Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0300/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0300/2008

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  11.6.2008

  siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
  pateikė Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna ir Adrian Severin
  PSE frakcijos vardu
  dėl 2008 m. birželio 26–27 d. Chanty Mansijske vyksiančio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

  Procedūra : 2008/2542(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0300/2008
  Pateikti tekstai :
  B6-0300/2008
  Priimti tekstai :

  B6‑0300/2008

  Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 m. birželio 26–27 d. Chanty Mansijske vyksiančio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS)[1], kuris įsigaliojo 1997 m. ir baigė galioti 2007 m.,

  –  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 26 d. Bendrųjų reikalų tarybos sprendimus, kuriuose pritarta derybų dėl susitarimo, kuriuo bus nustatyta nauja visapusiškų ES ir Rusijos santykių sistema, gairėms,

  –  atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame po 2003 m. gegužės 31 d. įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo Sankt Peterburge, numatytą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendradarbiavimo išorės saugumo srityje bendrą erdvę ir mokslinių tyrimų bei švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, bendrą erdvę,

  –  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais, o ypač į naujausias 2008 m. balandžio 17 d. konsultacijas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES santykių su Rusija, o ypač į savo 2007 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją[2] dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo Mafroje,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi pastarąjį dešimtmetį ES ir Rusijos santykiai nuolat vystėsi, o tai lėmė didelę ir visapusę ekonominę integraciją ir tarpusavio priklausomybę, kuri artimiausiu metu turėtų dar labiau padidėti,

  B.  kadangi ES ir Rusijos glaudesnis bendradarbiavimas ir geri kaimynystės ryšiai labai svarbūs siekiant užtikrinti visos Europos stabilumą, saugumą ir gerovę,

  C.  kadangi ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymas vis dar yra itin svarbus siekiant toliau plėtoti ir skatinti dviejų partnerių bendradarbiavimą,

  D.  kadangi derybos dėl tokio naujojo strateginės partnerystės susitarimo turėtų būti nedelsiant pradėtos, remiantis jau pasiekta keturių bendrų sričių („erdvių“), t. y. bendros ekonominės erdvės, bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, bendros išorės saugumo erdvės ir bendros mokslinių tyrimų, švietimo bei kultūros erdvės, kūrimo pažanga, kadangi kuo greitesnis šių keturių bendrų sričių arba erdvių sukūrimas turėtų būti viena iš pagrindinių derybų dėl minėtojo naujojo strateginės partnerystės susitarimo užduočių,

  E.  kadangi Tarybai pagaliau pavyko pasiekti susitarimą dėl derybų dėl šio naujojo partnerystės susitarimo įgaliojimų,

  F.  kadangi naujasis Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas buvo prisaikdintas 2008 m. gegužės 7 d. ir savo inauguracinėje kalboje jis patvirtino įsipareigojimą sukurti brandžią ir efektyvią teisinę sistemą, nes tai yra pagrindinė Rusijos ekonominio ir socialinio vystymosi bei Rusijos tarptautinės įtakos sąlyga, norint Rusiją padaryti atviresnę pasauliui ir palengvinti lygiateisį dialogą su kitomis tautomis; kadangi prezidentas D. Medvedevas, žengdamas pirmą žingsnį šia linkme, paskelbė apie Antikorupcinės tarybos, kuriai jis pats pirmininkaus, įsteigimą,

  G.  kadangi greitas Rusijos Federacijos prisijungimas prie Pasaulio prekybos organizacijos galėtų labai padėti toliau gerinti Rusijos ir Europos Sąjungos ekonominius santykius,

  H.  kadangi energijos tiekimo saugumas yra viena iš didžiausių Europai kylančių problemų bei viena iš pagrindinių bendradarbiavimo su Rusija sričių; kadangi būtinos bendros pastangos siekiant visapusiškai ir veiksmingai naudotis energijos perdavimo sistemomis, tiek jau veikiančiomis, tiek tomis, kurios dar bus įdiegtos,

  I.  kadangi ginčai dėl energijos tiekimo ir perdavimo sąlygų turėtų būti sprendžiami derybomis, nediskriminuojant bei skaidriu būdu ir niekada neturėtų būti naudojami kaip politinio spaudimo priemonė, skirta ES valstybėms narėms bei bendroje kaimynystės erdvėje esančioms valstybėms,

  J.  kadangi, atsižvelgiant į tai, į būsimą Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimą turėtų būti įtraukti principai, numatyti sutartyje dėl Energetikos chartijos,

  K.  kadangi Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija galėtų ir turėtų kartu atlikti aktyvų vaidmenį, kurdamos taiką ir stabilumą Europos žemyne, ypač bendroje kaimynystės erdvėje ir kitose pasaulio dalyse,

  L.  kadangi Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija turėtų ypatingai bendradarbiauti ieškant galutinio sprendimo dėl Kosovo tarptautinio statuso ir taikaus nuolat besitęsiančių pavojingų konfliktų Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose Gruzijoje sprendimo,

  M.  kadangi tebekyla didelis nerimas dėl Rusijos Federacijoje vykstančių pokyčių, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, taip pat su pagarba visuotinai pripažįstamiems demokratiniams principams, taisyklėms ir procedūroms, kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti pagrindines žmogaus teises,

  N.  kadangi svarbu, jog palaikydama santykius su Rusijos Federacija ES kalbėtų vienu balsu, rodytų solidarumą ir vienybę bei grįstų šiuos santykius abipusiais interesais ir bendromis vertybėmis,

  1.  dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad Rusija lieka svarbi strateginio bendradarbiavimo plėtojimo partnerė, su kuria ES sieja ne tik ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir artimo bendradarbiavimo tarptautinėje arenoje bei bendrosios kaimynystės erdvėje tikslas;

  2.  pabrėžia, kad svarbi ES valstybių narių vienybė santykiuose su Rusija ir kviečia valstybes nares teikti pirmenybę ilgalaikiams bendros pozicijos derybose su Rusijos Federacija privalumams vietoj galimos trumpalaikės naudos iš dvišalių susitarimų atskirais klausimais;

  3.  teigiamai vertina tai, kad Dmitrijus Medvedevas pradėjo eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigas; reiškia viltį, kad jis įsipareigos ir įpareigos savo vyriausybę toliau iš esmės gerinti Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos santykius;

  4.  reiškia pasitenkinimą dėl to, kad pagaliau pavyko įveikti kliūtis, trukdančias pasiekti susitarimą dėl įgaliojimų vesti derybas dėl naujo partnerystės susitarimo su Rusijos Federacija;

  5.  ragina Komisiją, Tarybą ir Europos Sąjungos valstybes nares kartu su Rusijos Federacijos vyriausybe pasinaudoti 21-uoju ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimu Chanty Mansijske kaip tikrai nauju atskaitos tašku toliau stiprinant ES ir Rusijos ryšius, pradedant derybas dėl naujojo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir tuo padedant pagrindą naujiems konkretiems rezultatams artimiausioje ateityje;

  6.  palankiai vertina tai, kad ES ir Rusijos konsultacijų dėl žmogaus teisių metu nuolat keičiamasi nuomonėmis dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje, taip pat ragina keisti šių posėdžių formą, kad būtų galima padidinti efektyvumą, ypatingą dėmesį skiriant bendriems veiksmams prieš rasizmą ir ksenofobiją, taip pat suteikiant vienodas dalyvavimo ir konsultacijų galimybes žmogaus teisių NVO, nepaisant to, ar dialogas vyksta Rusijoje, ar vienoje iš ES valstybių narių; vis dėlto pabrėžia, kad dabartinė padėtis Rusijoje kelia didelį susirūpinimą dėl pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos, žodžio laisvės ir pilietinės visuomenės bei asmenų teisių prieštarauti valdžios institucijoms ir reikalauti, kad šios institucijos atsakytų už savo veiksmus; pabrėžia nuo nacionalinių vyriausybių nepriklausomų NVO svarbą kuriant pilietinę visuomenę;

  7.  be to, dar kartą pabrėžia, kad svarbu sukurti Bendrą ekonominę erdvę (BEE) ir toliau plėtoti BEE gairėse bendrai numatytus tikslus, ypač susijusius su atviros ir integruotos ES ir Rusijos rinkos sukūrimo;

  8.  reiškia viltį, kad greitai bus galima pasiekti susitarimą dėl spartaus Rusijos Federacijos prisijungimo prie Pasaulio prekybos organizacijos sąlygų; be to, primygtinai ragina, kad būtų nedelsiant pasiektas susitarimas dėl medienos žaliavos eksporto iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą mokesčių dydžio;

  9.  pabrėžia būtinybę gerinti Europos investicijų aplinką Rusijoje, o tai galima pasiekti tik skatinant ir gerinant nediskriminacinio pobūdžio ir skaidrias verslo sąlygas, mažinant biurokratiją ir plėtojant abipuses investicijas; yra susirūpinęs, kad sunku nuspėti, kaip valdžios institucijos taikys taisykles;

  10.  džiaugiasi intensyvesniu ES ir Rusijos dialogu energetikos ir aplinkos apsaugos klausimais; pabrėžia energijos importo svarbą Europos ekonomikai, nes tai suteikia papildomų galimybių tolesniam ES ir Rusijos bendradarbiavimui prekybos ir ekonomikos srityse; pabrėžia, kad minėtojo bendradarbiavimo pagrindu turėtų tapti tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai, taip pat vienodos galimybės patekti į rinkas, naudotis infrastruktūra ir gauti investicijų; teigiamai vertina Rusijos prisijungimą prie Kioto protokolo ir pabrėžia, kad būtina Rusijos visapusiška parama privalomiems tiksliniams klimato kaitos rodikliams, kurie būtų taikomi pasibaigus Kioto protokolo galiojimui; ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad Energetikos chartijos ir prie jos pridėto protokolo dėl tranzito principai bei Didžiojo aštuoneto išvados būtų įtrauktos į naują ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, įskaitant tolesnį bendradarbiavimą efektyvaus energijos naudojimo, išmetamų anglies junginių kiekio mažinimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių, pvz., biokuro, srityse; pabrėžia, kad šie principai turėtų būti taikomi pagrindiniams energetikos infrastruktūros projektams; ragina Europos Sąjungą kalbėti su Rusija vienu balsu svarstant šiuos opius energetikos klausimus;

  11.  kreipiasi į Rusijos ir JAV vyriausybes, ragindamas aktyviau diskutuoti gynybos ir saugumo klausimais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis; ragina abiejų valstybių vyriausybes visapusiškai įtraukti Europos Sąjungą ir jos valstybes nares į minėtąsias diskusijas ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar sprendimų, kurie galėtų būti laikomi grėsme taikai ir stabilumui Europos žemyne;

  12.  ragina Rusijos vyriausybę kartu su Europos Sąjunga ir kitais Kontaktinės grupės Kosovo klausimu nariais teigiamai prisidėti ieškant patikimo politinio sprendimo dėl Kosovo ateities ir tolesnio stabilumo didinimo Vakarų Balkanuose;

  13.  ragina Komisiją ir Tarybą vykdyti bendras iniciatyvas su Rusijos vyriausybe siekiant stiprinti saugumą ir stabilumą bendros kaimynystės erdvėje, ypač skatinant dialogą dėl demokratijos sukūrimo Baltarusijoje, taip pat dedant bendras pastangas, kad pagaliau būtų išspręsti konfliktai Kalnų Karabache, Moldovoje ir Gruzijoje;

  14.  ragina ES ir Rusiją, kaip JT Saugumo Tarybos narę, tęsti pastangas, kad Artimųjų Rytų taikos procesas pasistūmėtų į priekį, ir rasti Irano branduolinių technologijų problemos sprendimą;

  15.  pritaria iniciatyvoms įvesti bevizį režimą kelionėms tarp Europos Sąjungos ir Rusijos; ragina plėsti bendradarbiavimą nelegalios imigracijos, geresnės asmens tapatybės dokumentų patikros ir geresnio keitimosi informacija, susijusia su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, srityse; pabrėžia, kad Taryba ir Komisija turi užtikrinti, jog Rusija laikytųsi visų bet kokiame pasiektame susitarime dėl abipusio vizų panaikinimo numatytų sąlygų, siekiant neleisti pakenkti saugumui ir demokratijai Europoje;

  16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Rusijos Federacijos vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.