Förslag till resolution - B6-0300/2008Förslag till resolution
B6-0300/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

11.6.2008

till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna och Adrian Severin
för PSE-gruppen
om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk den 26‑27 juni 2008

Förfarande : 2008/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0300/2008
Ingivna texter :
B6-0300/2008
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0300/2008

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty‑Mansijsk den 26–27 juni 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Ryska federationen å andra sidan , vilket trädde i kraft 1997 och upphörde att gälla 2007,

–  med beaktande av besluten från allmänna rådet den 26 maj 2008 där förhandlingsdirektiven för ett avtal om en övergripande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland godkändes,

–  med beaktande av EU:s och Rysslands mål, som formulerades i ett gemensamt uttalande efter toppmötet i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, att upprätta ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete om yttre säkerhet samt ett gemensamt område för forskning och utbildning, inklusive kulturella aspekter,

–  med beaktande av dialogen mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter och i synnerhet den senaste dialogen som ägde rum den 17 april 2008,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionen av den 14 november 2007 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Mafra,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan EU och Ryssland har vuxit sig allt starkare under det senaste årtiondet och lett till en djup och omfattande ekonomisk integration och ett ömsesidigt beroende som kommer att öka ännu mer under den närmaste framtiden.

B.  Ett ökat samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är av avgörande betydelse för stabiliteten, säkerheten och välfärden i hela Europa.

C.  Det är av yttersta vikt att EU och Ryska federationen ingår ett strategiskt partnerskapsavtal för att samarbetet mellan de båda parterna ska utvecklas och intensifieras ytterligare.

D.  Förhandlingarna om ett sådant nytt strategiskt partnerskapsavtal bör inledas så snart som möjligt med utgångspunkt i de framsteg som redan gjorts på vägen mot att genomföra de fyra gemensamma områdena, dvs. ett gemensamt ekonomiskt område, ett område för frihet, säkerhet och rättvisa, ett område för yttre säkerhet och ett område för forskning, utbildning och kultur. Ett snabbt genomförande av dessa fyra gemensamma områden bör stå i centrum för förhandlingarna om det nya strategiska partnerskapsavtalet.

E.  Rådet har till slut lyckats uppnå en överenskommelse om ett mandat för förhandlingarna om ett sådant nytt partnerskapsavtal.

F.  Den 7 maj 2008 tillträdde Dmitrij Medvedev som Ryssland nye president. I det anförande han höll i samband med detta bekräftade han sitt åtagande att inrätta ett mognare och mer verkningsfullt rättssystem såsom en förutsättning för Rysslands ekonomiska och sociala utveckling, för att stärka landets ställning internationellt och öppna det mer mot omvärlden och för att främja en dialog som likvärdiga parter med andra folk. Som ett första steg har president Medvedev genom ett dekret inrättat ett antikorruptionsråd, som han själv kommer att vara ordförande för.

G.  En snabb anslutning av Ryska federationen till Världshandelsorganisationen skulle starkt bidra till en ytterligare förbättring av de ekonomiska förbindelserna mellan Ryssland och EU.

H.  Säkra energileveranser är en av de största utmaningarna för Europa och ett av de viktigaste områdena för samarbete med Ryssland. Det krävs gemensamma ansträngningar för att energiöverföringssystemen, både de redan befintliga och de som ska vidareutvecklas, ska kunna användas effektivt och fullt ut.

I.  Tvister om villkor för leverans och överföring av energi bör lösas med icke-diskriminerande och transparenta förhandlingar och får aldrig användas som politiska påtryckningsmedel mot EU:s medlemsstater och mot länder i det gemensamma grannskapet.

J.  Ett framtida avtal mellan EU och Ryska federationen bör därför innehålla principerna i energistadgefördraget.

K.  EU och Ryska federationen kan och bör tillsammans spela en aktiv roll för att upprätta fred och stabilitet i Europa, i synnerhet i det gemensamma grannskapet och i andra delar av världen.

L.  Framför allt bör EU och Ryska federationen arbeta tillsammans för att finna en slutlig lösning på frågan om Kosovos internationella status och för att finna en fredlig lösning på de fortsatt farliga konflikterna i de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien.

M.  Fortfarande råder allvarliga farhågor för utvecklingen i Ryska federationen med avseende på respekten för och skyddet av mänskliga rättigheter och respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, regler och förfaranden. Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och har därmed förbundit sig att hävda principerna om demokrati och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter.

N.  Det är viktigt att EU talar med en röst samt visar solidaritet och enighet i sina förbindelser med Ryska federationen, och grundar förbindelserna på ömsesidiga intressen och gemensamma värderingar.

1.  Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse att Ryssland fortfarande är en viktig partner när det gäller strategiskt samarbete. EU har inte bara ekonomiska och handelsrelaterade intressen gemensamt med Ryssland, utan även målet att samarbeta på den internationella arenan samt i det gemensamma grannskapsområdet.

2.  Europaparlamentet betonar att det måste råda enighet mellan EU:s medlemsstater i deras förbindelser med Ryssland, och uppmanar medlemsstaterna att prioritera de långsiktiga fördelarna med en gemensam ståndpunkt i förhandlingarna med Ryska federationen över de kortsiktiga fördelar som bilaterala överenskommelser in enskilda frågor eventuellt kan ge.

3.  Europaparlamentet välkomnar Dmitrij Medvedev i dennes roll som Ryska federationens nye president. Parlamentet uttrycker sin förhoppning om att han och hans regering kommer att åta sig att ytterligare förbättra förbindelserna mellan EU och Ryska federationen.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att det till slut blivit möjligt att övervinna hindren för en överenskommelse om mandatet för förhandlingar med Ryska federationen om ett partnerskapsavtal.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans med Ryska federationens regering verkligen utnyttja det tjugoförsta toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk som en ny startpunkt för ännu intensivare förbindelser mellan EU och Ryssland genom att inleda förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal och på så sätt skapa grunden för ytterligare konkreta resultat inom en snar framtid.

6.  Europaparlamentet välkomnar den fortlöpande diskussionen om mänskliga rättigheter i Ryssland som ett led i människorättsdialogen mellan EU och Ryssland, och kräver en bättre, mer effektiv form för dessa möten och att man därvid ägnar särskild uppmärksamhet åt de gemensamma åtgärderna för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, samtidigt som man ger icke-statliga organisationer på människorättsområdet samma möjligheter till delaktighet och samråd, oavsett om dialogen äger rum i Ryssland eller i en av EU:s medlemsstater. Den rådande situationen i Ryssland ger dock anledning till stark oro när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet samt för det civila samhällets och enskilda personers rättighet att ifrågasätta myndigheterna och hålla dem ansvariga för deras handlande. Parlamentet understryker vikten av icke-statliga organisationer som är oberoende av de nationella regeringarna för utvecklingen av det civila samhället.

7.  Europaparlamentet understryker vidare på nytt vikten av att skapa ett gemensamt ekonomiskt område och fortsätta att utveckla de mål man enats om i färdplanen för det gemensamma ekonomiska området, särskilt målet att skapa en öppen och integrerad marknad mellan EU och Ryssland.

8.  Europaparlamentet hoppas att en överenskommelse snart kan nås om villkoren för att Ryska federationen snabbt ska kunna ansluta sig till Världshandelsorganisationen. I detta sammanhang kräver parlamentet att en överenskommelse ska uppnås om storleken på avgifterna för export av råvirke från Ryssland till EU.

9.  Europaparlamentet understryker vikten av att förbättra förutsättningarna för europeiska investeringar i Ryssland, något som endast kan uppnås genom att främja och underlätta icke-diskriminerande och transparenta affärsvillkor, mindre byråkrati och ömsesidiga investeringar. Det är bekymmersamt att myndigheternas tillämpning av regelverket är så oförutsägbart.

10.  Europaparlamentet välkomnar den intensifierade dialogen mellan EU och Ryssland om energifrågor och miljöskydd. Parlamentet understryker vikten av energiimport för ekonomierna inom EU. Importen av energi medför en potentiell möjlighet till ytterligare handel och ekonomiskt samarbete mellan EU och Ryssland. Parlamentet betonar att principerna om ömsesidigt beroende och transparens bör utgöra grunden för samarbetet, tillsammans med lika tillgång till marknader, infrastruktur och investeringar. Europaparlamentet välkomnar Rysslands anslutning till Kyotoprotokollet och betonar behovet av Rysslands fulla stöd för bindande klimatförändringsmål i ett uppföljningsavtal till Kyotoprotokollet. Rådet och kommissionen uppmanas att se till att principerna i energistadgefördraget, dess transiteringsprotokoll och G8 slutsatserna ingår i ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland, däribland stärkt samarbete om energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och förnybar energi, inbegripet bioenergi. Parlamentet påpekar att dessa principer bör tillämpas vid större energiinfrastrukturprojekt. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att stå samlat i samtalen med Ryssland i dessa känsliga frågor som rör energi.

11.  Europaparlamentet vädjar till Rysslands och Förenta staternas regeringar att i större utsträckning diskutera försvars- och säkerhetsfrågor direkt eller indirekt med EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar regeringarna i båda staterna att fullt ut göra EU och dess medlemsstater delaktiga i diskussionerna och att avstå från åtgärder och beslut som kan ses som ett hot mot fred och stabilitet i Europa.

12.  Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att tillsammans med EU och de andra medlemmarna i kontaktgruppen för Kosovo bidra positivt till att finna en hållbar politisk lösning på Kosovos framtid och för ännu större stabilitet på västra Balkan.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med den ryska regeringen genomföra initiativ för att stärka säkerheten och stabiliteten i det gemensamma grannskapet, framför allt genom en stärkt dialog om införandet av demokrati i Vitryssland samt genom gemensamma ansträngningar för att slutligen lösa konflikterna i Nagorno‑Karabach, Moldavien och Georgien.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland, såsom medlem av FN:s säkerhetsråd, att fortsätta ansträngningarna att finna en väg framåt i fredsprocessen i Mellanöstern och för att finna en lösning på den iranska kärnenergifrågan.

15.  Europaparlamentet välkomnar initiativen till viseringsfritt resande mellan EU och Ryssland. Parlamentet uppmanar till stärkt samarbete om illegal invandring, förbättrade kontroller av identitetshandlingar och bättre informationsutbyte om terrorism och organiserad brottslighet. Rådet och kommissionen måste se till att Ryssland agerar i enlighet med alla de villkor som fastställts i sådana avtal som förhandlats fram om avskaffande av visumtvång vid resande mellan de två parterna för att förebygga brott mot säkerheten och demokratin i Europa.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands regering och parlament, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.