Πρόταση ψηφίσματος - B6-0300/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0300/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

11.6.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna και Adrian Severin
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 26 και 27 Ιουνίου 2008 στο Χαντί-Μανσίισκ

Διαδικασία : 2008/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0300/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0300/2008
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0300/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 26 και 27 Ιουνίου 2008 στο Χαντί-Μανσίισκ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου[1], η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997 και έληξε το 2007,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 26ης Μαΐου 2008 με τις οποίες εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες για μια συμφωνία που θα παράσχει ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη το στόχο της ΕΕ και της Ρωσίας, ο οποίος καθορίζεται στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής της Αγίας Πετρούπολης στις 31 Μαΐου 2003, να εγκαθιδρυθούν ένας κοινός οικονομικός χώρος, ένας κοινός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ένας κοινός χώρος συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφάλειας και ένας κοινός χώρος έρευνας και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών,

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα., και ιδίως τις πιο πρόσφατες διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στις 17 Απριλίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007[2] για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ/Ρωσίας στη Μάφρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας αναπτύχθηκαν σταθερά κατά την περασμένη δεκαετία, οδηγώντας σε βαθειά και ευρεία οικονομική ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση, η οποία αναμένεται να αυξηθεί ακόμη πιο πολύ στο εγγύς μέλλον,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας έχουν ζωτική σημασία για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της Ευρώπης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τέτοια Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, στη βάση της προόδου που έχει ήδη συντελεσθεί προς την κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης των τεσσάρων κοινών χώρων, του κοινού οικονομικού χώρου, ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενός χώρου εξωτερικής ασφάλειας και ενός χώρου έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία εφαρμογή των τεσσάρων αυτών κοινών χώρων θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τη νέα Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο μπόρεσε τελικώς να εξεύρει συμφωνία για μια διαπραγματευτική εντολή επί μιας νέας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος Ρώσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Μαΐου 2008 και επιβεβαίωσε στην εναρκτήρια ομιλία του τη δέσμευσή του για την εγκαθίδρυση ενός ώριμου και πραγματικού νομικού συστήματος ως ουσιώδους προϋπόθεσης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Ρωσία καθώς και για την αύξηση της ρωσικής επιρροής στη διεθνή κοινότητα και το μεγαλύτερο άνοιγμα της Ρωσίας στον κόσμο και τη διευκόλυνση του διαλόγου επί ίσοις όροις με τους άλλους λαούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μεντβέντεφ έβγαλς, ως ένα πρώτο βήμα, διάταγμα για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου κατά της Διαφθοράς, του οποίου την προεδρία θα αναλάβει ο ίδιος,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία προσχώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα πεδία συνεργασίας με τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την πλήρη και αποδοτική χρήση των συστημάτων μεταφοράς της ενέργειας, τόσο αυτών που ήδη υπάρχουν όσο και αυτών που θα αναπτυχθούν περαιτέρω,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφωνίες για τις συνθήκες του εφοδιασμού και της μεταφοράς ενέργειας θα πρέπει να επιλυθούν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικής πίεσης στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες της κοινής γειτονίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα πρέπει, κατά συνέπεια, να περιλαμβάνει τις αρχές της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν από κοινού έναν ενεργό ρόλο στην εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδίως δε στην κοινή γειτονία, και σε άλλα μέρη του κόσμου,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει, ειδικότερα, να εργασθούν από κοινού για να εξεύρουν λύση όσον αφορά το διεθνές καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και την ειρηνική διευθέτηση των συνεχιζόμενων επικίνδυνων συγκρούσεων στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των από κοινού συμφωνηθεισών δημοκρατικών αρχών, διατάξεων και διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και να σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ομιλεί η ΕΕ με μία φωνή, να επιδεικνύει αλληλεγγύη και ενότητα στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία και να βασίζει τις σχέσεις αυτές στα αμοιβαία συμφέροντα και τις κοινές αξίες,

1.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας σημαντικός εταίρος για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίο η ΕΕ μοιράζεται όχι μόνον οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και το στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στο διεθνές πεδίο όσο και στην κοινή γειτονία·

2.  τονίζει τη σημασία της ενότητας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στις σχέσεις τους με τη Ρωσία και καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα έχει μια κοινή θέση στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία έναντι των δυνητικών βραχυπρόθεσμων πλεονεκτημάτων των διμερών συμφωνιών για επιμέρους θέματα·

3.  χαιρετίζει την ανάληψη καθηκόντων του Ντμίτρι Μεντβέντεφ ως νέου Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας· εκφράζει την ελπίδα ότι θα δεσμευθεί, τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνησή του, για μια περαιτέρω θεμελιώδη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ενδέχεται να ξεπεραστούν τελικά τα εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας για τη διαπραγματευτική εντολή με τη Ρωσική Ομοσπονδία για μια νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης·

5.  ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν - από κοινού με την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας - την 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ/Ρωσίας στο Χαντί-Μανσίισκ ως το νέο αφετηριακό σημείο για την περαιτέρω εντατικοποίηση των σχέσεων ΕΕ/Ρωσίας, ξεκινώντας με τις διαπραγματεύσεις για μία νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας και δημιουργώντας έτσι τη βάση για περαιτέρω συγκεκριμένα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον·

6.  χαιρετίζει τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί βελτίωση της μορφής αυτών των συναντήσεων, προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικές με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή δράση κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και με την παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής και διαβούλευσης στις ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε ο διάλογος λαμβάνει χώρα στη Ρωσία είτε σε κράτος μέλος της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Ρωσία δίνει λαβή για σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ελευθερίας έκφρασης και των δικαιωμάτων της κοινωνίας των πολιτών και των ατόμων να θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αρχές και να τις ελέγχουν για τις πράξεις τους· υπογραμμίζει τη σημασία των ανεξάρτητων από εθνικές κυβερνήσεις ΜΚΟ για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών·

7.  επαναλαμβάνει, επίσης, ότι είναι σημαντικό να εγκαθιδρυθεί ο Κοινός Οικονομικός Χώρος (ΚΟΧ) και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι στόχοι που συμφωνήθηκαν στο Χάρτη Πορείας για τον ΚΟΧ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας ανοικτής και ολοκληρωμένης αγοράς μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας·

8.  εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα θα καταστεί δυνατή η δημιουργία των συνθηκών για μια ταχεία προσχώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύντομα θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το ύψος των δασμών για την εξαγωγή ακατέργαστης ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί το κλίμα για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στη Ρωσία, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την προώθηση και τη διευκόλυνση επιχειρηματικών συνθηκών που θα βασίζονται στη μη διάκριση και στη διαφάνεια, στη λιγότερη γραφειοκρατία και στις αμφίπλευρες επενδύσεις· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προβλεψιμότητας όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων από τις αρχές·

10.  επικροτεί τον ενισχυμένο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας για ενεργειακά θέματα και περιβαλλοντική προστασία· υπογραμμίζει τη σημασία των ενεργειακών εισαγωγών για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς αντιπροσωπεύουν μια δυνητική ευκαιρία για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας θα πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας από κοινού με την ισότιμη πρόσβαση στις αγορές, τις υποδομές και τις επενδύσεις· επικροτεί την προσχώρηση της Ρωσίας στο Πρωτόκολλο του Κιότο και τονίζει την ανάγκη πλήρους υποστήριξης της Ρωσίας σε δεσμευτικούς στόχους για την κλιματική αλλαγή μετά το Κιότο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι αρχές της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη, το Πρωτόκολλο περί Διέλευσης που προσαρτάται σε αυτήν και τα συμπεράσματα της Ομάδας των 8 θα περιληφθούν σε μια νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω συνεργασίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, των μειώσεων των εκπομπών άνθρακα και της ανανεώσιμης ενέργειας, μεταξύ δε άλλων και της χρήσης της βιοενέργειας· επισημαίνει ότι οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στα μείζονα σχέδια ενεργειακής υποδομής· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ομιλεί στη Ρωσία με μία φωνή για τα ευαίσθητα αυτά ενεργειακά ζητήματα·

11.  καλεί τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να εντείνουν τις συζητήσεις σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από τις κυβερνήσεις των δύο κρατών να επιδιώξουν την πλήρη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στις συζητήσεις αυτές και να απόσχουν από κάθε μέτρο και απόφαση που ενδέχεται να θεωρηθεί ως απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο·

12.  καλεί τη Ρωσική Κυβέρνηση - από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα μέλη της Ομάδας Επαφής για το Κοσσυφοπέδιο - να συμβάλουν θετικά στην εξεύρεση μιας βιώσιμης, πολιτικής λύσης όσον αφορά το μέλλον του Κοσσυφοπέδιου και την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις κοινές πρωτοβουλίες με τη Ρωσική Κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην κοινή γειτονία, ιδίως μέσω του αναβαθμισμένου διαλόγου για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία και μέσω κοινών προσπαθειών για την τελική διευθέτηση των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη Μολδαβία και τη Γεωργία·

14.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν·

15.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες για την επίτευξη μετακινήσεων χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας· ζητεί περαιτέρω συνεργασία για τη λαθρομετανάστευση, βελτιωμένους ελέγχους επί των εγγράφων ταυτότητας και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα· τονίζει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία θα συμμορφωθεί με όλους τους όρους που τίθενται σε οιαδήποτε συμφωνία προκύψει από διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάργηση των θεωρήσεων διαβατηρίου μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα προληφθεί κάθε παραβίαση της ασφάλειας και της δημοκρατίας στην Ευρώπη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.