Resolutsiooni ettepanek - B6-0299/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0299/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

11.6.2008

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Janusz Onyszkiewicz
fraktsiooni ALDE nimel
ELi ja Venemaa 2008. aasta juunis Hantõ-Mansiiskis peetava 11. tippkohtumise ettevalmistused

Menetlus : 2008/2542(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0299/2008
Esitatud tekstid :
B6-0299/2008
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0299/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa 2008. aasta juunis Hantõ-Mansiiskis peetava 11. tippkohtumise ettevalmistuste kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi ja Venemaa partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1997. aastal ja kehtib jätkuvalt;

–  võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõiguste teemalisi konsultatsioone;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid raporteid ja resolutsioone Venemaa ja ELi-Venemaa suhete kohta, eriti 26. mai 2005. aasta resolutsiooni[1], resolutsioone varasemate ELi-Venemaa tippkohtumiste kohta, 25. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni ELi-Venemaa suhete kohta ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrva järel[2], 26. aprilli 2007. aasta resolutsiooni opositsiooni meeleavalduste mahasurumise kohta[3] ning 19. juuni 2007. aasta resolutsiooni ELi majandus- ja kaubandussuhete kohta Venemaaga[4];

–  võttes arvesse Mafras 26. oktoobril 2007. aastal toimunud ELi ja Venemaa kümnenda tippkohtumise tulemusi;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit kohustub ka edaspidi süvendama ja arendama Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi suhteid;

B.  arvestades, et ELi ja Venemaa suhete ees seisavad mitmed olulised raskused, mis ei ole tingitud EList, eriti seoses üldlevinud murega, mille põhjuseks on demokraatia ja inimõiguste olukord Venemaal, kohtunike ja prokuröride sõltumatus, meedia suurenev kontrollimine, Venemaa politsei- ja õigusasutuste võimetus leida ajakirjanike mõrvade eest vastutajad, opositsioonivastased repressiivmeetmed, seaduste valikuline kohaldamine ja hiljuti peetud valimiste ausus;

C.  arvestades, et Euroopa Liit peab suhetes Venemaaga rääkima ühel häälel ja suhted Venemaaga peavad põhinema solidaarsusel ja ELi väärtuste järgimisel, hoolimata sellest, et Venemaa nõuab keskendumist kahepoolsetele suhetele mõnede ELi liikmesriikidega;

D.  arvestades, et kuna president Vladimir Putini ametiajal Venemaal toimunud poliitilise süsteemi areng tekitab kahtlusi „ühistel väärtustel põhineva strateegilise partnerluse” ülesehitamise väljavaadetes, ja arvestades, et arendada tuleks kõigi liikmesriikide kindlal ja ühisel seisukohal põhinevat realistlikumat koostööd;

E.  arvestades, et möödunud aastal toimunud Riigiduuma valimiste ja käesoleval aastal toimunud presidendivalimiste tagajärjel aset leidnud muutused Venemaa juhtkonnas võivad anda uue hoo ELi ja Venemaa suhetele, Venemaa ja mõnede lähinaabrite vaheliste suhete paranemisele ning demokraatia ja õigusriigi arengule Venemaal;

F.  arvestades, et ELi ja Venemaa vahelised majandus- ja kaubandussuhted on tõendiks ELi ja Venemaa suurenevast vastastikusest sõltuvusest, mis nõuab püsiva kasvu tagamiseks ühist pingutust ja kohustuste võtmist,

1.  märgib, et Hantõ-Mansiiskis peetav tippkohtumine on president Medvedevile esimene ja toimub olulisel hetkel, kui alustatakse läbirääkimistega uue partnerlus- ja koostöölepingu üle; märgib murelikult president Medvedevi hiljutist Berliinis peetud kõnet, milles ta väljendas Venemaa nõudmist kahepoolsete suhete osas Euroopa riikidega; viies Venemaa ülejäänud Euroopale suunatud poliitika ebakõlla Euroopa integratsiooniga;

2.  tervitab ELi-Venemaa tippkohtumiste korraldamist kaks korda aastas kui võimalust kõrgetasemelisteks läbirääkimisteks Venemaa juhtide ja eesistujariigi ning ELi ametnike vahel ühiselt oluliseks peetavatel teemadel, sealhulgas massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja Iraani küsimuses;

3.  märgib, et mitmed Venemaa poliitilised seisukohad on teravas vastuolus „strateegilise partnerluse” väidetava eesmärgiga;

4.  avaldab toetust kavale arendada Venemaaga tulevikus pragmaatilisemaid suhteid, keskendudes jätkuvalt nelja ühisruumiga hõlmatavatele valdkondadele ja vajadusele sõlmida uus partnerlus- ja koostööleping ning praktilisele koostööle, ühisprojektidele ja siiani võetud kohustuste ja sõlmitud kokkulepete täitmisele;

5.  märgib nõukogus tuntavat tõsist muret Venemaaga uue lepingu sõlmimist käsitlevate läbirääkimiste alustamise pärast; on seisukohal, et hoolimata ELi-Venemaa suhetes hetkel valitsevatest raskustest on jätkuv osalemine vajalik, ja loodab, et tippkohtumine aitab kaasa struktureeritud edasiliikumise väljatöötamisel;

6.  rõhutab eriti vajadust minna uues lepingus kaugemale lihtsalt majanduslikust koostööst ja hõlmata valdkondi nagu demokraatia, õigusriigi põhimõtted, õigusalane koostöö ning inimõiguste, eelkõige põhiõiguste austamine, kuigi Venemaal praegu valitsev olukord paneb tõsiselt muretsema selles osas, mis puudutab tema pühendumist ja suutlikust järgida neid põhimõtteid ja väärtusi; jätkab Venemaal toimuvate arengute jälgimist kogu läbirääkimiste perioodi vältel;

7.  tervitab ELi-Venemaa tippkohtumise toimumist Handi-Mansi autonoomse ringkonna administratiivses keskuses; palub eesistujariigil kasutada soome-ugri rahvaste V maailmakongressile eelneval tippkohtumisel tekkivat võimalust arutada püüdlusi soome-ugri vähemusrahvuste probleemide lahendamiseks Venemaal poliitilise esindatuse vallas ning nende kultuurilise ja keelelise identiteedi kaitse ja arengu osas;

8.  tunneb tõsist muret Venemaa otsuse pärast luua tihedad sidemed Gruusia piirkondade Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga, ja avaldab veel kord täielikku toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele; kutsub Venemaad üles hoiduma igasugusest edasisest tegevusest, mis võiks pingeid süvendada, ja võtma meetmeid suhete parandamiseks Gruusiaga; loodab, et president Medvedevi ja president Saakašvili hiljutine kohtumine Peterburis parandab Venemaa ja Gruusia suhteid;

9.  palub eesistujariigil tõstatada ELi ja Venemaa tippkohtumisel küsimused Gruusia mehitamata õhukite allatulistamisest Vene lennuki poolt ning Vene vägede hulga hiljutisest olulisest suurendamisest Abhaasias, ning pakkuda ELi suuremat kaasatust konflikti lahendusprotsessis, sealhulgas võimalust saata piirkonda ELi rahuvalvemissioon ja asendada SRÜ ja Venemaa väed;

10.  nõuab ELi ja Venemaa inimõigustealase dialoogi tihendamist ning selle protsessi avamist Euroopa Parlamendi, Riigiduuma ning kodanikuühiskonna ja inimõigusorganisatsioonide tõhusale panusele;

11.  rõhutab, et energeetikaalase koostöö aluseks peavad olema energiaharta põhimõtted, mis tuleb lisada ELi ja Venemaa uude raamlepingusse, et tagada läbipaistvad ja õiglased vastastikused investeerimistingimused, võrdne juurdepääs ja eeskirjadel põhinev turg; rõhutab, et selles valdkonnas on samuti vajalik ELi ühine lähenemine;

12.  juhib tähelepanu, et WTO liikmeks olek sunnib Venemaad kohanema eeskirjadel põhineva globaalse turuga; kutsub Venemaad üles täitma ELiga enne WTOga ühinemist sõlmitud lepinguid, näiteks puiduekspordi maksustamise lepingut, energiaekspordi lepingut, välisinvesteeringuid käsitlevat lepingut ja muid kaubanduslepinguid;

13.  palub nõukogul ja komisjonil kahekordistada jõupingutusi ELi ja Venemaa piiri ületamisega seotud probleemide lahendamiseks, osaleda konkreetsetes projektides ja täielikult kasutada uut naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit ning INTERREGi vahendeid piiriüleseks koostööks;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.