Predlog resolucije - B6-0300/2008Predlog resolucije
B6-0300/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

13.6.2008

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna in Adrian Severin
v imenu skupine PSE
o vrhunskem srečanju EU-Rusija v Hanti Mansijsku 26. in 27. junija 2008

Postopek : 2008/2542(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0300/2008
Predložena besedila :
B6-0300/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0300/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju EU-Rusija v Hanti Mansijsku 26. in 27. junija 2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi[1], ki je začel veljati leta 1997 in prenehal veljati leta 2007,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve z dne 26. maja 2008, v katerih so odobrene pogajalske smernice za sporazum, ki bo vzpostavil nov celovit okvir za odnose EU z Rusijo,

–  ob upoštevanju cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po vrhu v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se ustvarijo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja na področju zunanje varnosti in skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturo,

–  ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah, še posebej zadnjih posvetovanj, ki so potekala 17. aprila 2008,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o odnosih EU z Rusijo, zlasti resolucije z dne 14. novembra 2007[2] o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Mafri,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker so se odnosi med EU in Rusijo v zadnjem desetletju nenehno razvijali, kar je pripeljalo do močnega in celovitega gospodarskega povezovanja in soodvisnosti, ki se bosta v naslednjih letih še povečala,

B.  ker so okrepljeno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med EU in Rusijo ključni za stabilnost, varnost in blaginjo vse Evrope,

C.  ker ostaja sklenitev sporazuma o strateškem partnerstvu med EU in Rusko federacijo izjemno pomembna za prihodnji razvoj in poglabljanje sodelovanja med partnericama,

D.  ker se morajo pogajanja o takšnem novem sporazumu o strateškem partnerstvu začeti čim prej na podlagi že doseženega napredka glede vzpostavitve štirih skupnih prostorov, s skupnim gospodarskim prostorom, prostorom svobode, varnosti in pravice, prostorom zunanje varnosti ter prostorom raziskovanja, izobraževanja in kulture; ker mora biti hitra uvedba teh štirih prostorov v središču pogajanj o novem sporazumu o strateškem partnerstvu,

E.  ker je Svet končno uspel doseči soglasje glede mandata za pogajanja o takšnem novem sporazumu o partnerstvu,

F.  ker je bil novi ruski predsednik Dmitrij Medvedjev imenovan 7. maja 2008 in je v svojem slovesnem govoru potrdil zavezanost zrelemu in učinkovitemu pravnemu sistemu kot bistvenemu pogoju za gospodarski in družbeni razvoj v Rusiji ter tudi za večji vpliv Rusije v mednarodni skupnosti, za večjo odprtost Rusije svetu in za omogočanje dialoga z drugimi narodi na enakopravni osnovi; ker je predsednik Medvedjev kot prvi korak odredil ustanovitev sveta proti korupciji, ki mu bo tudi predsedoval,

G.  ker bi hiter pristop Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji znatno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju gospodarskih odnosov med Rusijo in Evropsko unijo,

H.  ker je zanesljivost oskrbe z energijo eden največjih izzivov za Evropo in eno glavnih področij sodelovanja z Rusijo; ker so potrebna skupna prizadevanja, da bi se celovito in učinkovito uporabljali sistemi za prenos energije, ki že obstajajo ali ki jih je treba nadalje razvijati,

I.  ker bi bilo treba spore o pogojih dobave in prenosa energije reševati s pogajanji, brez razlikovanja in na pregleden način ter ker ti spori nikoli ne smejo služiti izvajanju političnega pritiska na države članice EU in države v skupni soseščini,

J.  ker bi moral zato prihodnji sporazum med Evropsko unijo in Rusko federacijo vključevati načela pogodbe o energetski listini,

K.  ker bi Evropska unija in Ruska federacija skupaj zmogli in morali prevzeti dejavno vlogo pri vzpostavljanju miru in stabilnosti na evropski celini, zlasti v skupni soseščini, ter v drugih delih sveta,

L.  ker bi morali Evropska unija in Ruska federacija sodelovati predvsem pri iskanju končne rešitve za mednarodni status Kosova in mirni konec vztrajnih in nevarnih konfliktov v Abhaziji in Južni Osetiji v Gruziji,

M.  ker ostaja resna zaskrbljenost glede razvoja dogodkov v Ruski federaciji v zvezi s spoštovanjem in varstvom človekovih pravic ter spoštovanjem skupno dogovorjenih demokratičnih načel, pravil in postopkov; ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, s čimer se je zavezala načelom demokracije in spoštovanju osnovnih človekovih pravic,

N.  ker je pomembno, da EU govori z enim glasom in pokaže solidarnost in enotnost v svojih odnosih z Rusko federacijo ter da ti odnosi temeljijo na skupnih interesih in vrednotah,

1.  ponovno izraža prepričanje, da za doseganje strateškega sodelovanja Rusija ostaja pomembna partnerica, s katero EU nima zgolj skupnih gospodarskih in trgovinskih interesov, temveč si z njo deli tudi cilj tesnejšega sodelovanja na mednarodnem prizorišču in v skupni soseščini;

2.  poudarja pomembnost enotnosti med državami članicami EU v njihovih odnosih z Rusijo in poziva države članice, naj dajo prednost dolgoročnim koristim skupnega stališča pri pogajanjih z Rusko federacijo, ne pa morebitnim kratkoročnim prednostim dvostranskih dogovorov o posameznih vprašanjih;

3.  pozdravlja imenovanje Dmitrija Medvedjeva kot novega predsednika Ruske federacije; upa, da se bo skupaj s svojo vlado zavezal k nadaljnjemu bistvenemu izboljšanju odnosov med Evropsko unijo in Rusko federacijo;

4.  izraža zadovoljstvo, da je bilo končno mogoče premagati ovire in doseči soglasje o mandatu za pogajanja z Rusko federacijo o novem sporazumu o partnerstvu;

5.  poziva Svet, Komisijo in države članice, naj skupaj z vlado Ruske federacije izkoristijo 21. vrhunsko srečanje EU-Rusija v Hanti Mansijsku kot pravo novo odskočno desko za dodatno krepitev odnosov med EU in Rusijo, tako da začnejo s pogajanji o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ter s tem postavijo temelje za nadaljnje otipljive rezultate v bližnji prihodnosti;

6.  pozdravlja stalno izmenjavo mnenj o človekovih pravicah v Rusiji v sklopu posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah ter zahteva boljšo obliko teh srečanj zavoljo večje učinkovitosti, posebno pozornost pa je treba posvetiti skupnemu ukrepanju proti rasizmu in ksenofobiji, obenem pa omogočiti enakopravno sodelovanje in posvetovanje z NVO za človekove pravice, pa če dialog poteka v Rusiji ali v eni od držav članic EU; vendar opozarja na zelo zaskrbljujoče razmere v Rusiji v smislu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, svobode izražanja ter pravice civilne družbe in posameznikov, da ugovarjajo oblastem in od njih zahtevajo, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja; poudarja pomen nevladnih organizacij, ki delujejo neodvisno od nacionalnih vlad, za razvoj civilne družbe;

7.  poleg tega ponovno poudarja pomen vzpostavitve skupnega gospodarskega prostora ter nadaljnjega razvijanja ciljev, o katerih je bil dosežen dogovor v časovnem načrtu za ta prostor, zlasti kar zadeva oblikovanje odprtega in povezanega trga med EU in Rusijo;

8.  izraža upanje, da se bo mogoče kmalu dogovoriti o pogojih hitrega pristopa Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji; s tem v zvezi vztraja, da je treba kmalu doseči soglasje o višini dajatev na izvoz surovega lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo;

9.  poudarja pomen izboljšanja okolja za evropske naložbe v Rusiji, kar je mogoče doseči le z omogočanjem in spodbujanjem nediskriminacijskih in preglednih pogojev poslovanja, zmanjševanjem birokracije in vzajemnimi naložbami; izraža zaskrbljenost zaradi nepredvidljivosti oblasti pri izvajanju predpisov;

10.  pozdravlja okrepljen dialog med EU in Rusijo o energetskih vprašanjih in o varstvu okolja; poudarja pomen uvoza energije za evropska gospodarstva, saj bi to lahko bila priložnost za nadaljnje trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med EU in Rusijo; poudarja, da bi morala biti načela soodvisnosti in preglednosti osnova takšnega sodelovanja, prav tako kot tudi enak dostop do trgov, infrastrukture in naložb; pozdravlja pristop Rusije k kjotskem protokolu ter poudarja, da mora Rusija v celoti podpreti obvezujoče post-kjotske cilje, povezane s spremembo podnebja; poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela pogodbe o energetski listini in njej priloženega prehodnega protokola ter sklepov G8 vključena v novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo, vključno z nadaljnjim sodelovanjem na področju energetske učinkovitosti, zmanjševanja ogljikovih izpustov in obnovljivih virov energije, vključno z uporabo bioenergije; opozarja, da bi ta načela morala veljati za vse večje projekte energetske infrastrukture; poziva Evropsko unijo, da v pogovorih z Rusijo o teh občutljivih energetskih vprašanjih nastopa enotno;

11.  poziva vladi Rusije in Združenih držav Amerike, naj okrepita razprave o vprašanjih obrambe in varnosti, v katera so neposredno ali posredno vključene države članice Evropske unije; poziva vladi obeh držav, naj Evropsko unijo in njene države članice polno vključita v te razprave in naj se vzdržita korakov ali sklepov, ki bi jih utegnili razumeti kot grožnjo miru in stabilnosti na evropski celini;

12.  poziva rusko vlado, naj skupaj z Evropsko unijo in drugimi članicami kontaktne skupine za Kosovo pozitivno prispeva k iskanju trajnostne politične rešitve za prihodnost Kosova in za nadaljnjo stabilizacijo zahodnega Balkana;

13.  poziva Svet in Komisijo, naj si skupaj z rusko vlado prizadevata za skupne pobude za krepitev varnosti in stabilnosti v skupni soseščini, zlasti z okrepljenim dialogom o vzpostavitvi demokracije v Belorusiji ter s skupnimi prizadevanji za končno rešitev konfliktov v Gorskem Karabahu, Moldaviji in Gruziji;

14.  poziva EU in Rusijo kot članico varnostnega sveta Združenih narodov, naj si še naprej prizadevata za napredek mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu in za rešitev iranskega jedrskega vprašanja;

15.  pozdravlja pobude za odpravo vizumov za potovanja med Evropsko unijo in Rusijo; poziva k nadaljnjemu sodelovanju na področju nezakonitega priseljevanja, boljšega nadzora nad osebnimi dokumenti in boljše izmenjave informacij o terorizmu in organiziranem kriminalu; poudarja, da morata Svet in Komisija zagotoviti, da bo Rusija izpolnjevala vse pogoje, določene v sporazumih, doseženih s pogajanji, o odpravi vizumov med obema stranema, da bi se izognili vsem kršitvam varnosti in demokracije v Evropi;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije ter Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.