Návrh uznesenia - B6-0299/2008Návrh uznesenia
B6-0299/2008

NÁVRH UZNESENIA

11.6.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladá Janusz Onyszkiewicz
v mene skupiny ALDE
o prípravách na 11. samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční v júni 2008 v Chanty-Mansijsku

Postup : 2008/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0299/2008
Predkladané texty :
B6-0299/2008
Prijaté texty :

B6‑0299/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípravách na 11. samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční v júni 2008 v Chanty-Mansijsku

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1997 a je stále platná,

–  so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku a vzťahoch EÚ a Ruska, najmä na uznesenie prijaté 26. mája 2005[1], uznesenia o predchádzajúcich samitoch EÚ – Rusko, uznesenie z 25. októbra 2006[2] o vzťahoch EÚ a Ruska po zavraždení ruskej novinárky Anny Politkovskej, uznesenie z 26. apríla 2007[3] o potlačení opozičných demonštrácií a uznesenie z 19. júna 2007 o hospodárskych a obchodných vzťahoch EÚ a Ruska[4],

–  so zreteľom na výsledok 10. samitu EÚ – Rusko, ktorý sa konal 26. októbra 2007 v Mafre,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia sa aj naďalej zasadzuje o prehlbovanie a rozvoj vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom,

B.  keďže vzťahy EÚ a Ruska sú poznačené vážnymi problémami, ktoré nespôsobila EÚ, najmä vzhľadom na všeobecné znepokojenie nad úrovňou demokracie a dodržiavaním ľudských práv v Rusku, nad nezávislosťou súdnictva, nad posilnenou kontrolou médií, neschopnosťou ruskej polície a súdnych orgánov nájsť osoby zodpovedné za vraždy novinárov, nad represívnymi opatreniami proti opozícii, nad selektívnym uplatňovaním práva príslušnými orgánmi, ako aj nad regulárnosťou nedávnych volieb,

C.  keďže Európska únia musí vo vzťahoch s Ruskom vystupovať jednotne a opierať svoje vzťahy o solidaritu a podporu hodnôt EÚ napriek tomu, že Rusko sa vytrvalo zameriava na dvojstranné vzťahy s niektorými členskými štátmi EÚ,

D.  keďže vývoj politického systému v Rusku počas prezidentovania Vladimíra Putina vyvoláva pochybnosti o vyhliadkach na budovanie „strategického partnerstva založeného na spoločných hodnotách“ a keďže by sa mala rozvinúť realistickejšia spolupráce založená na pevnom a jednotnom postoji všetkých členských štátov,

E.  keďže zmeny vo vedení Ruska po minuloročných voľbách do Dumy a po prezidentských voľbách začiatkom tohto roka môžu byť novým podnetom pre vzťahy EÚ s Ruskom, pre zlepšenie vzťahov Ruska s niektorými jeho susedmi a pre rozvoj demokracie a zásad právneho štátu v Rusku,

F.  keďže hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom sú dôkazom väčšej vzájomnej previazanosti medzi EÚ a Ruskom, ktorá si vyžaduje spoločné úsilie a odhodlanie v záujme zaručenia trvalo udržateľného rastu,

1.  konštatuje, že samit v Chanty-Mansijsku bude prvým samitom pre prezidenta Medvedeva a prichádza v rozhodujúcom období, v ktorom sa majú začať rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci; so znepokojením berie na vedomie nedávny prejav prezidenta Medvedeva v Berlíne, v ktorom prezident odhalil trvanie Ruska na dvojstranných vzťahoch s európskymi krajinami, čím politika Ruska voči ostatnej Európe stráca krok s európskou integráciou;

2.  víta organizovanie samitov EÚ – Rusko, ktoré sa konajú raz za pol roka, ako príležitosť na rozhovory na vysokej úrovni medzi ruským vedením a úradujúcim predsedníctvom EÚ a úradníkmi EÚ o mnohých otázkach, ktoré obe strany považujú za dôležité, vrátane problému nešírenia zbraní hromadného ničenia a otázky Iránu;

3.  konštatuje, že mnohé prvky ruskej politiky ostro kontrastujú s proklamovaným cieľom „strategického partnerstva“;

4.  vyjadruje podporu myšlienke, aby sa budúce vzťahy s Ruskom rozvíjali pragmatickejším spôsobom, pričom pozornosť sa bude naďalej sústreďovať na oblasti v rámci štyroch spoločných priestorov a na potrebu novej dohody o partnerstve a spolupráci, a aby sa tieto vzťahy zameriavali na konkrétnu spoluprácu, spoločné projekty a realizáciu záväzkov a dohôd, ktoré sa doteraz uzavreli;

5.  berie na vedomie vážne obavy Rady v súvislosti so začatím rokovaní o novej dohode s Ruskom; zastáva názor, že napriek súčasným problémom vo vzťahoch EÚ a Ruska treba pokračovať v úsilí, a verí, že samit poslúži ako nástroj na poskytovanie štruktúrovanej cesty vpred;

6.  zdôrazňuje najmä potrebu toho, aby nová dohoda prekračovala rámec čisto hospodárskej spolupráce a aby sa venovala aj oblastiam demokracie, právneho štátu, súdnej spolupráce a dodržiavania ľudských a základných práv, aj keď súčasná situácia v Rusku vyvoláva vážne obavy, čo sa týka jeho prísľubu a schopnosti riadiť sa týmito zásadami a hodnotami; počas rokovaní bude ďalej monitorovať vývoj v Rusku;

7.  víta skutočnosť, že samit EÚ a Ruska sa uskutoční v administratívnom centre autonómnej oblasti Chanty-Mansijsk; vyzýva úradujúce predsedníctvo, aby využilo príležitosť ponúkanú samitom, po ktorom sa uskutoční 5. svetový kongres ugrofínskych národov, aby diskutovali o snahách o riešenie ťažkostí, ktoré majú ugrofínske menšiny v Rusku v súvislosti s politickým zastúpením, ako aj ochranou a rozvojom ich kultúrnej a jazykovej identity;

8.  vyjadruje vážne obavy v súvislosti s rozhodnutím Ruska posilniť vzťahy s gruzínskymi regiónmi Abcházsko a Južné Osetsko a opakovane vyjadruje plnú podporu územnej celistvosti Gruzínska; vyzýva Rusko, aby upustilo od ďalších krokov, ktoré by mohli zhoršiť napätie, a aby prijalo opatrenia na zlepšenie vzťahov s Gruzínskom; dúfa, že nedávne stretnutie prezidenta Medvedeva s prezidentom Saakašvilim v Petrohrade povedie k zlepšeniu vzťahov medzi Ruskom a Gruzínskom;

9.  vyzýva úradujúce predsedníctvo, aby počas samitu EÚ a Ruska nastolilo problém zostrelenia gruzínskeho bezpilotného lietadla ruským lietadlom, ako aj nedávneho výrazného zvýšenia počtu ruských jednotiek v Abcházsku, a aby zabezpečilo intenzívnejšiu účasť EÚ v procese urovnania konfliktu vrátane možnosti vyslania mierovej misie EÚ priamo do oblasti a vystriedania jednotiek SNŠ a Ruska;

10.  požaduje zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach a otvorenie tohto procesu tak, aby Európsky parlament, Štátna duma, organizácie občianskej spoločnosti a organizácie pre ľudské práva mohli doň účinne prispievať;

11.  poukazuje na to, že spolupráca v oblasti energetiky sa musí zakladať na zásadách energetickej charty, ktorá musí byť súčasťou novej rámcovej dohody medzi EÚ a Ruskom, aby sa zabezpečili transparentné a spravodlivé podmienky vzájomného investovania, rovnaká dostupnosť a trh založený na dodržiavaní pravidiel; zdôrazňuje, že aj v tejto oblasti treba, aby EÚ zaujala jednotný postoj;

12.  poukazuje na to, že členstvo vo WTO bude nútiť Rusko, aby súhlasilo s pravidlami svetového trhu; vyzýva Rusko, aby počas príprav na vstup do WTO dodržiavalo dohody s EÚ, napríklad dohodu o dani na vývoz dreva, vývoz energie, dohody o zahraničných investíciách a o iných obchodných otázkach;

13.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili svoje snahy o riešenie problémov pri prechádzaní hraníc EÚ s Ruskom a aby sa zapojili do konkrétnych projektov a plne využívali nový nástroj susedstva a partnerstva a fondy INTERREG určené na cezhraničnú spoluprácu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov EÚ a Ruskej federácie.