiasta, sananvapaudesta, etnisten vähemmistöjen tilanteesta, kansalaisjärjestöjen riippumattomuudesta sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksilöiden oikeuksista; pitää siksi valitettavana, ettei EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelu ole tuonut mukanaan edistystä näissä asioissa, ja kehottaa Venäjän hallitusta edistämään näiden EU:n ja Venäjän kumppanuuteen olennaisena osana kuuluvien neuvottelujen tehostamista;

4.  on hyvin huolissaan venäläisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen jatkuvista raporteista, jotka koskevat kidutuksen käyttöä sekä epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua Tšetšenian vankiloissa, poliisiasemilla ja salaisissa pidätyskeskuksissa; tuomitsee jyrkästi tällaisen käytännön ja kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia kunnioitetaan;

5.  kehottaa vastavalittua Venäjän presidenttiä tarkastelemaan uudestaan vangittuina olevien julkisuuden henkilöiden (mm. Mihail Hodorkovskin ja Platon Lebedevin) kohtelua, sillä monet tarkkailijat ovat sitä mieltä, että heitä pidetään vangittuina poliittisin perustein; korostaa, että tämä vahvistaisi Venäjän viranomaisten uskottavuutta ja syventäisi Venäjän federaation ja Euroopan unionin kumppanuutta entisestään;

6.  kehottaa Venäjää muistamaan oikeudelliset sitoumuksensa, jotka se hyväksyi tullessaan Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna 1996, ja noudattamaan niitä;

7.  kehottaa Venäjää vetämään pois tukensa Georgiassa toimivilta separatistivoimilta ja toimimaan rakentavasti konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen puolesta erityisesti ilmaisemalla uudelleen tukensa Georgian itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle ja palauttamalla normaalit suhteet Georgiaan kunnioittaen täysin Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

8.  ilmaisee vakavan huolestumisensa Venäjän päätöksestä virallistaa kahdenväliset yhteydet Georgian alueiden Abhasian ja Tskhinvalin alueen (Etelä-Ossetia) kanssa;

9.  tuomitsee jyrkästi Georgian alueen vähittäisen liittämisen Venäjään, joka tapahtuu mm. lisäämällä sotilaallista läsnäoloa Abhasiassa, ja sen, että Venäjä lisäsi yksipuolisesti "rauhanturvaajiensa" määrää Abhasiassa, Georgiassa; vaatii Venäjää keskeyttämään ja peruuttamaan separatistialueiden sotilaallisen valmiuden kasvattamisen ja lopettamaan Georgiaan kohdistuvat aseelliset hyökkäykset;

10.  pyytää Euroopan unionia aloittamaan Venäjän rauhanturvaoperaatioiden muuttamisen Georgiassa kansainväliseksi siviilioperaatioksi;

11.  katsoo, että Venäjän nykyinen politiikka ja toiminta suhteessa Georgiaan vaarantaa Georgian kansainvälisesti tunnustetun täysivaltaisuuden ja alueellisen koskemattomuuden ja osoittaa, että Venäjää ei voida pitää neutraalina ja tasapuolisena rauhan järjestäjänä konfliktialueilla;

12.  kehottaa Euroopan unionia lähettämään Venäjälle hyvin selkeän viestin, että Venäjän ja EU:n suhteet kärsivät poliittisesti, jos Venäjä jatkaa kansainvälisen oikeuden loukkaamista Georgiassa;

13.  korostaa, että EU:n on tehtävä yhteistyötä Venäjän kanssa, koska se on välttämätön ja tärkeä kumppani rauhan, vakauden ja turvallisuuden luomisessa ja kansainvälisen terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisessa ja ratkaistaessa muita turvallisuuskysymyksiä, kuten ympäristö- ja ydinuhkia, huumeita, ase- ja ihmiskauppaa sekä rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia kysymyksiä, EU:n naapurialueilla;

14.  ilmaisee huolestumisensa siitä, että Venäjän valtion kontrolloimat tiedotusvälineet panevat usein toimeen panettelukampanjoita joitakin jäsenvaltioita vastaan, pyrkien näin heikentämään EU:n jäsenvaltioiden yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta;

15.  vaatii Venäjää lopettamaan propagandamenetelmien käyttämisen ja ulkomailla asuvien venäläisten manipuloimisen tarkoituksena perustaa "kahden yhteisön valtioita" useisiin maihin, esimerkiksi entisiin neuvostotasavaltoihin Latviaan ja Viroon, pahoittelee Venäjän uutta laajentumista entisen Neuvostoliiton alueen informaatioavaruuteen pyrkimyksenään perustaa uudelleen "virtuaalinen Neuvostoliitto";

16.  korostaa Venäjän investointiolosuhteiden parantamisen tärkeyttä ja katsoo, että tähän päästään vain edistämällä ja helpottamalla syrjimättömiä ja avoimia liiketoimintaolosuhteita, vähentämällä byrokratiaa ja lisäämällä molempiin suuntiin tapahtuvia investointeja; on huolissaan siitä, että viranomaiset toimivat ennakoimattomasti sääntöjä soveltaessaan;

17.  korostaa pitävänsä energia-asioita koskevaa tehostettua vuoropuhelua Venäjän kanssa tärkeänä, jotta voidaan taata sekä energiahuollon että kysynnän varmuus keskinäisen energiariippuvuuden kasvaessa; korostaa, että yhteistyön on perustuttava energiaperuskirjassa vahvistettuihin periaatteisiin sekä investointeja, markkinoille pääsyä ja infrastruktuurien käyttöä koskevaan vastavuoroisuuteen; tässä yhteydessä pahoittelee sitä, että Venäjä ei ole vielä allekirjoittanut peruskirjaa; kehottaa komissiota tekemään tarvittavan diplomaattisen aloitteen ja kehottaa Euroopan unionia esiintymään Venäjän suuntaan yhtenäisenä näissä herkissä kysymyksissä;

18.  on vakavasti huolissaan, että hyökkäykset etnisten, rodullisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kimppuun ovat kiihtyneet, esittää vastalauseensa Venäjän viranomaisille, jotka ovat evänneet tai peruuttaneet useiden protestanttisten ja roomalaiskatolisten pappien viisumit;

19.  kehottaa Venäjän uutta presidenttiä ja hallitusta luomaan yhdessä EU:n kanssa tarvittavat edellytykset sille, että osapuolet voivat käynnistää pikaisesti neuvottelut uudesta EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta; korostaa tässä yhteydessä jälleen kerran, että demokratian ja ihmisoikeuksien on oltava olennainen osa kaikkia Venäjän federaation kanssa tehtäviä sopimuksia;

20.  kannattaa tiedonvaihtoa uusista energiatekniikoista ja kannustaa EU:n ja Venäjän energia-alan toimijoiden yhteyksiä sekä energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöttömien teknologioiden kehittämiseksi tarvittavia toimia, jotka tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia etenkin teollisuuden yhteistyöhön, johon liittyy hyvien käytäntöjen ja tekniikoiden vaihtoa venäläisten ja EU:n yritysten kesken;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö