Resolutsiooni ettepanek - B6-0278/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0278/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

28.5.2008

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin ja Cem Özdemir
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Gruusia

Menetlus : 2008/2574(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0278/2008
Esitatud tekstid :
B6-0278/2008
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0278/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gruusia kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone Gruusia kohta, eelkõige 2006. aasta oktoobri ja 29. novembri 2007. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kohta;

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. juulil 1999. aastal;

–  võttes arvesse Euroopa naabruspoliitika tegevuskava, mille ELi-Gruusia koostöönõukogu 14. novembril 2006. aastal heaks kiitis;

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. aprilli 2008. aasta resolutsiooni, milles toetatakse Gruusia territoriaalset terviklikkust ning pikendatakse ÜRO vaatlusmissiooni Gruusias (UNOMIG) kuni 15. oktoobrini 2008;

–  võttes arvesse 29.–30. aprillil 2008. aastal toimunud ELi-Gruusia parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumisel vastu võetud soovitusi;

–  võttes arvesse eesistujariigi poolt 18. aprilli ja 2. mai 2008. aasta Euroopa Liidu nimel tehtud avaldusi Gruusia ja Venemaa vaheliste pingete teravnemise kohta;

–  võttes arvesse Gruusia 22. mai 2008. aasta parlamendivalimiste rahvusvahelise valimiste vaatlusmissiooni avaldust esialgsete tähelepanekute ja järelduste kohta;

–  võttes arvesse ÜRO Gruusia vaatlusmissiooni juurdluse 26. mai 2008. aasta järeldusi Gruusia mehitamata õhuki allatulistamise kohta;

–  võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 26. mai 2008. aasta järeldusi Gruusia kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et 2008. aasta aprillis andis tollane Venemaa president Vladimir Putin Venemaa ministeeriumidele ja teistele riigiasutustele korralduse luua ametlikud suhted vastavate asutustega Gruusiast lahku löönud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia vabariikides, kavatsedes samuti kujundada täiendavad ettepanekud edaspidise tegevuse täpsema suuna kohta, mis soodustaks nimetatud vabariikide sotsiaal-majanduslikku arengut ja kaitseks sealset elanikkonda, sealhulgas Venemaa kodanikke;

B.  arvestades, et 2008. aasta mai alguses teatas Venemaa kaitseministeerium otsusest ühepoolselt suurendada oma rahuvalvajate arvu Abhaasias; arvestades, et Venemaa esindajad teatasid, et Lõuna-Osseetiasse paigutatud Venemaa pataljoni üksusi võidakse suurendada;

C.  arvestades, et 20. aprillil 2008. aastal tulistas Venemaa hävitaja Abhaasia õhuruumis alla relvastamata ja mehitamata Gruusia õhuki; arvestades, lähtudes Abhaasia de facto ametivõimudest, tulistati järgmiste nädalate jooksul alla veel kaks Gruusia mehitamata õhukit;

D.  arvestades, et alates 2007. aasta oktoobrist ei ole ÜRO egiidi all toimunud ühtegi Gruusia ja Abhaasia esindajate ametlikku kõrgetasemelist kohtumist; arvestades, et Gruusia ametivõimud on teinud uusi ettepanekuid Abhaasia konflikti lahendamise osas, mis hõlmavad laia poliitilist esindatust Gruusia valitsuse kõrgeimal tasandil, vetoõiguse andmist kõikide peamiste Abhaasiat puudutavate õigusaktide osas ning rahvusvaheliste garantiide loomist laiaulatusliku föderalismi, piiramatu autonoomia ja julgeoleku tagamiseks;

E.  arvestades, et Gruusia on võtnud ametlikke meetmeid, et revideerida olemasolevat rahuvalveviisi või vahetada välja praegu Abhaasiasse paigutatud Venemaa rahuvalvekontingent;

F.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee võttis 15. mail 2008. aastal vastu resolutsiooni, kus nõuti edusamme riigi siseselt ümberasustatud isikute naasmisel Abhaasiasse ja nõuti tungivalt, et kõik riigid hoiduksid varade otsmisest Abhaasia territooriumil;

G.  arvestades, et Gruusia ametivõimud peatasid kahepoolsed läbirääkimised Moskvaga Venemaa liitumise osas WTOga, et protestida Venemaa otsuse vastu tõhustada koostööd isehakanud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia vabariikidega; arvestades, et Venemaal on endiselt jõus Gruusia veini ja põllumajandustoodete impordikeeld;

H.  arvestades, et vaatamata püüdlustele viia Gruusia valimised läbi vastavalt rahvusvahelistele normidele, tuvastas 21. mai 2008. aasta parlamendivalimiste rahvusvaheline vaatlusmissioon mõningaid probleeme, mistõttu oli valimiste läbiviimine ebaühtlane ja puudulik;

I.  arvestades, et EL peaks tegema kõik endast oleneva, et aidata Gruusial jätkata kiireid reforme ja areneda täielikult toimivaks demokraatiaks; arvestades, et Euroopa naabruspoliitika tegevuskava annab Gruusiale võimaluse ELile läheneda ning liidu alusväärtused omaks võtta ja neid jagada;

1.  väljendab sügavat muret olukorra halvenemise pärast Abhaasias ja kutsub kõiki osapooli hoidumast sellisest tegevusest, mis võiks olukorda veelgi rohkem destabiliseerida; nõuab uusi rahvusvahelisi jõupingutusi, et tuua pooled tagasi dialoogi juurde ja alustada uuesti rahuprotsessi püsiva ja kõikehõlmava lahenduse saavutamiseks;

2.  mõistab hukka Moskva ametivõimude otsuse luua ametlikud suhted Gruusiast lahku löönud vabariikide de facto ametivõimudega ja ühepoolse otsuse suurendada Vene rahuvalvevägede arvu Abhaasias, mis halvendab niigi pingelist olukorda;

3.  väljendab veel kord täielikku toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning kutsub Venemaa ametivõime üles austama täielikult Gruusia suveräänsust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

4.  on seisukohal, et kehtivat rahuvalveviisi tuleb muuta, sest Venemaa vägesid ei saa enam pidada erapooletuteks rahuvalvajateks, ning nõuab Euroopa suuremat kaasamist külmutatud konfliktidesse, et edendada rahuprotsessi;

5.  kutsub nõukogu ja komisjoni seoses sellega üles tõstatama nimetatud küsimust kindlalt kohtumistel Venemaa vastavate asutustega tulevasel ELi–Venemaa tippkohtumisel ning uue tugevdatud partnerluslepingu läbirääkimiste käigus ning nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud ei seisaks vastu EJKP missioonile nimetatud piirkonnas, sealhulgas ELi osalemisele tsiviil- ja rahuvalveoperatsioonides;

6.  nõuab tungivalt, et nõukogu, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning tema eriesindaja Lõuna-Kaukaasias teeksid kõik endast oleneva, et hõlbustada dialoogi osapoolte vahel, vähendada pingeid ja taastada vastastikune usaldus;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et valimiste päeval, 21. mail oli olukord üldiselt rahulik ja sellele anti positiivne üldhinnang ning oli tehtud olulisi edusamme võrreldes jaanuaris toimunud presidendivalimistega;

8.  rõhutab siiski, et tihedas koostöös rahvusvahelise üldsusega tuleb teha täiendavaid pingutusi, et tegeleda ja lahendada neid probleeme, mis tuvastati valimiste käigus, mille põhjuseks oli OSCE ja Euroopa Nõukogu normide ebajärjekindel ja osaline rakendamine, ning parandada ja konsolideerida Gruusia saavutusi demokraatia valdkonnas;

9.  võtab teadmiseks lõplikud tulemused ning kutsub enamust ja opositsioonijõude üles pidama sisulist, konstruktiivset ja vastutustundlikku dialoogi, et tegeleda põhjalikult nende arvukate probleemidega, millega Gruusia praegu silmitsi seisab;

10.  palub taas Venemaal tühistada Gruusia põllumajandustoodangule peaaegu kaks aastat tagasi kehtestatud põhjendamatu impordikeeld;

11.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid alustaksid võimalikult kiiresti läbirääkimisi ELi-Gruusia tagasivõtule- ja viisalihtsustuslepingute sõlmimiseks, et vältida Gruusia kodanike ebasoodsasse olukorda sattumist võrreldes Vene passide omanikega separatistlikes piirkondades Abhaasias ja Lõuna-Osseetias;

12.  tervitab ELi-Gruusia õiguse, vabaduse ja turvalisuse teemalise allkomisjoni loomist, mille eesmärk on tõhustada dialoogi ja rakendada ELi naabruspoliitika tegevuskava;

13.  toetab Gruusia püüdlusi Euroopa Liiduga tihedamalt lõimuda; seoses sellega nõuab tungivalt, et nõukogu annaks komisjonile volituse alustada Gruusiaga läbirääkimisi laialdase ja kõikehõlmava vabakaubanduslepingu osas;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Gruusia presidendile ja parlamendile, Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsioonile, Euroopa Nõukogule ja Vene Föderatsiooni presidendile ja parlamendile.