Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0299/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0299/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

11.6.2008

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Janusz Onyszkiewicz
az ALDE képviselőcsoport nevében
a Hanti-Manszijszkban, 2008 júniusában megrendezésre kerülő 11. EU–Oroszország csúcstalálkozó előkészületeiről

Eljárás : 2008/2542(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0299/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0299/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0299/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása a Hanti-Manszijszkban, 2008 júniusában megrendezésre kerülő 11. EU–Oroszország csúcstalálkozó előkészületeiről

Az  Európai Parlament,

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti, 1997-ben hatályba lépett és még hatályos partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi párbeszédre,

–  tekintettel az Oroszországról, valamint az EU és Oroszország kapcsolatairól szóló korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira, különösen 2005. május 26-i állásfoglalására[1], a korábbi EU–Oroszország-csúcstalálkozókról szóló állásfoglalásaira, 2006. október 25-i állásfoglalására az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilkolását követően[2], a közelmúltbeli tüntetések elfojtásáról szóló, 2007. április 26-i állásfoglalására[3], valamint az EU és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2007. június 19-i állásfoglalására[4],

–  tekintettel a 2007. október 26-án Mafrában megrendezett 10. EU–Oroszország-csúcstalálkozó eredményeire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió továbbra is elkötelezett az Európai Unió és Oroszország közötti stratégiai partnerség további elmélyítése és fejlesztése mellett,

B.  mivel az EU–Oroszország kapcsolatok számos komoly, nem az EU részéről felmerülő kihívás elé néznek, konkrétan a demokrácia és az emberi jogok oroszországi helyzetével kapcsolatos aggodalmakat jelentik, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a média feletti egyre erősödő ellenőrzéssel, az ellenzékkel szemben hozott elnyomó intézkedésekkel és a törvényeknek a hatóságok általi szelektív alkalmazásával, a legutóbbi választások tisztaságával, valamint azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy az orosz rendőrség és igazságszolgáltatás nem képes megtalálni az újságíró-gyilkosságok felelőseit,

C.  mivel az Európai Uniónak egységesen kell megszólalnia az Oroszországgal folytatott kapcsolatokban, és azokat a szolidaritásra és az EU értékeinek szilárd képviseletére kell alapoznia annak ellenére, hogy Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy egyes uniós tagállamok esetében a kétoldalú kapcsolatokat részesítse előnyben,

D.  mivel az oroszországi politikai rendszer Vlagyimir Putyin elnöksége alatti alakulása kétségeket ébreszt a „közös értékeken alapuló stratégiai partnerség” építésének jövőjével kapcsolatban, és mivel minden tagállamnak stabil és egységes állásponton nyugvó együttműködésen alapuló, reálisabb politikát kellene folytatnia,

E.  mivel a tavalyi dumaválasztást és az ezévi elnökválasztást követően az orosz vezetésben bekövetkező változások új lendületet adhatnak az EU és Oroszország közötti kapcsolatoknak, Oroszország néhány közeli szomszédjához fűződő kapcsolatai javításának, valamint a demokrácia és a jogállamiság oroszországi fejlődésének,

F.  mivel az EU és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok bizonyítják az EU és Oroszország fokozódó egymásrautaltságát, ami közös erőfeszítéseket és elkötelezettséget követel fenntartható növekedésének biztosítása érdekében,

1.  megjegyzi, hogy a Hanti-Manszijszkban megrendezésre kerülő csúcstalálkozó Medvegyev elnök első csúcstalálkozója lesz, amelyre abban a döntő jelentőségű időszakban kerül sor, amikor az új partnerségi és együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalások éppen elkezdődnek; aggodalommal veszi tudomásul Medvegyev elnök minapi berlini beszédét, amelyből kiviláglik, hogy Oroszország ragaszkodik az európai országokkal ápolt kétoldalú kapcsolatokhoz, miáltal Oroszország többi európai állammal folytatott politikája nem tart lépést az európai integrációval;

2.  üdvözli a kétévenként megrendezésre kerülő EU–Oroszország-csúcstalálkozók megtartását, amelyek lehetőséget biztosítanak az orosz vezetés és a soros elnökség, illetve az uniós tisztviselők közötti magas szintű tárgyalásokra számos, mindkét fél által fontosnak tartott kérdésről, többek között a tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozásával és az Iránnal kapcsolatos problémákról;

3.  megjegyzi, hogy az orosz politika számos aspektusa éles ellentétben áll a „stratégiai partnerség” meghirdetett céljával;

4.  támogatja, hogy az Oroszországgal folytatott jövőbeli kapcsolatok alakítása pragmatikusabb alapon történjen, továbbra is a négy közös területhez tartozó témákra és az új partnerségi és együttműködési megállapodás szükségességére, illetve a gyakorlati együttműködésre, közös projektekre, valamint az eddigi kötelezettségvállalások és megállapodások végrehajtására összpontosítva;

5.  tudomásul veszi a Tanács komoly aggodalmait az Oroszországgal kötendő új megállapodásra vonatkozó tárgyalások elindításával kapcsolatban;úgy véli, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi nehézségei ellenére továbbra is ki kell tartani, és reméli, hogy a csúcstalálkozó elő fogja segíteni a strukturált folytatást;

6.  hangsúlyozza, hogy új megállapodásra van szükség, amely túllép a pusztán gazdasági együttműködésen és kitér a demokrácia, a jogállamiság, az igazságügyi együttműködés, az emberi jogok és különösen az alapvető jogok tiszteletben tartásának kérdéseire, noha a jelenlegi oroszországi helyzet komoly aggodalomra ad okot Oroszország ezen elvek és értékek tiszteletben tartása iránti elkötelezettsége és képessége kapcsán; a tárgyalási folyamat során továbbra is nyomon követi az oroszországi fejleményeket;

7.  üdvözli, hogy az EU–Oroszország csúcstalálkozót a Hanti-Manysi Autonóm Körzet közigazgatási központjában fogják megtartani; felhívja a soros elnökséget, hogy használja ki a csúcstalálkozó – amelyet a finnugor népek 5. világkongresszusa követ – nyújtotta lehetőséget a finnugor kisebbségek oroszországi problémáinak kezelésére irányuló, továbbá politikai képviseletük, valamint kulturális és nyelvi identitásuk védelme és fejlesztése érdekében tett erőfeszítések megvitatására;

8.  komoly aggodalmának ad hangot, amiért Oroszország úgy határozott, hogy erősíti kapcsolatait a grúziai Abházia és Dél-Oszétia régiókkal, és újra megerősíti, hogy teljes mértékben támogatja Grúzia területi integritását; felszólítja Oroszországot, hogy tartózkodjon minden további lépéstől, amely fokozhatja a feszültséget és hogy tegyen lépéseket Grúziához fűződő kapcsolatai javítása érdekében; bízik abban, hogy Medvegyev elnök és Szakasvili elnök minapi szentpétervári találkozója az Oroszország és Grúzia közötti kapcsolatok javulásához fog vezetni;

9.  felszólítja a soros elnökséget, hogy az EU–Oroszország csúcstalálkozón vesse fel egy grúz robotrepülő egy orosz repülőgép általi lelövésének és a minapi jelentős orosz csapaterősítés kérdését Abháziában, valamint ajánlja fel az EU fokozottabb szerepvállalását a konfliktus megoldását célzó folyamatban, beleértve egy uniós békefenntartó misszió felállítását és a FÁK-, valamint az orosz csapatok felváltását;

10.  szorgalmazza az EU és Oroszország közötti emberi jogi párbeszéd kibővítését, és hogy tegyék lehetővé, hogy a folyamathoz az Európai Parlament, az Állami Duma, valamint a civil társadalom és az emberi jogi szervezetek is hatékonyan hozzájárulhassanak;

11.  kijelenti, hogy az energiaügyi együttműködést az Energia Charta elveire kell alapozni, amely Chartát be kell emelni az EU és Oroszország közötti új keretmegállapodásba a kölcsönösen átlátható és tisztességes befektetési feltételek, az egyenlő hozzáférés és a szabályozott piac biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy ezen a területen is egységes uniós megközelítésre van szükség;

12.  rámutat, hogy a WTO-tagság rá fogja kényszeríteni Oroszországot, hogy elfogadja a szabályozott globális piacot; felszólítja Oroszországot, hogy a WTO-hoz történő csatlakozási folyamat során tartsa tiszteletben az EU-val kötött megállapodásokat, például a faexport adója, az energiaexport, a külföldi befektetések és egyéb kereskedelmi kérdések terén;

13.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket az EU–orosz határ átlépése kapcsán jelentkező problémák megoldása érdekében, és indítsanak konkrét projekteket, valamint teljes mértékben aknázzák ki az új szomszédsági és partnerségi eszközt, illetve a határokon átnyúló együttműködésre szánt INTERREG alapot;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és az Orosz Föderáció kormányainak és parlamentjeinek.