Päätöslauselmaesitys - B6-0300/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0300/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

11.6.2008

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna, Adrian Severin
PSE-ryhmän puolesta
Hanti-Mansijskissa 26.–27. kesäkuuta 2008 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

Menettely : 2008/2542(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0300/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0300/2008
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0300/2008

Hanti-Mansijskissa 26.–27. kesäkuuta 2008 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen[1], joka tuli voimaan vuonna 1997 ja jonka voimassaolo päättyi vuonna 2007,

–  ottaa huomioon yleisten asioiden neuvostossa 26. toukokuuta 2008 tehdyt päätökset, joissa hyväksyttiin neuvotteluohjeet sellaisen sopimuksen aikaansaamiseksi, joka tarjoaa uuden kattavan kehyksen EU:n ja Venäjän välisille suhteille,

–  ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 pidetyn huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän jakaman tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyölle ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän väliset ihmisoikeuksia koskeneet kuulemistilaisuudet ja etenkin viimeisimmän niistä, joka pidettiin 17. huhtikuuta 2008,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän suhteista aikaisemmin antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 14. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Mafrassa pidetystä EU:n ja Venäjän välisestä huippukokouksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat viime vuosina jatkuvasti kehittyneet, mikä on johtanut syvään ja kattavaan taloudelliseen integroitumiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen, joka vain lisääntyy lähitulevaisuudessa,

B.  toteaa, että EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisiä tekijöitä koko Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta,

C.  katsoo, että EU:n ja Venäjän federaation strategisen kumppanuussopimuksen tekeminen on erittäin tärkeä asia EU:n ja Venäjän yhteistyön kehittämisessä ja tehostamisessa,

D.  katsoo, että neuvottelut tällaisesta uudesta strategisesta kumppanuussopimuksesta olisi aloitettava mahdollisimman pian neljän yhteisen alueen – yhteisen talousalueen, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, ulkoisen turvallisuuden alueen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alueen – perustamisessa jo saavutettujen edistysaskelten pohjalta; katsoo, että näiden neljän yhteisen alueen nopean toteuttamisen olisi oltava keskeisellä sijalla uudesta strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävissä neuvotteluissa,

E.  ottaa huomioon, että neuvosto on viimeinkin onnistunut pääsemään sopimukseen uutta kumppanuussopimusta koskevista neuvotteluvaltuuksista,

F.  panee merkille, että Venäjän uusi presidentti Dmitri Medvedev astui virkaansa 7. toukokuuta 2008 ja vahvisti virkaanastujaispuheessaan, että hän on sitoutunut luomaan kehittyneen ja tehokkaan oikeusjärjestelmän, joka on olennainen edellytys Venäjän taloudelliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle ja Venäjän vaikutusvallan lisäämiselle kansainvälisessä yhteisössä sekä Venäjän tekemiselle avoimemmaksi muuta maailmaa kohtaan ja Venäjän muiden kansojen kanssa käymän tasavertaisen vuoropuhelun helpottamiselle; toteaa, että presidentti Medvedev antoi ensimmäisenä askeleenaan asetuksen korruption vastaisen neuvoston perustamisesta, jota hän tulee itse johtamaan,

G.  katsoo, että Venäjän federaation liittyminen pikaisesti Maailman kauppajärjestöön auttaisi merkittävästi parantamaan Venäjän ja EU:n taloussuhteista entisestään,

H.  toteaa, että energian toimitusvarmuus on yksi Euroopan suurimpia haasteita ja yksi tärkeimmistä Venäjä-yhteistyön aloista; katsoo, että tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, jotta voidaan täysimääräisesti ja tehokkaasti käyttää sekä olemassa että kehitteillä olevia energiansiirtojärjestelmiä,

I.  katsoo, että energian toimitus- ja kuljetusehtoja koskevat kiistat olisi ratkaistava syrjimättömin ja avoimin neuvotteluin eikä niitä pitäisi koskaan käyttää poliittiseen painostukseen EU:n jäsenvaltioita tai yhteisiä naapurimaita kohtaan,

J.  katsoo, että Euroopan unionin ja Venäjän federaation tulevaan sopimukseen olisi sen vuoksi sisällytettävä energiaperuskirjan periaatteet,

K.  katsoo, että Euroopan unioni ja Venäjän federaatio voisivat ja niiden tulisi toimia yhdessä aktiivisesti koko Euroopan, erityisesti yhteisten naapurialueiden ja myös muun maailman rauhan ja vakauden puolesta,

L.  katsoo, että Euroopan unionin ja Venäjän federaation olisi erityisesti tehtävä yhteistyötä Kosovon kansainvälistä asemaa koskevan lopullisen ratkaisun aikaansaamiseksi sekä Georgiaan kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden edelleen vaarallisia konflikteja koskevan rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi,

M.  ottaa huomioon, että Venäjän federaation kehitys antaa edelleen aihetta vakavaan huoleen ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suojelun sekä yhteisesti sovittujen demokraattisten periaatteiden, sääntöjen ja menettelyjen kunnioittamisen alalla, toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön täysjäsen ja on näin ollen sitoutunut noudattamaan demokratian ja perusihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita,

N.  katsoo, että EU:n on tärkeää puhua yhdellä äänellä, osoittaa solidaarisuutta sekä yhtenäisyyttä suhteissaan Venäjän federaatioon ja perustaa kyseiset suhteet keskinäisiin etuihin ja yhteisiin arvoihin,

1.  vahvistaa olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjä on edelleen tärkeä kumppani, jonka kanssa kehitetään strategista yhteistyötä ja jonka kanssa Euroopan unionilla on yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä kansainvälisellä areenalla sekä yhteisessä naapurustossa;

2.  painottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäisen yhtenäisyyden merkitystä niiden suhteissa Venäjään ja kehottaa jäsenvaltioita Venäjän federaation kanssa neuvoteltaessa antamaan etusijan yhteisen kannan suomille pitkän aikavälin eduille mahdollisten lyhyen aikavälin etujen sijasta, joita saattaisi syntyä yksittäisistä asioista tehtyjen kahdenvälisten sopimusten perusteella;

3.  pitää tervetulleena Venäjän federaation uuden presidentin Dmitri Medvedevin virkaanastumista, toivoo, että Medvedev ja hänen hallituksensa sitoutuvat edelleen olennaisesti parantamaan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisiä suhteita;

4.  on tyytyväinen siihen, että viimeinkin on kyetty poistamaan esteet Venäjän federaation kanssa tehtävää uutta kumppanuussopimusta koskevan neuvotteluvaltuuksiin liittyvän sopimuksen aikaansaamisen tieltä;

5.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan unionin jäsenvaltioita pitämään – yhdessä Venäjän federaation hallituksen kanssa – Hanti-Mansijskissa järjestettävää 21:ttä EU:n ja Venäjän välistä huippukokousta todellisena uutena lähtökohtana EU:n ja Venäjän välisten suhteiden tehostamiselle tulevaisuudessa panemalla alulle neuvottelut uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ja näin luomalla perusta konkreettisille tuloksille lähitulevaisuudessa;

6.  on tyytyväinen siihen, että EU:n ja Venäjän välisten ihmisoikeusneuvottelujen yhteydessä käydään jatkuvaa keskustelua Venäjän ihmisoikeuksista, ja kehottaa parantamaan kyseisten kokousten sisältöä niiden tehokkuuden lisäämiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan tähtääviin yhteisiin toimiin sekä sallimaan valtioista riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen tasavertaisen osallistumisen vuoropuheluun ja niiden yhtäläisen kuulemisen käydäänpä vuoropuhelua sitten Venäjällä tai jossakin EU:n jäsenvaltiossa; korostaa kuitenkin, että Venäjän nykytilanne antaa aihetta vakavaan huoleen ihmisoikeuksien, demokratian ja sananvapauden kunnioittamisesta sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksilöiden oikeudesta vastustaa viranomaisia ja saada viranomaiset vastaamaan teoistaan; korostaa valtiosta riippumattomien kansalaisjärjestöjen merkitystä kansalaisyhteiskuntien kehitykselle;

7.  toistaa myös pitävänsä tärkeänä, että yhteinen talousalue perustetaan ja sitä koskevassa etenemissuunnitelmassa sovittuja tavoitteita kehitetään edelleen etenkin avoimien ja integroitujen markkinoiden luomiseksi EU:n ja Venäjän välille;

8.  toivoo pikaista pääsyä sopimukseen ehdoista, jotka koskevat Venäjän federaation liittymistä nopeasti WTO:hon; vaatii tässä yhteydessä pikaisen sopimuksen aikaansaamista Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin vietävän raakapuun tullien tasosta;

9.  korostaa, että on tärkeää parantaa EU:sta Venäjälle suuntautuvien investointien edellytyksiä ja katsoo, että tähän päästään vain edistämällä ja helpottamalla syrjimättömiä ja avoimia liiketoimintaolosuhteita, vähentämällä byrokratiaa ja lisäämällä molempiin suuntiin tapahtuvia investointeja; on huolissaan siitä, että viranomaiset toimivat ennakoimattomasti sääntöjä soveltaessaan;

10.  pitää myönteisenä EU:n ja Venäjän tehostettua energiakysymyksiä ja ympäristönsuojelua koskevaa vuoropuhelua; korostaa energiantuonnin merkitystä Euroopan talouksille, mikä saattaa tarjota tilaisuuden EU:n ja Venäjän kauppa- ja talousyhteistyön laajentamiseen; korostaa, että tällaisen yhteistyön olisi perustuttava keskinäisen riippuvuuden ja avoimuuden periaatteisiin sekä yhdenvertaiseen markkinoille pääsyyn, infrastruktuurien käytettävyyteen ja investointimahdollisuuksiin; on tyytyväinen Venäjän liittymiseen Kioton pöytäkirjaan ja painottaa tarvetta saada Venäjän täysipainoinen tuki sitoville Kioton jälkeisille ilmastonmuutoksen torjumista koskeville tavoitteille; kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että energiaperuskirjan ja sen liitteenä olevan kauttakulkupöytäkirjan periaatteet ja G8-päätelmät, mukaan lukien energiatehokkuutta, hiilipäästöjen vähentämistä sekä uusiutuvien energialähteiden – myös bioenergian – käyttöä koskevan yhteistyön vahvistaminen, sisällytetään EU:n ja Venäjän uuteen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen; korostaa, että näitä periaatteita olisi sovellettava merkittäviin energiainfrastruktuurihankkeisiin; kehottaa Euroopan unionia esiintymään Venäjää kohtaan yhtenäisenä näissä arkaluonteisissa energiakysymyksissä;

11.  vetoaa Venäjän ja Yhdysvaltain hallituksiin, jotta ne tehostaisivat keskustelujaan turvallisuus- ja puolustuskysymyksistä, jotka koskevat EU:n jäsenvaltioita suoraan tai välillisesti; kehottaa kummankin maan hallitusta ottamaan EU:n ja sen jäsenvaltiot mukaan näihin keskusteluihin ja pidättymään kaikista toimista ja päätöksistä, joiden voidaan katsoa uhkaavan Euroopan rauhaa ja vakautta;

12.  kehottaa Venäjän hallitusta antamaan – yhdessä Euroopan unionin ja muiden Kosovon yhteysryhmän jäsenten kanssa – myönteisen panoksensa toimintaan, jolla pyritään saamaan aikaan kestävä poliittinen ratkaisu Kosovon tulevasta asemasta ja Länsi-Balkanin vakauden edistämisestä;

13.  kehottaa neuvostoa ja komissiota kehittämään Venäjän hallituksen kanssa yhteisiä aloitteita turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi yhteisissä naapurimaissa erityisesti edistämällä vuoropuhelua demokratian vakiinnuttamiseksi Valko-Venäjällä ja pyrkimään yhdessä ratkaisemaan viimeinkin Vuoristo-Karabahin, Moldovan ja Georgian selkkaukset;

14.  kehottaa EU:ta ja Venäjää YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä jatkamaan ponnistelujaan Lähi-idän rauhanprosessin edistämiseksi ja Iranin ydinongelman ratkaisemiseksi;

15.  pitää myönteisinä aloitteita, joilla pyritään viisumittomaan matkustamiseen Euroopan unionin ja Venäjän välillä; kehottaa lisäämään yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi, henkilöasiakirjojen tarkastusten parantamiseksi sekä terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi; korostaa, että neuvoston ja komission on varmistettava, että Venäjä noudattaa osapuolten keskinäisen viisumipakon poistamista koskevan sopimuksen kaikkia ehtoja, jotta Euroopan turvallisuus ja demokratia eivät vaarannu;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.