Rezolūcijas priekšlikums - B6-0293/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0293/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

28.5.2008

Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere un Gintaras Didžiokas
UEN grupas vārdā
par stāvokli Gruzijā

Procedūra : 2008/2574(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0293/2008
Iesniegtie teksti :
B6-0293/2008
Pieņemtie teksti :

B6‑0293/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Gruzijā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas, proti, 2007. gada 29. novembra rezolūciju par Gruziju un 2006. gada 26. oktobra rezolūciju par stāvokli Dienvidosetijā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2008. gada 15. aprīļa rezolūciju Nr. 1808;

–  ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2870. sanāksmes secinājumus, ko pieņēma 2008. gada 26. un 27. maijā,

–  ņemot vērā ANO novērotāju misijas Gruzijā (UNOMIG) 2006. gada 26. maija ziņojumu par starpgadījumu saistībā ar bezpilota lidaparāta notriekšanu virs Abhāzijas,

–  ņemot vērā deklarāciju par saspīlējuma pieaugumu Gruzijas un Krievijas attiecībās, ko Eiropas Savienības vārdā pieņēma Slovēnijas prezidentūra,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā stāvoklis Abhāzijā un Dienvidosetijā kļūst aizvien nestabilāks Krievijas Federācijas neseno pasākumu dēļ;

B.  tā kā Krievijas Federācija atkāpās no NVS valstu vadītāju padomes lēmuma par pasākumiem, lai atrisinātu konfliktu Abhāzijā (Gruzijā) (1996. gada 19. janvāra lēmums), ar ko parakstītājām valstīm aizliedz sadarboties militārajā jomā ar Abhāzijas separātistu valdību;

C.  tā kā 2008. gada 16. aprīlī Krievijas varas iestādes paziņoja, ka Krievijas Federācija atklāti sadarbosies ar Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas pārstāvjiem;

D.  tā kā 2008. gada 16. aprīlī Krievijas aizsardzības ministrs paziņoja, ka Krievijas Federācija palielinās NVS miera uzturēšanas bruņoto spēku Krievijas kontingentu;

E.  tā kā Krievijas Federācija, izsniedzot Chinvali reģiona/Dienvidosetijas un Abhāzijas iedzīvotājiem pases, apgrūtina konflikta atrisināšanu mierīgā ceļā Gruzijas konflikta zonās;

F.  tā kā šādi lēmumi apdraud starptautiski atzīto Gruzijas suverenitāti;

G.  tā kā ANO novērotāju misijas Gruzijā (UNOMIG) 2008. gada 26. maijā publicētajā ziņojumā ir nepārprotami norādīts, ka Gruzijas bezpilota spiegošanas lidaparātu Krievijas lidmašīna notrieca virs Abhāzijas, kas ir Gruzijas teritorijas daļa;

H.  tā kā šāda Krievijas Federācijas rīcība neatbilst tās uzdevumam, proti, būt objektīvai un neitrālai miera procesa veicinātājai;

I.  tā kā Gruzijas prezidents Mikheil Saakashvili saistībā ar Abhāzijas konflikta atrisināšanu iesniedza jaunus priekšlikumus, kas ietver plašu abhāzu politisko pārstāvību, veto tiesības attiecībā uz likumdošanu par Abhāzijas konstitucionālo statusu vai tās kultūru, etniskumu un valodu, kopīgas brīvās ekonomiskās zonas izveidi un starptautiskas garantijas, lai nodrošinātu plašu federālismu un neierobežotu Abhāzijas autonomiju;

J.  tā kā NATO sammitā, kas notika Bukarestē no 2008. gada 2. līdz 4. aprīlim, netika iesniegts neviens rīcības plāns par līdzdalību, tomēr tika izteikti politiski paziņojumi par turpmāko līdzdalību;

K.  tā kā 2008. gada 21. maija Gruzijas Parlamenta vēlēšanas notika saskaņā ar demokrātiskajiem standartiem un to laikā tika pieļauti salīdzinoši nelieli pārkāpumi, un Gruzijas varas iestādes veica ievērojamus centienus, lai šīs vēlēšanas atbilstu EDSO un Eiropas Padomes standartiem;

L.  tā kā šīs vēlēšanas Gruzijas iedzīvotājiem sniedza tiešu iespēju ievēlēt savu pārstāvi no liela kandidātu skaita,

1.  apsveic Gruzijas iedzīvotājus ar mierīgu un demokrātisku vēlēšanu norisi; atzinīgi vērtē Gruzijas varas iestāžu centienus, ko tās veikušas kopš iepriekšējām vēlēšanām janvārī, un mudina tās veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu EDSO vadītās Starptautiskās vēlēšanu novērošanas misijas konstatētās nepilnības un problēmas;

2.  atkārtoti apliecina pilnīgu atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās;

3.  kritizē Krievijas varas iestāžu lēmumu nodibināt divpusējus sakarus ar pārstāvjiem no Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas, kas ir Gruzijas teritorijas daļa;

4.  mudina Krievijas varas iestādes atsaukt tās lēmumu palielināt Krievijas bruņoto spēku kontingentu konflikta reģionos; uzskata, ka Krievijas bruņoto spēku kontingenta papildus samazināšana varētu mazināt saspīlējumu;

5.  uzskata, ka Krievijas Federācijas pašreizējā politika un darbības attiecībā uz Gruziju apdraud starptautiski atzīto Gruzijas suverenitāti un teritoriālo integritāti un liecina par to, ka Krieviju nevar uzskatīt par neitrālu un objektīvu miera nodrošinātāju konfliktu skartajos reģionos;

6.  aicina ANO Drošības padomi, EDSO un citas starptautiskās organizācijas atbalstīt Gruzijas valdības priekšlikumus par jaunām sarunu un miera saglabāšanas alternatīvām, kas ietver pakāpenisku īsteni neatkarīgu starptautisko miera uzturēšanas spēku izveidi;

7.  atzinīgi vērtē Gruzijas prezidenta Mikheil Saakashvili jaunās iniciatīvas par Abhāzijas konflikta mierīgu atrisināšanu;

8.  aicina Padomi aktīvāk iesaistīties Gruzijas konflikta atrisināšanā un nodrošināt visus nepieciešamos līdzekļus un resursus, lai šī rīcība būtu efektīvāka;

9.  pauž bažas par Krievijas īstenotajiem pasākumiem pret Gruziju, kam ir milzīgas ekonomiskas sekas; tādēļ aicina Krievijas varas iestādes atcelt nepamatoto aizliegumu no Gruzijas uz Krieviju izvest preces, kuru eksports ir sevišķi svarīgs Gruzijas ekonomikai;

10.  aicina Padomi un Komisiju nākamās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes dienas kārtībā iekļaut jautājumu par ieilgušajiem konfliktiem un to atrisināšanu un paātrināt sarunu sākšanu par ES un Gruzijas nolīgumiem saistībā ar atpakaļuzņemšanu un vīzu režīma atvieglojumiem, mobilitātes partnerības nolīguma parakstīšanu ar ES un kopīgu vīzu pieteikumu centru izveidi;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Gruzijas prezidentam un parlamentam, ANO, EDSO, Eiropas Padomei, NATO un Krievijas Federācijas prezidentam un parlamentam.