Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0299/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0299/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

11.6.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Janusz Onyszkiewicz
ALDE frakcijos vardu
dėl pasiruošimo 2008 m. birželio mėn. Chanty Mansijske vyksiančiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui

Procedūra : 2008/2542(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0299/2008
Pateikti tekstai :
B6-0299/2008
Priimti tekstai :

B6‑0299/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiruošimo 2008 m. birželio mėn. Chanty Mansijske vyksiančiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 1997 m. ir kuris vis dar galioja,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos bei ES ir Rusijos santykių, ypač į 2005 m. gegužės 26 d. rezoliuciją[1], rezoliucijas dėl ankstesnių ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimų, 2006 m. spalio 25 d. rezoliuciją[2] dėl ES ir Rusijos santykių po žurnalistės Annos Politkovskajos nužudymo, 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją[3] dėl numalšintų opozicijos demonstracijų Rusijoje ir 2007 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl ES ekonominių ir prekybinių santykių su Rusija[4],

–  atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 26 d. Mafroje vykusio dešimtojo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir toliau pasiryžusi gilinti ir plėtoti ES ir Rusijos santykius,

B.  kadangi ES ir Rusijos santykiuose iškilo nemaža didelių sunkumų, už kuriuos atsakinga ne ES, iš jų itin didelį susirūpinimą kelia demokratijos ir žmogaus teisių padėtis Rusijoje, teismų nepriklausomumas, padidėjusi žiniasklaidos kontrolė, Rusijos policijos ir teisminių institucijų negebėjimas rasti asmenis, atsakingus už žurnalistų nužudymus, represinės priemonės, kurių imtasi prieš opoziciją, tai, kad valdžios institucijos įstatymus taiko pasirinktinai, ir tai, ar pastarieji rinkimai vyko sąžiningai,

C.   kadangi Europos Sąjunga, bendraudama su Rusija, privalo veikti vieningai ir grįsti savo santykius su Rusija solidarumu ir ES vertybių laikymųsi, nepaisant to, kad Rusija atkakliai siekia su kai kuriomis ES valstybėmis narėmis palaikyti dvišalius santykius,

D.  kadangi Rusijos politinės sistemos raida prezidentaujant Vladimirui Putinui kelia abejonių dėl strateginės partnerystės, grindžiamos bendromis vertybėmis, ateities ir kadangi reikėtų plėtoti praktiškesnį bendradarbiavimą, grindžiamą tvirta ir vieninga visų valstybių narių pozicija;

E.  kadangi dėl to, kad po praėjusių metų Dūmos rinkimų ir šiais metais vykusių prezidento rinkimų pasikeitė Rusijos vadovai, gali suteikti naują impulsą ES ir Rusijos santykiams, paskatinti gerinti Rusijos santykius su kai kuriomis artimomis kaimynėmis, plėtoti demokratiją ir tvirtinti teisinės valstybės principus Rusijoje;

F.  kadangi iš ekonominių ir prekybinių ES ir Rusijos santykių akivaizdžiai matoma vis didėjanti ES ir Rusijos tarpusavio priklausomybė, todėl būtina dėti bendrų pastangų ir prisiimti bendrų įsipareigojimų siekiant užtikrinti tvarią plėtrą;

1.  pabrėžia, kad Chanty Mansijske vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime pirmą kartą dalyvaus prezidentas D. Medvedevas ir kad šis susitikimas vyks labai svarbiu metu prieš pat derybų dėl naujojo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo pradžią; susirūpinęs atkreipia dėmesį į prezidento D. Medvedevo kalbą Berlyne, iš kurios paaiškėjo, kad Rusija atkakliai sieks dvišalių santykių su Europos šalimis ir savo politika likusių Europos šalių atžvilgiu nesieks Europos integracijos;

2.  pritaria tam, kad du kartus per metus būtų rengiami ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimai, suteikiantys galimybę Rusijos vadovams ir ES pirmininkaujančiai šaliai bei ES pareigūnams vesti aukšto lygio derybas daugeliu klausimų, kuriuos abi pusės pripažino svarbiais, įskaitant su masinio naikinimo ginklų neplatinimo sistema ir Iranu susijusias problemas;

3.  pabrėžia, kad daugelis Rusijos politikos aspektų aiškiai prieštarauja paskelbtiems strateginės partnerystės tikslams;

4.  pritaria ketinimui ateityje santykius su Rusija plėtoti pragmatiškiau, nuolatinį dėmesį skiriant į keturias bendras erdves įeinančioms sritims ir poreikiui sudaryti naują partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, ir akcentuoti praktišką bendradarbiavimą, bendrus projektus bei iki šiol prisiimtų įsipareigojimų ir pasirašytų susitarimų įgyvendinimą;

5.  atkreipia dėmesį į Tarybos susirūpinimą dėl derybų dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Rusija; mano, kad nepaisant dabartinių sunkumų ES ir Rusijos santykiuose būtina toliau tartis, ir tikisi, kad aukščiausiojo lygio susitikimas bus priemonė, padedanti rasti galimybių siekti struktūrinės pažangos;

6.  ypač pabrėžia, kad būtina siekti, jog naujasis susitarimas apimtų ne tiktai grynai ekonominio pobūdžio bendradarbiavimą, bet kad į jį būtų įtrauktos šios sritys: demokratija, teisinės valstybės principai, teismų bendradarbiavimas, pagarba žmogaus teisėms, ypač pagrindinėms teisėms, nors šiuo metu padėtis Rusijoje tokia, kad kyla didelių abejonių dėl Rusijos įsipareigojimo ir gebėjimo laikytis šių principų ir gerbti šias vertybes; ketina toliau stebėti įvykius Rusijoje per visą derybų procesą;

7.  palankiai vertina tai, kad ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Chanty Mansijsko autonominėje srityje; ragina Tarybai pirmininkaujančią valstybę pasinaudoti galimybe, kuri suteikiama per aukščiausio lygio susitikimą, po kurio vyks 5-asis pasaulinis finougrų tautų kongresas, ir aptarti pastangas, skirtas spręsti sunkumus, su kuriais susiduria finougrų mažumos Rusijoje, taip pat jų kultūrinės ir lingvistinės tapatybių vystymą ir apsaugą;

8.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Rusija nusprendė užmegzti glaudžius ryšius su Gruzijai priklausančiais Abchazijos ir Pietų Osetijos regionais, ir dar kartą pareiškia, kad visapusiškai palaiko teritorinį Gruzijos vientisumą; ragina Rusiją susilaikyti nuo bet kokių tolesnių veiksmų, dėl kurių galėtų didėti įtampa, ir ragina imtis priemonių, kurios padėtų pagerinti santykius su Gruzija; tikisi, kad po pastarojo prezidento D. Medvedevo ir prezidento M. Saakashvilio susitikimo pagerės Rusijos ir Gruzijos santykiai;

9.  ragina Tarybai pirmininkaujančią valstybę per ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimą iškelti klausimą dėl Rusijos lėktuvo, numušusio Gruzijos žvalgybinį lėktuvą, taip pat dėl neseniai labai padidėjusio Rusijos karinių pajėgų Abchazijoje skaičiaus, ir pasiūlyti, kad ES galėtų labiau įsitraukti į konflikto sprendimo procesą, įskaitant galimybę pasiųsti ES taikos palaikymo misiją ir pakeisti NVS ir Rusijos karinių pajėgas;

10.  ragina stiprinti ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais ir leisti prie šio proceso veiksmingai prisidėti Europos Parlamentui, Valstybės Dūmai, pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių organizacijoms;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendradarbiavimas energetikos srityje turi būti grindžiamas Energetikos chartijoje numatytais principais; Energetikos chartija turi būti įtraukta į naują bendrąjį ES ir Rusijos susitarimą siekiant užtikrinti skaidrias ir sąžiningas abišalių investicijų sąlygos, vienodą prieigą bei pagal rinkos dėsnius veikiančią rinką; pabrėžia, kad šioje srityje ES turi laikytis vieningo požiūrio;

12.  pabrėžia, kad, Rusijai įstojus į PPO, ji bus priversta taikytis prie pagal rinkos dėsnius veikiančios pasaulinės rinkos; ragina Rusiją laikytis su ES sudarytų susitarimų, kuriuos ji pasirašė besirengdama tapti PPO nare, pvz., susitarimų dėl medienos eksporto mokesčių, energijos eksporto, užsienio investicijų ir kitų prekybos klausimų;

13.  ragina Tarybą ir Komisiją padvigubinti pastangas sprendžiant problemas, susijusias su ES ir Rusijos sienos kirtimu, dalyvauti konkrečiuose projektuose ir pasienio bendradarbiavimo tikslais visapusiškai naudotis naująja Europos kaimynystės ir partnerystės priemone bei programos INTERREG lėšomis;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Rusijos Federacijos vyriausybėms ir parlamentams.