Förfarande : 2008/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0235/2008

Ingivna texter :

B6-0235/2008

Debatter :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Omröstningar :

PV 19/06/2008 - 5.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0309

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 101kWORD 50k
15.5.2008
PE401.568v01-00
 
B6‑0235/2008
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki och Ģirts Valdis Kristovskis
för UEN-gruppen
om toppmötet mellan EU och Ryssland

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland 
B6‑0235/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Ryssland å andra sidan, vilket trädde i kraft 1997 och löpte ut 2007,

–  med beaktande av förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess fem protokoll,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av de många trovärdiga rapporter som avgetts av ryska och internationella frivilligorganisationer om de fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien,

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europeiska rådet och Europaparlamentet av den 10 januari 2007 om en energipolitik för Europa (KOM(2007)0001),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om tryggad energiförsörjning i Europeiska unionen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, särskilt

   -sin resolution av den 23 maj 2007 om Estland,
   -sin resolution av den 26 april 2007 om Ryssland,
   -sin resolution av den 13 december 2006 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Helsingfors den 24 november 2006,
   -sin resolution av den 25 oktober 2006 om förbindelserna mellan EU och Ryssland efter mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja,
   -sin resolution av den 15 juni 2006 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Sotji den 25 maj 2006,
   -sin resolution av den 19 januari 2006 om Tjetjenien efter valen och det civila samhället i Ryssland,
   -sin resolution av den 15 december 2005 om de mänskliga rättigheterna i Ryssland och den nya lagstiftningen om icke-statliga organisationer,
   -och sitt betänkande av den 26 maj 2005 om förbindelserna mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har vid upprepade tillfällen betonat sitt engagemang för att uppnå ett strategiskt partnerskap med Ryssland grundat på demokratiska värderingar.

B.  Ett ökat samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är av avgörande betydelse för stabiliteten, säkerheten och välfärden i hela Europa. De ömsesidiga förbindelserna mellan EU och Ryssland bör grundas på politiskt, ekonomiskt och energirelaterat samarbete med respekt för rättsstatsprincipen, demokratiska principer och förfaranden och grundläggande mänskliga rättigheter.

C.  Ryssland är medlem av Europarådet och har alltså åtagit sig att följa Europarådets gemensamma värderingar, mål och åtaganden, som fastställs i dess stadga och konventioner, och i synnerhet att främja demokrati och befästa den demokratiska stabiliteten i Europa.

D.  Demokratin har försvagats i Ryssland, särskilt på grund av att staten tagit kontroll över alla större tv-stationer och de flesta radiostationer och att självcensuren spridit sig inom pressen samt på grund av de nya begränsningarna av rätten att anordna offentliga demonstrationer och det allt hårdare klimatet för frivilligorganisationer.

E.  Situationen i de georgiska regionerna Abchazien och Syd-Ossetien håller på att förvärras till följd av de åtgärder som Ryssland nyligen vidtagit.

F.  Den 16 april instruerade Rysslands president Vladimir Putin den ryska regeringen att inleda ett direkt samarbete med företrädarna för Abchazien och Tschinvali-regionen (Syd‑Ossetien), ett beslut som undergräver Georgiens internationellt erkända suveränitet.

G.  Ryssland har unilateralt ökat antalet fredsbevarande personal i Abchazien, Georgien, utan att först ha sökt den georgiska regeringens godkännande och samtycke.

H.  Trygg energiförsörjning är en av de största utmaningarna för Europa och ett av de viktigaste områdena för samarbete med Ryssland.

I.   Det är viktigt att EU talar med enad stämma och visar solidaritet och enighet i sina förbindelser med Ryssland.

1.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sin övertygelse om att Ryssland fortfarande är en viktig partner för ett pragmatiskt samarbete, med vilken EU delar inte bara ekonomiska och handelsrelaterade intressen, utan även målet att upprätthålla ett nära samarbete på den internationella arenan samt i det gemensamma grannskapsområdet. Parlamentet välkomnar det åtagande som Rysslands nyligen valde president gjort vad gäller att trygga rättsstatsprincipen och demokratin, och uttrycker sin förhoppning att Medvedev kommer att prioritera fördjupade förbindelser med EU.

2.  Europaparlamentet betonar vikten av enighet och solidaritet mellan EU-medlemsstaterna i deras förbindelser med Ryssland och betonar att EU:s gemensamma politik och medlemsstaternas bilaterala förbindelser med Ryssland måste vägledas av gemensamt överenskomna principer.

3.  Europaparlamentet betonar åter att den rådande situationen i Ryssland ger anledning till allvarlig oro i fråga om respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet, situationen för etniska minoriteter, frivilligorganisationernas oberoende samt det civila samhällets och enskilda personers rättigheter. Det är därför beklagligt att människorättsdialogen mellan EU och Ryssland inte medfört några framsteg på detta område. Den ryska regeringen uppmanas att bidra till att intensifiera denna dialog, som är ett centralt inslag i partnerskapet mellan EU och Ryssland.

4  Europaparlamentet uttrycker även sin djupa oro över den tortyr och omänsklig och kränkande behandling i fängelser, på polisstationer och i hemliga fångläger i Tjetjenien som ryska och internationella människorättsorganisationer fortsätter att rapportera om. Parlamentet fördömer eftertryckligen sådana metoder och uppmanar de ryska myndigheterna att säkerställa respekten av de rättigheter som garanteras av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

5.  Europaparlamentet uppmanar den nyligen valda ryska presidenten att se över behandlingen av fängslade offentliga personer (bland andra Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev), vars fängslande enligt de flesta observatörers bedömning har skett på politiska grunder. Parlamentet understryker att detta skulle öka de ryska myndigheternas trovärdighet och främja ett ännu närmare partnerskap mellan Ryssland och EU.

6.   Europaparlamentet uppmanar Ryssland att minnas de rättsliga skyldigheter landet åtog sig när det blev medlem av Europarådet 1996 samt att fullgöra dessa skyldigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt stöd till de separatistiska styrkorna i Georgien och att engagera sig på ett konstruktivt sätt för att nå en fredlig lösning på konflikterna, i synnerhet genom att upprepa sin respekt för Georgiens territoriella integritet och suveränitet samt upprätta normala förbindelser med Georgien med full respekt för landets suveränitet och territoriella integritet.

8.  Europaparlamentet utrycker sin djupa oro över Rysslands beslut att legalisera de bilaterala förbindelserna med de georgiska regionerna Abchazien och Tschinvali-regionen (Syd‑Ossetien).

9.   Europaparlamentet fördömer med eftertryck den smygande annektering av georgiskt territorium som bland annat sker med hjälp av den militära upptrappningen i Abchazien och det faktum att Ryssland unilateralt har ökat antalet så kallad fredsbevarande personal i Abchazien, Georgien. Ryssland uppmanas att stoppa och minska separatistregimernas militära upptrappning samt att stoppa de militära angreppen mot Georgien.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU att inleda omvandlingen av Rysslands fredsbevarande åtgärder i Georgien till en internationell och civil insats.

11.  Europaparlamentet anser att Rysslands rådande politik och handlande i förhållande till Georgien undergräver Georgiens internationellt erkända suveränitet och territoriella integritet och visar att Ryssland inte kan betraktas som en neutral och opartisk fredsmedlare i de konfliktdrabbade områdena.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU att avge en mycket tydlig signal till Ryssland om att det kommer att få politiska konsekvenser för förbindelserna mellan Ryssland och EU om landet fortsätter att bortse från den internationella rätten i Georgien.

13.  Europaparlamentet understryker att EU måste samarbeta med Ryssland, som är en mycket viktig partner när det gäller att bevara freden, stabiliteten och säkerheten, bekämpa internationell terrorism och våldsbenägen extremism och ta itu med andra säkerhetsproblem såsom miljö- och kärnkraftshot, narkotika, olaglig vapen- och människohandel samt gränsöverskridande organiserad brottslighet i det europeiska grannskapsområdet.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att de ryska statskontrollerade medierna ofta deltar i kränkande propagandakampanjer gentemot vissa medlemsstater i syfte att försöka undergräva enigheten och solidariteten mellan EU-medlemsstaterna.

15.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med sina propagandametoder och strategier för att manipulera sina landsmän utomlands i syfte att åstadkomma stater med två befolkningsgrupper med likvärdig status i olika länder som tidigare tillhörde den forna Sovjetunionen, till exempel Lettland och Estland. Parlamentet beklagar att Ryssland på nytt försöker vinna terräng genom information som riktar sig till områden som ingick i den forna Sovjetunionen i en strävan att återupprätta ett ”virtuellt Sovjet”.

16.  Europaparlamentet understryker vikten av att skapa ett bättre investeringsklimat i Ryssland, något som kan uppnås enbart genom främjandet och underlättandet av icke‑diskriminerande och öppna företagsvillkor, avbyråkratisering och ömsesidiga investeringar. Det är bekymmersamt att myndigheternas tillämpning av regelverket är så oförutsägbart.

17.  Europaparlamentet betonar betydelsen av den förstärkta energidialogen med Ryssland när det gäller att skapa såväl försörjningstrygghet och säker efterfrågan, mot bakgrund av det ökande ömsesidiga beroendet på energiområdet. Detta samarbete måste grundas på principerna i energistadgan samt på ömsesidighet i fråga om investeringar och tillträde till marknader och infrastruktur. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att Ryssland ännu inte har undertecknat stadgan och uppmanar kommissionen att ta de diplomatiska initiativ som behövs. Vidare uppmanar parlamentet EU att i kontakterna med Ryssland tala med enad stämma i dessa känsliga frågor.

18.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de allt vanligare attackerna mot etniska minoriteter, folkminoriteter och religiösa minoriteter i Ryssland och fördömer de ryska myndigheter som nekat eller upphävt visum för vissa protestantiska präster och ett antal romersk-katolska präster.

19.  Europaparlamentet uppmanar den nya ryska presidenten och den ryska regeringen att tillsammans med EU skapa de nödvändiga förutsättningarna för att förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland ska kunna inledas snarast. Parlamentet understryker än en gång att demokrati och mänskliga rättigheter måste vara utgöra en viktig del av alla eventuella framtida överenskommelser med Ryssland.

20.  Europaparlamentet förespråkar utbyte av information om avancerad energiteknik och uppmuntrar till kontakter mellan energiaktörer i EU och Ryssland samt till nödvändiga insatser för att förbättra energieffektiviteten och utveckla teknik utan koldioxidutsläpp. Detta medför ett stora samarbetsmöjligheter, i synnerhet inom industrin, med utbyte av bästa praxis och teknik mellan företag i Ryssland och EU.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands regering och parlament samt Europarådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy