Návrh usnesení - B6-0299/2008Návrh usnesení
B6-0299/2008

NÁVRH USNESENÍ,

11. 6. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládá Janusz Onyszkiewicz
za skupinu ALDE
o přípravách na 11. summit EU-Rusko, který se bude konat v červnu 2008 v Chanty-Mansijsku

Postup : 2008/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0299/2008
Předložené texty :
B6-0299/2008
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0299/2008

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na 11. summit EU-Rusko, který se bude konat v červnu 2008 v Chanty-Mansijsku

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem, která vstoupila v platnost v roce 1997 a zůstává v platnosti i nadále,

–  s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech,

–  s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a o vztazích EU-Rusko, zejména s ohledem na usnesení ze dne 26. května 2005[1], usnesení o předchozích summitech EU-Rusko, usnesení ze dne 25. října 2006[2] o vztazích EU a Ruska přijaté po vraždě ruské novinářky Anny Politkovské, usnesení ze dne 26. dubna 2007[3] o potlačení demonstrací v Rusku a usnesení ze dne 19. června 2007 o hospodářských a obchodních vztazích EU s Ruskem[4],

–  s ohledem na výsledky 10. summitu EU-Rusko, který se konal v Mafře dne 26. října 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je rozhodnuta nadále prohlubovat a rozvíjet své vztahy s Ruskem;

B.  vzhledem k tomu, že se vztahy mezi EU a Ruskem potýkají s celou řadou vážných problémů, které nezavinila EU, zejména co se týče rozšířených obav o demokracii a lidská práva v Rusku a nezávislost soudnictví, znepokojení nad zvýšenou kontrolou sdělovacích prostředků, neschopností ruské policie a soudních orgánů dopadnout osoby odpovědné za vraždy novinářů, nad represivními opatřeními proti opozici, selektivním uplatňováním zákonů ze strany úřadů a regulérností nedávných voleb,

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie musí ve svých vztazích s Ruskem vystupovat jednotně a musí založit své vztahy s touto zemí na solidaritě a uznávání hodnot EU, i přesto, že Rusko trvá na tom, že se zaměří na dvoustranné vztahy pouze s některými členskými státy EU,

D.  vzhledem k tomu, že vývoj ruského politického systému za vlády prezidenta Vladimíra Putina vyvolává určité pochyby, pokud jde o perspektivu vybudování „strategického partnerství založeného na sdílených společných hodnotách“, a mělo by se přikročit k realističtějšímu typu spolupráce založeném na pevném a jednotném postoji všech členských států,

E.  vzhledem k tomu, že změny v ruském vedení po loňských volbách do Dumy a letošních prezidentských volbách mohou dodat nový impuls vztahům EU a Ruska, zlepšení vztahů Ruska s některými jeho blízkými sousedy a rozvoji demokracie a právního státu v Rusku,

F.  vzhledem k tomu, že hospodářské a obchodní vztahy mezi EU a Ruskem ukazují na jejich rostoucí vzájemnou závislost, která si žádá společné úsilí a odhodlání k zajištění udržitelného růstu,

1.  konstatuje, že summit v Chanty-Mansijsku bude prvním summitem prezidenta Medveděva a dojde k němu během zásadního období těsně před zahájením jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci; s obavami konstatuje, že v nedávném projevu prezidenta Medveděva v Berlíně se ukázal důraz, který Rusko klade na dvoustranné vztahy s evropskými zeměmi a který ruskou politiku vůči zbytku Evropy staví do protikladu s evropskou integrací;

2.  vítá skutečnost, že konání summitů EU-Rusko dvakrát ročně je příležitostí k jednáním na vysoké úrovni mezi ruským vedením a úřadujícím předsednictvím a úředníky EU o celé řadě témat, jež byla oběma stranami uznána jako důležitá, včetně problematiky nešíření zbraní hromadného ničení a Íránu;

3.  poznamenává, že mnoho aspektů ruských politik je v ostrém rozporu se stanoveným cílem „strategického partnerství“;

4.  vyjadřuje podporu rozvíjení budoucích vztahů s Ruskem pragmatičtějším způsobem, a to pokračujícím zaměřením těchto vztahů na oblasti v rámci čtyř společných prostorů a na potřebu nové dohody o partnerství a spolupráci, a zaměřením se na konkrétní spolupráci, společné projekty a uplatňování přijatých závazků a dohod;

5.  poukazuje na vážné obavy Rady, pokud jde o zahájení jednání o nové dohodě s Ruskem; zastává názor, že přes současné problémy ve vztazích mezi EU a Ruskem je zapotřebí se i nadále angažovat, a doufá, že summit napomůže otevřít strukturovanou cestu vpřed;

6.  zdůrazňuje zejména, že je zapotřebí, aby nová dohoda překročila rámec čistě hospodářské spolupráce a zahrnovala také oblast demokracie, právního státu, soudní spolupráce, dodržování lidských a základních práv, přestože je současná situace v Rusku zdrojem vážných obav v souvislosti s jeho závazkem a schopností dodržovat tyto zásady a hodnoty; bude vývoj v Rusku sledovat během celého procesu jednání;

7.  vítá skutečnost, že se summit EU-Rusko bude konat v administrativním středisku Chanty-Mansijského autonomního okresu; vyzývá úřadující předsednictví, aby využilo příležitosti, již nabízí tento summit následovaný pátým celosvětovým kongresem ugrofinských národů, k debatě o úsilí, které je třeba vyvinout s cílem vyřešit problémy, kterým v Rusku čelí ugrofinské menšiny, pokud jde o politické zastoupení a ochranu a rozvoj jejich kulturních a jazykových identit;

8.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rozhodnutím Ruska navázat užší vztahy s gruzínskými regiony Abcházií a Jižní Osetií a znovu vyjadřuje svou plnou podporu územní celistvosti Gruzie; vyzývá Rusko, aby se zdrželo jakýchkoli dalších kroků, které by mohly zvýšit napětí, a aby přijalo opatření ke zlepšení vztahů s Gruzií; doufá, že nedávné setkání, které proběhlo v Petrohradě mezi prezidentem Medveděvem a prezidentem Saakašvilim, povede ke zlepšení rusko-gruzínských vztahů;

9.  vyzývá úřadující předsednictví, aby zařadilo na pořad jednání summitu EU a Ruska téma sestřelení gruzínských bezpilotních letounů ruským letounem a nedávné výrazné navýšení počtu ruských vojenských jednotek v Abcházii a aby nabídlo užší zapojení EU do procesu řešení konfliktu, včetně možnosti mírové mise EU v této oblasti a nahrazení vojenských jednotek SNS a Ruska;

10.  vyzývá k posílení dialogu mezi EU a Ruskem o lidských právech a k otevření tohoto procesu tak, aby se do něj mohl účinně zapojit Evropský parlament, Státní duma, občanská společnost a organizace činné v oblasti lidských práv;

11.  zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti energetiky se musí zakládat na zásadách Energetické charty, která musí být zapracována do nové rámcové dohody EU–Rusko, aby se zajistila transparentnost a vzájemně spravedlivé investiční podmínky, rovný přístup a trh založený na pravidlech; zdůrazňuje, že i v této oblasti je zapotřebí jednotného přístupu EU;

12.  zdůrazňuje, že členství ve WTO přiměje Rusko, aby přijalo pravidla globálního trhu; vyzývá Rusko, aby během příprav na svůj vstup do WTO dodržovalo dohody uzavřené s EU, např. o daních z vývozu dřeva, o vývozu energie, dohody týkající se zahraničních investic nebo jiných obchodních otázek;

13.  vyzývá Radu a Komisi, aby zesílily své úsilí o vyřešení problémů, které s sebou nese překračování hranic mezi EU a Ruskem, a aby se zapojily do konkrétních projektů a plně využívaly nového nástroje pro sousedství a partnerství a fondů INTERREG pro přeshraniční spolupráci;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ruské federace.