Förslag till resolution - B6-0289/2008Förslag till resolution
B6-0289/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

28.5.2008

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz‑Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten och Corien Wortmann-Kool
för PPE-DE-gruppen
om situationen i Georgien

Förfarande : 2008/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0289/2008
Ingivna texter :
B6-0289/2008
Antagna texter :

B6‑0289/2008

Europaparlamentets resolution om situationen i Georgien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, särskilt resolutionen av den 26 oktober 2006 om situationen i Sydossetien och resolutionen av den 29 november 2007 om situationen i Georgien,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken,

–  med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 juli 1999,

–  med beaktande av den europeiska grannskapspolitikens handlingsplan som godkändes av samarbetsrådet EU-Georgien den 14 november 2006,

–  med beaktande av de rekommendationer som antogs av den parlamentariska samarbetskommittén EU-Georgien den 29–30 april 2008,

–  med beaktande av det slovenska ordförandeskapets förklaring av den 5 maj 2008 på Europeiska unionens vägnar om de ökade spänningarna mellan Georgien och Ryssland,

–  med beaktande av den preliminära rapporten av den 22 maj 2008 från den OSSE-ledda valobservatörsgruppen i Georgien,

–  med beaktande av rapporten från FN:s observatörsgrupp i Georgien (UNOMIG) av den 26 maj 2008 om incidenten där ett obemannat georgiskt luftfartyg sköts ner över Abchazien,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Georgien av den 26 maj 2008,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nya spänningar har uppstått i Abchazien och Sydossetien där situationen håller på att försämras på grund av de åtgärder som Ryska federationen vidtagit.

B.  Ryska federationen har dragit sig ur det beslut som fattades den 19 februari 1996 av OSS‑regeringschefernas råd, vilket förbjuder de undertecknande staterna att samarbeta militärt med separatistregeringen i Abchazien.

C.  Det ryska utrikesministeriet meddelade den 16 april 2008 att man avsåg att inrätta officiella förbindelser med institutionerna för de facto-myndigheterna i Sydossetien och Abchazien.

D.  Det ryska försvarsministeriet meddelade den 29 april 2008 att antalet ryska deltagare i OSS fredsbevarande styrka i Abchazien kommer att öka.

E.  Georgien anklagade den 21 april 2008 Ryssland för att ha skjutit ned ett obemannat spaningsplan som tillhörde Georgiens inrikesministerium över Abchazien. En rapport från FN-missionen i Georgien som offentliggjordes den 26 maj ger stöd åt den georgiska regeringens påståenden, då det i rapporten uppges att det flygplan som sköt ned det georgiska spionplanet tillhörde det ryska flygvapnet.

F.  Georgiska säkerhetsstyrkor var den 21 maj 2008 inblandad i skottlossning med oidentifierade soldater längs gränsen till Abchazien. Enligt det georgiska inrikesministeriet var incidenten ett försök från abchaziska trupper att hindra boende i Galiregionen i Abchazien att gå över gränsen för att rösta i Zugdidiområdet i Georgien. Flera civila uppges ha skadats under den kortvariga skottlossningen och en buss ska ha sprängts.

G.  Georgiens president Mikheil Saakasjvili har lagt fram nya förslag till hur konflikten i Abchazien ska lösas, som omfattar bred politisk representation på högsta nivå i Georgiens regering, med vetorätt i alla viktiga lagstiftningsfrågor som rör Abchazien, och upprättande av internationella garantier för att säkerställa bred federalism, obegränsad autonomi och säkerhet.

H.  Vid Natos toppmöte i Bukarest den 2–4 april erbjöds Georgien inte någon handlingsplan för medlemskap, men landet gavs politiska löften om ett medlemskap på längre sikt.

I.  FN:s säkerhetsråd förlängde den 15 april UNOMIG:s mandat med 6 månader.

J.  FN:s generalförsamling antog den 15 maj en resolution där man erkänner flyktingars, internflyktingars och deras ättlingars rätt att oavsett etnisk bakgrund återvända till Abchazien och framhåller vikten av att bevara äganderätten för flyktingar och internflyktingar, inbegripet offer för ”etnisk rensning”.

K.  Den 21 maj 2008 hölls parlamentsval i Georgien, vilket var ett viktigt demokratiprov.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin stora besvikelse över Rysslands tillkännagivande att landet avser upprätta officiella förbindelser med organ tillhörande de separatistiska myndigheterna i Sydossetien och Abchazien. Parlamentet bekräftar sitt fulla stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser och uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt beslut som undergräver de internationella fredstansträngningarna i vilka även Ryska federationen deltar.

2.  Europaparlamentet fördömer starkt Rysslands militära uppbyggnad i Abchazien och uppmanar Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina extra trupper. Parlamentet anser att även om den ryska militära uppbyggnaden kanske ligger inom de gränser för OSS fredsbevarande styrka som fastställdes av OSS-regeringschefernas råd, så ökar den snarast spänningen än minskar den i den nuvarande politiska situationen.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla inblandade parter att avstå från åtgärder som skulle kunna leda till en upptrappning av läget i regionen. Parlamentet bekräftar sitt stöd till internationella insatser som syftar till en fredlig lösning av konflikten i Abchazien och Sydossetien och välkomnar de särskilda förslag som Georgiens president Mikheil Saakasjvili lade fram nyligen om hur konflikten i Abchazien ska lösas.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att mer aktivt engagera sig i att hitta en fredlig lösning på konflikten, att verka som medlare och erbjuda konkret stöd för de förslag som lagts fram av president Saakasjvili. Parlamentet understryker att EU har en viktig roll att spela när det gäller att bidra till att skapa dialog och förståelse i regionen, framför allt genom att använda gränsöverskridande program och dialog mellan de civila samhällena som ett redskap för att förändra konfliktsituationer och bygga upp ett förtroende över åsiktsgränserna.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga att öka den internationella närvaron i konfliktområdet genom ett gränsuppdrag inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från Europeiska unionens gränsuppdrag i den transnistriska delen vid gränsen mellan Moldavien och Ukraina. Parlamentet föreslår medlemsstaterna att vara mer aktiva i UNOMIG och uppmanar FN att utöka UNOMIG:s mandat och resurser.

6.  Europaparlamentet uppmanar FN att utreda och undersöka om alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd följs till alla delar av samtliga aktörer i konfliktområdet, inbegripet eventuell närvaro av tunga vapen.

7.  Europaparlamentet lyckönskar det georgiska folket till att parlamentsvalet förlöpte fredligt och demokratiskt och välkomnar de georgiska myndigheternas insatser att efter presidentvalet i januari förbättra valrutinerna. De georgiska myndigheterna uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta itu med de brister och problem som den OSSE‑ledda internationella valobservatörsgruppen konstaterade och att hantera alla klagomål på valprocessen på ett sätt som medger insyn och att verka för ytterligare förbättringar så att förtroendet för valprocessen kan öka ytterligare.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska aktörer i Georgien att respektera rättsstatsprincipen, att verka för en konstruktiv dialog och kompromiss och att avstå från ytterligare polarisering av det georgiska samhället. Parlamentet medger att bristen på förtroende mellan regeringen och oppositionspartierna är ett hinder för ytterligare demokratisk utveckling och förväntar sig att alla politiska aktörer strävar efter en demokratisk politisk kultur där politiska debatter äger rum i parlamentet, politiska motståndare respekteras och där en konstruktiv dialog syftar till att stödja och konsolidera Georgiens bräckliga demokratiska institutioner.

9.  Europaparlamentet stöder Georgiens strävanden att integreras i ett europeiskt-atlantiskt sammanhang och noterar resultatet av den landsomfattande folkomröstningen om Nato som ägde rum den 5 januari 2008.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att snarast möjligt inleda förhandlingar med Georgien om återtagandeavtal och visumlättnader så att inte georgiska medborgare diskrimineras jämfört med personer i separatistregionerna Sydossetien och Abchazien som har ryskt pass. Parlamentet välkomnar i detta hänseende inrättandet av en underkommitté mellan EU och Georgien om rättsliga och inrikes frågor inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

11.  Europaparlamentet anser att ett frihandelsavtal mellan EU och Georgien skulle främja båda parter. Parlamentet välkomnar rådets slutsatser från den 18 februari 2008 om den europeiska grannskapspolitiken, där man framhåller behovet av att börja förhandla om breda och heltäckande frihandelsavtal med partnerna i den europeiska grannskapspolitiken där så är möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda samråd med Georgien om dess ambitioner för ett framtida frihandelsavtal och att parallellt söka ett förhandlingsmandat från medlemsstaterna.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Georgiens president och parlament, OSSE, Europarådet, NATO och Ryska federationens president och parlament.