Rezolūcijas priekšlikums - B6-0289/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0289/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

28.5.2008

Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten un Corien Wortmann-Kool
PPE-DE grupas vārdā
par situāciju Gruzijā

Procedūra : 2008/2574(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0289/2008
Iesniegtie teksti :
B6-0289/2008
Pieņemtie teksti :

B6‑0289/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Gruzijā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Gruziju, jo īpaši 2006. gada 26. oktobra rezolūciju par situāciju Dienvidosetijā un 2007. gada 29. novembra rezolūciju par situāciju Gruzijā;

–  ņemot vērā 2007. gada 15. novembra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšanu,

–  ņemot vērā Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, un kas stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā,

–  ņemot vērā Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānu, ko 2006. gada 14. novembrī apstiprināja ES un Gruzijas sadarbības padome,

–  ņemot vērā ES un Gruzijas parlamentu sadarbības komitejas 2008. gada 29.–30. aprīļa sanāksmē pieņemtos ieteikumus,

–  ņemot vērā Slovēnijas prezidentūras 2008. gada 5. maija deklarāciju Eiropas Savienības vārdā par spriedzes palielināšanos Gruzijas un Krievijas attiecībās,

–  ņemot vērā EDSO vadītās vēlēšanu novērošanas misijas Gruzijā 2008. gada 22. maija provizorisko ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO novērošanas misijas Gruzijā 2008. gada 26. maija ziņojumu par incidentu, kurā virs Abhāzijas tika notriekts Gruzijas bezapkalpes lidaparāts,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 26. maija secinājumus par Gruziju,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā Abhāzijā un Dienvidosetijā no jauna ir radies saspīlējums Krievijas Federācijas nesen veikto darbību rezultātā,

B.  tā kā Krievijas Federācija atkāpās no NVS valstu vadītāju padomes 1996. gada 19. janvāra lēmuma, ar ko tā parakstītājām valstīm aizliedza jebkādu militāro sadarbību ar Abhāzijas separātistu valdību,

C.  tā kā Krievijas Ārlietu ministrija 2008. gada 16. aprīlī paziņoja par oficiālu sakaru izveidi ar Dienvidosetijas un Abhāzijas de facto varas iestādēm,

D.  tā kā Krievijas Aizsardzības ministrija 2008. gada 29. aprīlī paziņoja par NVS miera uzturētāju sastāvā esošo Krievijas karavīru skaita palielināšanu Abhāzijā,

E.  tā kā Gruzija 2008. gada 21. aprīlī pārmeta Krievijai, ka tā virs Abhāzijas notriekusi Gruzijas Iekšlietu ministrijas bezapkalpes izlūklidmašīnu; tā kā ANO misijas Gruzijā 26. maijā publicētajā ziņojumā šie Tbilisi apgalvojumi ir apstiprināti, norādot, ka lidaparāts, kas notrieca Gruzijas novērošanas bezapkalpes lidaparātu, „pieder Krievijas gaisa spēkiem”,

F.  tā kā 2008. gada 21. maijā notika Gruzijas drošības spēku un neidentificētu kaujinieku apšaude pie Abhāzijas robežas; tā kā saskaņā ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas pausto tas bija Abhāzijas spēku mēģinājums neļaut Abhāzijas Gali reģiona iedzīvotājiem šķērsot robežu, lai piedalītos vēlēšanās Gruzijas Zugdidi reģionā; tā kā īsajā sadursmē tika ievainoti vairāki civiliedzīvotāji un uzspridzināts autobuss,

G.  tā kā Gruzijas prezidents Mihails Saakašvili ir nācis klajā ar jauniem priekšlikumiem attiecībā uz Abhāzijas konflikta atrisinājumu, kuros paredzēta plaša politiska pārstāvība augstākajā Gruzijas valdības līmenī, piešķirot veto tiesības attiecībā uz visiem svarīgākajiem tiesību aktiem, kas skar Abhāziju, un paredzot starptautiskas garantijas plaša federālisma, neierobežotas autonomijas un drošības nodrošināšanai,

H.  tā kā NATO 2.–4. aprīļa sanāksmē Bukarestē Gruzijai netika piedāvāts nekāds rīcības plāns virzībai uz dalību NATO, bet tika pausta politiska apņemšanās attiecībā uz tās iespējamu dalību,

I.  tā kā ANO Drošības padome 15. aprīlī pagarināja ANO novērošanas misijas Gruzijā pilnvaru termiņu par 6 mēnešiem,

J.  tā kā ANO Ģenerālā asambleja 15. maijā pieņēma rezolūciju, kurā atzītas gūstekņu un iekšzemē pārvietoto personu, kā arī viņu pēcnācēju tiesības neatkarīgi no etniskās piederības atgriezties Abhāzijā un uzsvērta gūstekņu un iekšzemē pārvietoto personu, tostarp notikušās „etniskās tīrīšanas” upuru, īpašumtiesību saglabāšanas nozīme,

K.  tā kā Gruzijā 2008. gada 21. maijā notika parlamenta vēlēšanas, kas bija svarīgs pārbaudījums demokrātijai,

1.  pauž dziļu neapmierinātību par Krievijas paziņojumu, ka tā nodibina oficiālus sakarus ar Dienvidosetijas un Abhāzijas separātistu varas iestādēm, atkārtoti apstiprina pilnīgu atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai neatkarībai starptautiski atzītās robežās un aicina Krieviju atsaukt šo lēmumu, kas kavē starptautiskos miera centienus, kuru īstenošanā ir iesaistījusies arī Krievijas Federācija;

2.  stingri nosoda Krievijas militāro klātbūtni Abhāzijā un mudina Krievijas Federāciju nekavējoties atsaukt savu papildu karaspēku; uzskata, ka, lai gan Krievijas militārās klātbūtnes pastiprināšana var notikt saskaņā ar NVS valstu vadītāju padomes izveidoto NVS miera uzturēšanas spēku vispārējā skaitliskā sastāva palielināšanu, taču pašreizējā politiskajā situācijā tas ne tikai nemazina esošo spriedzi, bet gan to palielina;

3.  prasa, lai iesaistītās puses atturas no jebkādām darbībām, kuras varētu izraisīt situācijas saasināšanos šajā reģionā, atkārtoti apstiprina atbalstu starptautiskajiem centieniem, kuru mērķis ir Abhāzijas un Dienvidosetijas konflikta mierīga atrisināšana, un atzinīgi vērtē Gruzijas prezidenta Mihaila Saakašvili nesenos priekšlikumus attiecībā uz Abhāzijas konflikta atrisināšanu;

4.  aicina Padomi un Komisiju aktīvāk iesaistīties, lai rastu mierīgu konflikta atrisinājumu, darboties kā vidutājiem un sniegt konkrētu atbalstu prezidenta M. Saakašvili izvirzītajiem priekšlikumiem; uzsver, ka ES ir jārīkojas, sekmējot dialogu un savstarpējo sapratni reģionā un jo īpaši izmantojot pārrobežu programmas un pilsonisko sabiedrību dialogu kā līdzekļus konflikta risināšanai un uzticības veicināšanai abās robežas pusēs;

5.  aicina Padomi apsvērt starptautisko spēku klātbūtnes pastiprināšanu konflikta zonā, nosūtot uz turieni EDAP robežkontroles misiju un vēršot uzmanību uz pozitīvo ES robežkontroles misijas pieredzi Moldovas un Ukrainas robežas Piedņestras zonā, vienlaikus ierosinot, ka dalībvalstis varētu aktīvāk iesaistīties ANO novērošanas misijas Gruzijā darbībā; aicina ANO palielināt minētās novērošanas misijas pilnvaras un resursus;

6.  aicina ANO veikt izmeklēšanu un pārbaudes par to, vai visas konfliktu zonas notikumos iesaistītās personas stingri ievēro attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, tostarp attiecībā uz smago ieroču iespējamo klātbūtni;

7.  apsveic Gruzijas iedzīvotājus sakarā ar mierīgu parlamenta vēlēšanu norisi, atzinīgi vērtē Gruzijas varas iestāžu paveikto kopš prezidenta vēlēšanām janvārī, lai uzlabotu vēlēšanu procesu, un prasa, lai tās veic visus vajadzīgos pasākumus nolūkā novērst atlikušos trūkumus un problēmas, ko konstatēja EDSO vadītā vēlēšanu novērošanas misija; aicina Gruzijas varas iestādes izskatīt visas ar vēlēšanu procesu saistītās sūdzības pārredzamā veidā un censties panākt turpmākus uzlabojumus, lai vēl vairāk palielinātu vēlēšanu procesa uzticamību;

8.  aicina visus Gruzijas politiskos spēkus ievērot tiesiskumu un apņemties turpmāk risināt konstruktīvu dialogu, rast kompromisus un atturēties no turpmākas Gruzijas sabiedrības sašķelšanas; atzīst, ka Gruzijas valdības un opozīcijas partiju savstarpējā neuzticēšanās ir šķērslis turpmākai valsts demokrātiskai attīstībai, un sagaida, ka visi politiskie spēki centīsies izveidot demokrātisku politisko kultūru, kurā politiskās debates notiek parlamentā, tiek ņemts vērā politisko oponentu viedoklis un sekmēts konstruktīvs dialogs, atbalstot un veicinot Gruzijas demokrātisko institūciju stabilitāti;

9.  atbalsta Gruzijas centienus iesaistīties Eiroatlantiskās organizācijās un atzīmē 2008. gada 5. janvārī notikušā visas valsts plebiscīta par dalību NATO rezultātus;

10.  mudina dalībvalstis un Komisiju pēc iespējas drīzāk sākt sarunas par ES un Gruzijas nolīgumu noslēgšanu par atpakaļuzņemšanu un vīzu režīma atvieglojumiem, lai nodrošinātu, ka Gruzijas pilsoņi nav nelabvēlīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar personām, kurām ir Krievijas pase un kuras dzīvo Abhāzijas un Dienvidosetijas separātistu pārvaldītajos reģionos; šajā sakarā atzinīgi vērtē ES un Gruzijas tieslietu un iekšlietu apakškomitejas izveidi saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politikas pamatnostādnēm;

11.  uzskata, ka ES un Gruzijas brīvās tirdzniecības nolīgums būtu izdevīgs abām pusēm; atzinīgi vērtē Padomes 2008. gada 18. februāra secinājumus par Eiropas kaimiņattiecību politiku, kuros uzsvērta vajadzība apsvērt iespēju sākt sarunas par plašu un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu ar Eiropas kaimiņattiecību politikas partneriem, ja iespējams, un prasa, lai Komisija sāk apspriešanos ar Gruziju par tās mērķiem attiecībā uz nākotnē noslēdzamiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem un vienlaikus panāk dalībvalstu pilnvarojumu sākt sarunas;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Gruzijas prezidentam un parlamentam, EDSO, Eiropas Padomei, NATO un Krievijas Federācijas prezidentam un parlamentam.