Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0298/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0298/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

11.6.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek ir Tunne Kelam
PPE-DE frakcijos vardu
dėl 2008 m. birželio mėn. Chanty Mansijske vyksiančio ES ir Rusijos vadovų susitikimo

Procedūra : 2008/2542(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0298/2008
Pateikti tekstai :
B6-0298/2008
Priimti tekstai :

B6‑0298/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 m. birželio mėn. Chanty Mansijske vyksiančio ES ir Rusijos vadovų susitikimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos,

–  atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame pasibaigus 2003 m. gegužės 31 d. vykusiam vienuoliktajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui Sankt Peterburge, išdėstytą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą erdvę bendradarbiavimo išorės saugumo srityje bei bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvę,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 14 d. Mafroje įvykusio dvidešimt pirmojo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais, ypač į jų septintąjį raundą 2008 m. balandžio 17 d., kuris apėmė žiniasklaidos, žodžio ir susirinkimų laisvę, ypač atsižvelgiant į neseniai vykusius parlamento ir prezidento rinkimus, pilietinės visuomenės veikimą, mažumoms priklausančių asmenų teises ir kovą su rasizmu ir ksenofobija bei vaikų teises,

–  atsižvelgdamas į Komisijos parengtą 2007 m. pažangos įgyvendinant ES ir Rusijos bendrąsias erdves ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į aštuntojo ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos susitikimo, skirto laisvei, saugumui ir teisingumui ir vykusio Sankt Peterburge 2008 m. balandžio 24–25 d., rezultatus,

–  atsižvelgdamas į EP delegacijos ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete pirmininko pareiškimą po ES ir Rusijos darbo grupės vizito Maskvoje 2008 m. kovo 17–18 d.,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES santykių su Rusija,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Rusija, kuri yra JT Saugumo Tarybos narė, dalijasi atsakomybe už pasaulio stabilumą ir saugumą ir kadangi ES ir Rusijos glaudesnis bendradarbiavimas ir geri kaimyniški santykiai yra ypač svarbūs Europos stabilumui, saugumui ir klestėjimui,

B.  kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis šių organizacijų nustatytų demokratijos principų,

C.  kadangi labai nerimaujama dėl Rusijos Federacijoje vykstančių pokyčių, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, taip pat su pagarba visuotinai pripažįstamiems demokratiniams principams, taisyklėms ir procedūroms,

D.  kadangi naujo ES ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas vis dar yra itin svarbus siekiant toliau plėtoti ir skatinti dviejų partnerių bendradarbiavimą,

E.  kadangi skubus keturių bendrų erdvių, t. y. bendros ekonominės erdvės, bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, bendros išorės saugumo bei bendros mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros erdvės, įgyvendinimas turėtų būti viena iš pagrindinių derybų dėl naujo strateginės partnerystės susitarimo užduočių,

F.  kadangi Rusijos Federacijos prisijungimas prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) galėtų labai padėti toliau gerinti Rusijos ir Europos Sąjungos ekonominius ryšius su sąlyga, kad bus įsipareigota visokeriopai laikytis su PPO susijusių įsipareigojimų ir pareigų ir kad jie bus vykdomi,

G.  kadangi energijos tiekimo saugumas yra viena iš pagrindinių Europos problemų ir viena iš svarbiausių bendradarbiavimo su Rusija sričių; kadangi būtina kartu stengtis visokeriopai ir veiksmingai naudotis energijos transportavimo sistemomis (ir jau veikiančiomis, ir tomis, kurios dar bus sukurtos),

H.  kadangi pastaruoju metu Rusija į kelis didelius energetikos projektus įtraukė tam tikras didžiausias ES energetikos įmones kaip strategines partneres arba suteikė ES įmonėms galimybę įsigyti kai kuriuos ribotus strateginius Rusijos įmonių akcijų paketus; kadangi teisinio aiškumo ir nuosavybės teisių išsaugojimas labai svarbus siekiant išlaikyti dabartinį užsienio investicijų lygį Rusijoje,

I.  kadangi ginčai dėl energijos tiekimo ir transportavimo sąlygų turėtų būti sprendžiami derybomis, nediskriminuojant ir skaidriai, ir niekada neturi būti naudojami kaip ES valstybių narių ir kaimyninių šalių politinio spaudimo priemonė,

J.  kadangi, atsižvelgiant į tai, į būsimą Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimą turėtų būti įtraukti principai, numatyti sutartyje dėl Energetikos chartijos,

K.  kadangi Rusijos ir ES ekonomikos interesus atitinka prekybos santykių diversifikavimas, kadangi neproporcingai didelė prekybos energija dalis daro jų ekonomiką pažeidžiamą dėl šių produktų kainų kaitos, kaip atsitiko praeityje,

L.  kadangi Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija galėtų ir turėtų kartu atlikti svarbų vaidmenį, kurdamos taiką ir stabilumą Europos žemyne, ypač kaimyninėse šalyse ir kitose pasaulio dalyse, įskaitant Iraną ir Artimuosius Rytus,

M.  kadangi nauji įtampos šaltiniai atsirado Abchazijoje ir Pietų Osetijoje, kur padėtis blogėja dėl veiksmų, kurių ėmėsi Rusijos Federacija, įskaitant Rusijos užsienio reikalų ministerijos balandžio 16 d. pareiškimą apie tai, kad bus užmegzti oficialūs ryšiai su Pietų Osetijos ir Abchazijos de facto valdžios institucijomis, Rusijos gynybos ministerijos balandžio 29 d. pareiškimą apie tai, kad bus padidintas NVS vadinamųjų taikdarių skaičius Abchazijoje, ir Rusijos naikintuvo Gruzijos nepilotuojamo orlaivio numušimą Gruzijos oro erdvėje balandžio 20 d.,

N.  kadangi Rusija pasitraukė iš Sutarties dėl įprastinės ginkluotės Europoje, pareikšdama, kad ji sustabdys savo karinių objektų kontrolę ir patikrą, kurią atlieka NATO šalys, ir neberibos savo turimos įprastinės ginkluotės skaičiaus,

O.  kadangi po ES ministrų trejeto susitikimo, vykusio balandžio 29 d., antradienį, Liuksemburge Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas patvirtino, kad Rusija dalyvaus ES karinėje operacijoje Čade ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Čadas/CAR),

P.  kadangi svarbu, jog palaikydama santykius su Rusijos Federacija ES kalbėtų vienu balsu, rodytų solidarumą ir vienybę bei grįstų šiuos santykius abipusiais interesais ir įsipareigojimu laikytis bendrų vertybių,

1.  pabrėžia, kad artėjantis aukščiausiojo lygio susitikimas bus pirmasis ES ir Rusijos vadovų susitikimas, kuriame dalyvaus naujai išrinktas Rusijos Prezidentas Dmitrijus Medvedevas, ir reiškia viltį, kad šis susitikimas reikš ES ir Rusijos santykių pagerėjimą;

2.  pakartoja savo įsitikinimą, kad Rusija lieka svarbi strateginio bendradarbiavimo, grindžiamo bendromis vertybėmis, partnerė, su kuria ES sieja ne tik ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir glaudaus bendradarbiavimo tarptautinėje arenoje tikslas;

3.  ragina Rusijos vyriausybę ir ES sudaryti sąlygas, kurių reikia norint nedelsiant pradėti derybas dėl naujojo ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo; pabrėžia ES valstybių narių solidarumo ir vienybės svarbą palaikant santykius su Rusija; atsižvelgdamas į tai, dar kartą pabrėžia, kad demokratija ir žmogaus teisės turi sudaryti bet kokio būsimo susitarimo su Rusijos Federacija esmę;

4.  šiuo aspektu džiaugiasi vilčių teikiančiais pareiškimais, padarytais per ES užsienio reikalų ministrų susitikimą, vykusį balandžio 29 d. Liuksemburge, kuriais remiantis būtų palengvinta padėtis ir prieš susitikimą Chanty Mansijske būtų pradėtos derybos dėl naujojo susitarimo;

5.  pritaria Prezidento D. Medvedevo pastaboms apie teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių svarbą Rusijoje ir tikisi tolesnės pažangos šioje srityje;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad, vykstant ES ir Rusijos konsultacijoms žmogaus teisių klausimais, nuolat keičiamasi nuomonėmis dėl žmogaus teisių Rusijoje; vis dėlto pabrėžia, kad dabartinė padėtis Rusijoje kelia didelį susirūpinimą dėl pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos, žodžio laisvės ir pilietinės visuomenės bei asmenų teisių prieštarauti valdžios institucijoms ir reikalauti, kad šios institucijos atsakytų už savo veiksmus; ragina Rusiją dialogą žmogaus teisių klausimais rengti pakaitomis ES ir Rusijoje;

7.  ragina Rusijos Federaciją parodyti savo įsipareigojimą laikytis bendrų vertybių ir ratifikuoti Europos žmogaus teisių konvencijos papildomą protokolą Nr. 14 ir taip leisti pradėti svarbias reformas Europos žmogaus teisių teisme, kuris apkrautas dėl dešimčių tūkstančių nenagrinėtų bylų;

8.  ragina stiprinti ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais ir leisti prie šio proceso veiksmingai prisidėti Europos Parlamentui, Valstybės Dūmai, pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių organizacijoms; ragina Rusiją visiškai laikytis savo, kaip Europos Tarybos narės, įsipareigojimų, įskaitant pagarbą susirinkimų teisei, teisei rengti taikias demonstracijas ir žiniasklaidos laisvei; pabrėžia nuo nacionalinių vyriausybių nepriklausomų NVO svarbą pilietinės visuomenės vystymuisi ir ragina Rusijos valdžios institucijas taikyti naująjį NVO įstatymą taip, kad naujieji reikalavimai nesukeltų per didelės naštos šioms organizacijoms;

9.  atkreipia dėmesį į nepakeliamas darbo sąlygas žurnalistams, jų patiriamą spaudimą ir bauginimą Rusijos Federacijoje (kai kurie iš jų buvo nužudyti ir šie nusikaltimai lieka neišaiškinti) ir ypač reiškia nerimą dėl siūlomo žiniasklaidos įstatymo pakeitimo, kuriam Dūma pritarė per pirmąjį svarstymą balandžio 25 d. ir kuris žiniasklaidą prižiūrinčiai federalinei agentūrai „Rossviazochrankultūra“ suteikia galią uždaryti bet kokią žiniasklaidos priemonę, kuri laikoma apšmeižusia daugiau nei vieną kartą; geriau rekomenduoja žiniasklaidos savireguliavimą kaip būdą sustiprinti žurnalistų atsakomybę;

10.  pažymi pažangą, susijusią su tolesniu praktiniu keturių bendrų erdvių veiksmų planų įgyvendinimu, ir pabrėžia, kad dar glaudesnė partnerystė būtų naudinga abiem pusėms;

11.  dar kartą pabrėžia, kad itin svarbu sukurti bendrą ekonominę erdvę (BEE) ir toliau siekti BEE veiksmų plane numatytų tikslų, visų pirma susijusių su atviros ES ir Rusijos rinkos sukūrimu;

12.  pabrėžia, kad Rusijoje svarbu sukurti geresnę aplinką Europos investicijoms, o tai galima pasiekti tik skatinant nediskriminavimą ir skaidrias verslo sąlygas, mažinant biurokratiją ir plėtojant abipuses investicijas; nerimauja dėl to, kad negalima numatyti, kaip valdžios institucijos taiko taisykles, – tai parodė politiškai motyvuoti kaltinimai Michailui Chodorkovskiui, ir ragina Rusijos valdžios institucijas žengti simbolinį žingsnį pirmyn ir baigti netinkamą elgesį su juo;

13.  džiaugiasi intensyvesniu ES ir Rusijos dialogu energetikos klausimais; pabrėžia, kad importuojama energija svarbi Europos šalių ekonomikai ir suteikia galimybę toliau gilinti prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą tarp ES ir Rusijos; pabrėžia, kad minėtojo bendradarbiavimo pagrindu turi tapti tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai, taip pat vienodos galimybės patekti į rinkas, naudotis infrastruktūra ir investuoti; ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad sutarties dėl Energetikos chartijos, kuri Rusijai privaloma net ir iki to laiko, kol ją ratifikuos Rusijos Valstybės Dūma (sutarties 45 straipsnis), ir prie jos pridedamo Tranzito protokolo principai bei Didžiojo aštuoneto išvados, taip pat sėkmingai, kaip pati chartija, būtų įtraukti į naująjį ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, įskaitant tolesnį bendradarbiavimą energijos naudojimo veiksmingumo, energijos taupymo ir atsinaujinančios energijos klausimais; pabrėžia, kad šie principai turėtų būti taikomi pagrindiniams energetikos infrastruktūros projektams; ragina ES kalbėti su Rusija vienu balsu svarstant šiuos opius energetikos klausimus; ragina ES ir Rusijos dialogo energetikos klausimais partneres ištirti galimybę Rusijos energijos tiekimą į ES įvertinti eurais siekiant nepriklausomybės nuo trečiųjų šalių valiutos;

14.  džiaugiasi po paskutinio aukščiausiojo lygio susitikimo Mafroje padaryta pažanga dėl Rusijos prisijungimo prie PPO, nes tai padėtų sukurti vienodas sąlygas abiejų šalių verslui, taip pat labai padėtų Rusijai kurti šiuolaikinę, įvairiapusę ir šiuolaikinėmis technologijomis grindžiamą ekonomiką; ragina Rusiją imtis būtinų veiksmų siekiant pašalinti likusias kliūtis stojimo procesui, ypač eksporto mokesčių ir muitų srityje, ir visiškai atitikti ir įvykdyti PPO narystės įsipareigojimus ir prievoles – tai atlikus ES turėtų pradėti diskusijas dėl laisvos prekybos susitarimo su Rusijos Federacija sudarymo;

15.  apgailestauja dėl to, kad Rusija nevykdė savo įsipareigojimo laipsniškai atsisakyti mokesčių už skrydžius virš Sibiro, ir ragina Rusiją pasirašyti susitarimą, kuris buvo pasiektas šiuo klausimu per vadovų susitikimą Samaroje;

16.  džiaugiasi pažanga, kurią ES ir Rusija pasiekė užtikrindamos bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, visų pirma dėmesį sutelkiant į supaprastintos vizų išdavimo tvarkos ir readmisijos susitarimų įgyvendinimą, kurie buvo svarbus žingsnis siekiant bevizių kelionių ilgalaikėje perspektyvoje; ragina plėsti bendradarbiavimą nelegalios imigracijos, geresnės asmens tapatybės dokumentų patikros ir geresnio keitimosi informacija, susijusia su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, srityse; pabrėžia, kad Taryba ir Komisija turi užtikrinti, jog Rusija laikytųsi visų bet kokiame pasiektame susitarime numatytų sąlygų dėl vizų panaikinimo, siekiant neleisti pakenkti saugumui ir demokratijai Europoje;

17.  pažymi, kad Rusija, kuri praėjusiais metais pakeitė savo vizoms taikomas taisykles ir nebeišduoda vizų, kurios galiotų vienus metus ir su kuriomis leidžiama įvažiuoti į šalį daugelį kartų, kuriomis anksčiau naudojosi daugelis Europos darbuotojų, gali susidurti su vadovų ir darbuotojų iš ES išvykimo problema, jei naujosios taisyklės nebus pakeistos ir nebus sumažinta biurokratinių procedūrų, kurias būtina vykdyti siekiant gauti vizas ir darbo leidimus;

18.  džiaugiasi sustiprėjusiu ES ir Rusijos bendradarbiavimu kosminės erdvės srityje, vadovaujantis 2006 m. kovo mėn. pradėtu Trišaliu kosminės erdvės dialogu, kuriame dalyvauja Komisija, Europos kosmoso agentūra ir Rusijos federalinė kosmoso agentūra („Roscosmos“) ir kuriam vykstant aptariami kosmoso technologijų naudojimo (palydovinės navigacijos programos, žemės stebėjimas ir palydoviniai ryšiai), kosminės prieigos (paleidimo įranga ir būsimos kosminės transportavimo sistemos), kosmoso mokslo ir kosmoso technologijų kūrimo klausimai; pažymi, kad su bendra ekonomine erdve susijęs bendradarbiavimas kosminės erdvės srityje pripažintas prioritetiniu sektoriumi;

19.  ragina Rusijos Federaciją dalyvauti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimo procese, kuris remiamas pagal Europos bendrijos pagrindų programas; mano, kad tokia paskata sudarytų sąlygas veiksmingai panaudoti ir toliau plėtoti didelius Rusijos žmogiškuosius ir finansinius išteklius mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių kūrimo srityje ir todėl būtų naudinga Europai ir Rusijai;

20.  reiškia savo griežtą nepritarimą Rusijos pareiškimui, kad ji užmegs oficialius santykius su separatistinėmis valdžios institucijomis Pietų Osetijoje ir Abchazijoje, dar kartą patvirtina savo visokeriopą paramą Gruzijos suverenitetui ir pritaria teritoriniam vientisumui atsižvelgdamas į tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribas ir ragina Rusiją panaikinti šį sprendimą, kuris kenkia tarptautinėms pastangoms palaikyti taiką, prie kurių prisideda ir Rusijos Federacija;

21.  griežtai smerkia Rusijos karinių pajėgų didinimą Abchazijoje ir ragina Rusijos Federaciją nedelsiant atitraukti papildomas pajėgas; mano, kad nors padidintas Rusijos karinių pajėgų skaičius neviršija bendro NVS taikdarių kontingento dydžio, kurį nustatė NVS valstybių vadovų taryba, atsižvelgiant į šiandieninę politinę padėtį, tai didina įtampą, o ne ją mažina;

22.  ragina visas susijusias šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pabloginti padėtį regione; dar kartą pakartoja, kad remia tarptautines pastangas, kuriomis siekiama taikiai išspręsti Abchazijos ir Pietų Osetijos konfliktus, ir pritaria neseniai Gruzijos Prezidento Michailo Saakašvilio pateiktiems konkretiems pasiūlymams dėl konflikto Abchazijoje išsprendimo, pvz., plačiam politiniam atstovavimui aukščiausiuoju Gruzijos vyriausybės lygmeniu, veto teisės suteikimui visų svarbių teisės aktų, susijusių su Abchazija, atžvilgiu ir tarptautinių garantijų suteikimui siekiant užtikrinti plataus masto federalizmą, neribotą autonomiją ir saugumą; ragina Europos Sąjungą aktyviau dalyvauti ieškant taikaus konflikto sprendimo, būti tarpininke ir pasiūlyti konkrečią paramą Prezidento M. Saakašvilio pateiktiems pasiūlymams;

23.  atkreipia dėmesį į besitęsiančias Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų konsultacijas dėl planuojamos JAV raketinės gynybos sistemos, pripažįsta didelį jų įnašą į ES apsaugą nuo tolimojo nuotolio balistinių raketų, skatina Rusijos Federaciją pasinaudoti pasiūlymais bendradarbiauti raketinės gynybos klausimais ir ragina visas projekte dalyvaujančias šalis pradėti darbą siekiant susieti JAV, NATO ir Rusijos raketinės gynybos sistemas;

24.  pripažįsta, kad reikia toliau bendradarbiauti su Rusija siekiant užkirsti kelią masinio naikinimo ginklų platinimui, ir ragina abi šalis prisiimti joms tenkančią atsakomybę, ypač Šiaurės Korėjos ir Irano branduolinių ginklų klausimu;

25.  ragina Rusiją persvarstyti savo vienašališką Sutarties dėl įprastinės ginkluotės Europoje vykdymo nutraukimą ir pasinaudoti derybų būdu siekiant apginti savo teisėtus interesus ir išvengti Sutarties dėl įprastinės ginkluotės Europoje susilpninimo; ragina NATO nares ratifikuoti pataisytą 1999 m. sutarties variantą;

26.  džiaugiasi Rusijos sprendimu padėti ES vykdyti taikos palaikymo operaciją Čade ir Centrinės Afrikos Respublikoje ir pritaria Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir ES Vyriausiojo įgaliotinio Javiero Solanos pareiškimui, kuriame nurodoma, kad Rusijos ir ES bendradarbiavimas krizių valdymo klausimais neapsiribos Rusijos dalyvavimu EUFOR operacijoje Čade ir CAR ir kad abi šalys yra pasiruošusios pasirašyti pagrindų susitarimą šiuo klausimu remiantis „lygiateise partneryste ir bendradarbiavimu“;

27.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Rusijos Federacijos vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.