Návrh usnesení - B6-0298/2008Návrh usnesení
B6-0298/2008

NÁVRH USNESENÍ,

11. 6. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek a Tunne Kelam
za skupinu PPE-DE
o summitu EU-Rusko, který se bude konat v červnu 2008 v Chanty-Mansijsku

Postup : 2008/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0298/2008
Předložené texty :
B6-0298/2008
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0298/2008

Usnesení Evropského parlamentu o summitu EU-Rusko, který se bude konat v červnu 2008 v Chanty-Mansijsku

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé,

–  s ohledem na cíle EU a Ruska stanovené ve společném prohlášení vydaném po 11. summitu EU-Rusko, jenž se konal dne 31. května 2003 v Petrohradě, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů,

–  s ohledem na výsledky 21. summitu EU-Rusko, který se konal dne 14. listopadu 2007 v Mafře,

–  s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech, a zejména na jejich sedmé kolo, které se konalo dne 17. dubna 2008 a týkalo se svobody sdělovacích prostředků, projevu a shromažďování – zejména s ohledem na nedávné parlamentní a prezidentské volby – fungování občanské společnosti, ochrany práv osob, které jsou příslušníky menšin, boje proti rasismu a xenofobii a práv dětí,

–  s ohledem na zprávu o pokroku při provádění společných prostorů EU-Rusko za rok 2007, kterou vypracovala Evropská komise,

–  s ohledem na výsledky osmého zasedání Stálé rady pro partnerství EU-Rusko o svobodě, bezpečnosti a práva, které se konalo v Petrohradě ve dnech 24.–25. dubna 2008,

–  s ohledem na prohlášení předsedy delegace EP, jež se zúčastnila zasedání Stálé rady pro partnerství EU-Rusko, po návštěvě pracovní skupiny EU-Rusko v Moskvě ve dnech 17.–18. března 2008,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o vztazích mezi EU a Ruskem,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Rusko, které je členem Rady bezpečnosti OSN, mají společnou odpovědnost za globální stabilitu a bezpečnost a že posílená spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají zásadní význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu v Evropě,

B.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je plnoprávným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a přihlásila se tudíž k zásadám demokracie, jež si tyto organizace stanovily,

C.  vzhledem k tomu, že existuje vážné znepokojení nad vývojem v Ruské federaci ohledně dodržování a ochrany lidských práv a dodržování společně dojednaných demokratických zásad, pravidel a postupů,

D.  vzhledem k tomu, že pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery je nadále nanejvýš důležité uzavřít novou dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací;

E.  vzhledem k tomu, že základem jednání o nové dohodě o strategickém partnerství by mělo být urychlené zavádění čtyř společných prostorů, tj. společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru pro výzkum, vzdělávání a kulturu,

F.  vzhledem k tomu, že dalšímu zlepšení hospodářských vztahů mezi Ruskem a EU by podstatně prospělo, pokud by se Ruská federace stala členem Světové obchodní organizace, který je povinen zcela dodržovat a uplatňovat závazky a povinnosti WTO,

G.  vzhledem k tomu, že jednu z největších výzev a jednu z hlavních oblastí spolupráce s Ruskem pro Evropu představuje zajištění energetických dodávek; vzhledem k tomu, že je třeba společně usilovat o plné a účinné využívání systémů přepravy energie, a to jak stávajících, tak těch, jež bude nutno vyvinout v budoucnu,

H.  vzhledem k tomu, že Rusko nedávno zapojilo do různých významných projektů na poli energetiky několik velkých energetických společností z EU v roli strategických partnerů nebo že povolilo společnostem z EU nákup omezených strategických podílů v ruských společnostech; vzhledem k tomu, že udržování právní jistoty a vlastnických práv je nezbytné pro uchování stávající úrovně zahraničních investic v Rusku,

I.  vzhledem k tomu, že spory ohledně dodávek a přepravy energie je třeba řešit dojednaným způsobem a bez diskriminace a transparentně a že tyto spory nesmí nikdy sloužit jako nástroj politického nátlaku na členské státy EU a na společné sousední země,

J.  vzhledem k tomu, že budoucí dohoda mezi Evropskou unií a Ruskou federací by měla zahrnovat zásady Smlouvy o energetické chartě,

K.  vzhledem k tomu, že je v zájmu jak ruské ekonomiky, tak ekonomiky EU diverzifikovat své obchodní vztahy, neboť nerovnoměrné rozdělení trhu s energií má za následek, že obě ekonomiky citlivě reagují na změnu cen těchto produktů, jak ukázala minulost,

L.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Ruská federace by mohly a měly hrát společně aktivní úlohu při budování míru a stability na evropském kontinentě, zejména ve společném sousedství, a v dalších částech světa včetně Íránu a Středního východu,

M.  vzhledem k tomu, že se zvyšuje napětí v Abcházii a Jižní Osetii, kde se situace zhoršuje v důsledku kroků, které podnikla Ruská federace, včetně prohlášení ruského ministra zahraničních věcí ze dne 16. dubna o navázání oficiálních styků s orgány, které jsou de facto vládami v Jižní Osetii a Abcházii, prohlášení ruského ministra obrany ze dne 29. dubna o zvýšení počtu „mírových jednotek“ SNS v Abcházii a incidentu, při kterém byl dne 20. dubna v gruzínském vzdušném prostoru sestřelen gruzínský bezpilotní vzdušný dopravní prostředek,

N.  vzhledem k tomu, že Rusko pozastavilo své plnění Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a prohlásilo, že nebude umožňovat, aby země NATO prováděly ověřování a inspekce jeho vojenských pracovišť a že již nebude omezovat počet svých konvenčních zbraní,

O.  vzhledem k tomu, že po setkání s trojkou EU na ministerské úrovni, které se konalo dne 29. dubna 2008 v Lucemburku, ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov potvrdil účast Ruska na vojenských operacích EU v Čadu a Středoafrické republice (EUFOR Chad/CAR),

P.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU vystupovala jako jeden subjekt, aby vyjadřovala svou solidaritu a aby ve vztazích s Ruskou federací projevovala jednotu, a tyto vztahy založila na společných zájmech a závazcích ke společným hodnotám,

1.  zdůrazňuje, že nadcházející summit bude prvním summitem EU-Rusko, kterého se zúčastní nově zvolený ruský prezident Dmitrij Medveděv, a vyjádřil naději, že toto setkání bude znamenat zlepšení vztahů mezi EU a Ruskem;

2.  znovu potvrzuje své přesvědčení, že Rusko zůstává důležitým partnerem pro budování strategické spolupráce založené na závazných společných hodnotách, s nímž EU sdílí nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale také cíl úzce spolupracovat na mezinárodní úrovni;

3.  vyzývá ruskou vládu a EU, aby společně vytvořily podmínky nezbytné k rychlému zahájení jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy EU vystupovaly ve vztazích s Ruskem jednotně a solidárně; v tomto ohledu znovu zdůrazňuje, že v centru jakékoli budoucí dohody s Ruskou federací musí být demokracie a lidská práva;

4.  v tomto ohledu vítá povzbudivá prohlášení, která byla učiněna na setkání ministrů zahraničních věcí EU dne 29. dubna v Lucemburku, že by mohlo dojít k překonání patové situace a k zahájení rozhovorů o nové dohodě před summitem v Chanty-Mansijsku;

5.  vítá slova prezidenta Medveděva o významu právního státu a lidských práv v Rusku a vyjadřuje naději, že v této oblasti bude zaznamenán další pokrok;

6.  bere na vědomí, že součástí konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech je pokračující výměna názorů o lidských právech v Rusku; zdůrazňuje nicméně, že současná situace v Rusku je zdrojem vážných obav, pokud jde o dodržování lidských práv, demokracie, svobody projevu a práva občanské společnosti a jednotlivců kritizovat státní orgány a volat je k odpovědnosti za jejich činnost; vyzývá Rusko, aby se dialogy o lidských právech konaly střídavě v EU a v Rusku;

7.  vyzývá Ruskou federaci, aby prokázala své odhodlání prosazovat společné hodnoty ratifikací dodatečného protokolu č. 14 k Evropské úmluvě o lidských právech, což by umožnilo pokračování důležitých reforem u Evropského soudu pro lidská práva, který je zatížen desetitisíci nevyřízenými případy;

8.  vyzývá k posílení dialogu mezi EU a Ruskem o lidských právech a k otevření tohoto procesu tak, aby se do něj mohl účinně zapojit Evropský parlament, Státní duma, občanská společnost a organizace činné v oblasti lidských práv; vyzývá Rusko, aby plně dodržovalo své závazky vyplývající z členství v Radě Evropy, včetně respektování práva na shromažďování, práva na pokojné demonstrace a svobody sdělovacích prostředků; zdůrazňuje význam nevládních organizací nezávislých na národních vládách pro rozvoj občanské společnosti a vyzývá ruské úřady, aby uplatňovaly nový zákon o nevládních organizacích tak, aby nové požadavky neznamenaly pro tyto organizace nadměrnou zátěž;

9.  upozorňuje na nesnesitelné pracovní podmínky, zastrašování novinářů a nátlak, který je na ně vyvíjen v Ruské federaci, přičemž někteří byli zavražděni a tyto zločiny zůstávají nevyřešeny, a vyjadřuje znepokojení zejména nad navrhovanou změnou zákona o sdělovacích prostředcích, kterou Duma schválila při prvním čtení dne 25. dubna a na jejímž základě získá Federální služba pro dozor v oblasti masové komunikace, spojů a ochrany kulturního dědictví, která dohlíží na sdělovací prostředky, pravomoc zrušit kterýkoli sdělovací prostředek, o němž usoudí, že se více než jednou dopustil pomluvy; místo „samoregulace sdělovacích prostředků“ doporučuje jako postup posílení odpovědnosti novinářů;

10.  poukazuje na to, že práce probíhající na praktickém uplatňování plánů postupu čtyř společných prostorů se vyznačují pozitivní dynamikou, a zdůrazňuje, že další prohlubování partnerství by bylo vzájemně prospěšné;

11.  opakuje, že je obzvláště důležité vytvořit společný hospodářský prostor (SHP) a dále rozvíjet cíle stanovené v rámci plánu postupu SHP, zejména pokud jde o vytvoření otevřeného trhu mezi EU a Ruskem;

12.  zdůrazňuje, jak důležité je zlepšit prostředí pro evropské investice v Rusku a že toho lze dosáhnout pouze podporou a zjednodušením nediskriminačních a transparentních podmínek pro podnikání, omezením byrokracie a obousměrným investováním; je znepokojen nepředvídatelností v oblasti uplatňování pravidel ze strany ruských úřadů, což dokazují politicky motivovaná obvinění proti Michailu Chodorkovskému, a vyzývá ruské úřady, aby učinily symbolický krok kupředu tím, že ukončí jeho špatné jednání;

13.  vítá posílení dialogu mezi EU a Ruskem o energetice; zdůrazňuje význam dovozu energií pro hospodářství členských států EU, který představuje možnost další obchodní a hospodářské spolupráce mezi EU a Ruskem; zdůrazňuje, že základem takové spolupráce by vedle rovného přístupu k trhům, infrastruktuře a investicím měly být zásady vzájemné provázanosti a transparentnosti; vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že do nové dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem budou se stejnou účinností jako charta samotná začleněny zásady Smlouvy o energetické chartě, která je podle článku 45 této dohody pro Rusko závazná již před její ratifikací ruskou Státní dumou, dále přechodný protokol k této dohodě a závěry z jednání G8, včetně opatření pro další spolupráci v oblasti energetické účinnosti, úspor energie a obnovitelných zdrojů energie; zdůrazňuje, že tyto zásady by měly být použity na hlavní projekty energetické infrastruktury; vyzývá EU, aby při jednáních s Ruskem o těchto citlivých otázkách energetiky vystupovala jednotně; vyzývá partnery dialogu o energetice mezi EU a Ruskem ke zvážení možnosti účtování dodávek energie z Ruska do EU v eurech v zájmu nezávislosti na měnách třetích zemí;

14.  vítá pokrok dosažený od posledního summitu v Mafře v souvislosti s přistoupením Ruska k WTO, které povede k vytvoření rovných podmínek pro podnikatelské kruhy obou stran a výrazně přispěje k úsilí Ruska vybudovat moderní, diverzifikovanou a technologicky vyspělou ekonomiku; vyzývá Rusko, aby podniklo kroky nezbytné k vyřešení zbývajících překážek v procesu přistoupení, zejména v oblasti vývozních daní a cel, a rovněž kroky nezbytné k plnému dodržování a uplatňování závazků a povinností vyplývajících z členství ve WTO, po nichž by EU zahájila s Ruskou federací jednání o uzavření dohody o volném obchodu;

15.  vyjadřuje politování nad tím, že Rusko nedodrželo svůj závazek postupně rušit poplatky za přelety nad Sibiří, a vyzývá je k podpisu dohody, které bylo v této otázce dosaženo na summitu v Samaře;

16.  vítá pokrok, kterého EU a Rusko dosáhly při zavádění společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, který byl dosud zaměřen především na provádění dohod o zjednodušení vízového styku a zpětném přebírání osob, které se ukázaly jako významný krok na cestě k bezvízovému cestování jako dlouhodobé perspektivě; vyzývá k další spolupráci v oblasti nelegálního přistěhovalectví, k dokonalejším kontrolám osobních dokladů a lepší výměně informací o terorismu a organizovaném zločinu; zdůrazňuje, že Rada a Komise musí zajistit, aby Rusko splňovalo všechny podmínky stanovené ve všech sjednaných dohodách o odstranění vízové povinnosti mezi oběma stranami, aby nedošlo k narušení bezpečnosti a demokracie v Evropě;

17.  zdůrazňuje, že Rusku, které v loňském roce změnilo svůj vízový režim a přestalo vydávat obchodní víza na jeden rok pro opakovaný vstup, jež dříve využívalo mnoho evropských pracovníků, by mohl hrozit odliv evropských manažerů a pracovníků z EU, pokud nezmění nová pravidla a neomezí zatěžující formality nezbytné k získání víz a pracovních povolení;

18.  vítá spolupráci EU a Ruska v oblasti kosmického výzkumu, která byla posílena v rámci třístranných rozhovorů o vesmíru zahájených v březnu 2006 mezi Evropskou komisí, Evropskou kosmickou agenturou a Ruskou vesmírnou agenturou Roscosmos a která zahrnuje vesmírné aplikace (satelitní navigace, pozorování Země a komunikace přes satelity), přístup do vesmíru (startovací zařízení a budoucí systémy přepravy ve vesmíru), vesmírné vědy a vývoj vesmírné technologie; bere na vědomí, že v rámci společného hospodářského prostoru byla spolupráce v oblasti kosmického výzkumu určena jako prioritní odvětví;

19.  vyzývá Ruskou federaci, aby se účastnila procesu budování evropských výzkumných infrastruktur, které jsou podporovány v rámci rámcových programů Evropského společenství; domnívá se, že takový podnět by umožnil účinné využití a další rozvoj značných lidských a finančních zdrojů Ruska v oblasti výzkumu, vývoje a inovace, a byl by tedy přínosný pro Evropu i Rusko;

20.  rozhodně nesouhlasí s oznámením Ruska o navázání oficiálních styků se separatistickými orgány v Jižní Osetii a Abcházii; znovu vyjadřuje svou plnou podporu suverenitě a územní celistvosti Gruzie v rámci mezinárodně uznaných hranic a vyzývá Rusko, aby odvolalo toto své rozhodnutí, které ohrožuje mezinárodní mírové úsilí, na němž se Ruská federace rovněž podílí;

21.  důrazně odsuzuje posilování vojenské přítomnosti Ruska v Abcházii a naléhavě žádá Ruskou federaci, aby okamžitě stáhla další vojska; domnívá se, že i kdyby posilování ruské vojenské přítomnosti nepřesahovalo celkovou početní sílu mírového kontingentu SNS, kterou stanovila Rada nejvyšších státních představitelů SNS, vede to v dnešní politické situaci spíše ke zvyšování napětí než k jeho uvolňování;

22.  naléhavě žádá všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakýchkoliv aktivit, které by mohly vést k vyostření situace v této oblasti; opakovaně vyjadřuje svou podporu mezinárodnímu úsilí zaměřenému na mírové urovnání konfliktu v Abcházii a Jižní Osetii a vítá nejnovější konkrétní návrhy gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho týkající se řešení konfliktu v Abcházii jako například široké politické zastoupení nejvyšších představitelů gruzínské vlády, poskytnutí práva vetovat všechny hlavní právní předpisy související s Abcházií a vytvoření mezinárodních záruk k zajištění širokého federalismu, neomezená autonomie a bezpečnost; vyzývá Evropskou unii, aby se aktivněji podílela na hledání mírového řešení konfliktu, vystupovala jako zprostředkovatel a poskytovala konkrétní podporu návrhům prezidenta Saakašviliho;

23.  bere na vědomí probíhající konzultace mezi Ruskem a Spojenými státy o plánovaném systému americké protiraketové obrany; uznává jeho významný přínos pro ochranu EU před balistickými střelami dlouhého doletu; pobízí Ruskou federaci, aby využila výhody, kterou přinášejí návrhy na spolupráci v oblasti protiraketové obrany, a vyzývá všechny strany zapojené do projektu, aby začaly pracovat na propojení systémů protiraketové obrany USA, NATO a Ruska;

24.  uznává, že je nutné dále spolupracovat s Ruskem, aby se zabránilo šíření zbraní hromadného ničení, a vyzývá obě strany, aby přijaly odpovědnost zejména za severokorejský a íránský jaderný program;

25.  vyzývá Rusko, aby znovu zvážilo jednostranné odstoupení od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, aby k ochraně svých legitimních zájmů využilo cesty jednání a vyvarovalo se narušení této smlouvy; vyzývá členské státy NATO k ratifikaci pozměněného znění smlouvy z roku 1999;

26.  vítá rozhodnutí Ruska pomoci EU při provádění mírové operace v Čadu a ve Středoafrické republice a podporuje vyjádření ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova a vysokého představitele EU Javiera Solany, že spolupráce mezi Ruskem a EU v oblasti krizového řízení se neomezí pouze na účast Ruska na operaci EUFOR Chad/CAR a že obě strany jsou připravené podepsat rámcovou dohodu o této záležitosti na základě „rovného partnerství a spolupráce“;

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.