Forslag til beslutning - B6-0301/2008Forslag til beslutning
B6-0301/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

11.6.2008

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin og Angelika Beer
for Verts/ALE-Gruppen
om forberedelserne til det 11. topmøde mellem EU og Rusland i Khanty-Mansiisk den 26. og 27. juni 2008

Procedure : 2008/2542(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0301/2008
Indgivne tekster :
B6-0301/2008
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0228/2008

Europa-Parlamentets beslutning om forberedelserne til det 21. topmøde mellem EU og Rusland i Khanty-Mansiisk den 26. og 27. juni 2008

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Russiske Føderation, navnlig af 26. april 2007, 10. maj 2007 og 13. marts 2008,

−  der henviser til sin beslutning af 14. november 2007 om topmødet mellem EU og Rusland,

−  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland, som trådte i kraft i 1997 og udløb ved udgangen af 2007,

−  der henviser til konsultationerne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Dmitry Medvedev den 7. maj 2008 formelt blevet taget i ed som præsident for Den Russiske Føderation; der henviser til, at den nye præsident kun få timer efter at have overtaget det nye hverv udnævnte forhenværende præsident Vladimir Putin til premierminister; der henviser til, at Putin dagen efter med overvældende flertal blev godkendt af det russiske parlament som premierminister,

B.  der henviser til, at handelen og de økonomiske forbindelser mellem EU og Rusland er i stadig vækst, hvilket øger parternes indbydes afhængighed på trods af et stigende antal misforståelser og mistillid omkring grundlæggende politiske spørgsmål,

C.  der henviser til, at det efter betydelige fremskridt med hensyn til det russiske importforbud mod kød og andre landbrugsprodukter fra Polen og garantier med hensyn til lukningen af Druzhba-rørledningen, som Litauen betragter som politisk gengældelse, er lykkedes at nå frem til en aftale blandt medlemsstaterne om et nyt forhandlingsmandat om en ny aftale, som skal afløse den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, som udløb ved udgangen af sidste år,

D.  der henviser til, at det er af afgørende betydning, at medlemsstaterne taler med én stemme, udviser stærk indbyrdes solidaritet, indtager en fælles holdning og modstår russiske tilbud om at styrke de bilaterale forbindelser med de mest villige medlemsstater; der henviser til, at medlemsstaterne på den anden side skal opføre sig ansvarligt og fair og afstå fra at anvende deres vetoret i forbindelse med omfattende og komplicerede forhandlinger,

E.  der henviser til, at Rusland på det seneste NATO-topmøde i Bukarest fik tilbud om yderligere indrømmelser for at få landet til at støtte oprettelsen af et missilskjold, som USA har til hensigt at etablere i Polen og Den Tjekkiske Republik; der henviser til, at EU bør have indflydelse på disse forhandlinger og gøre hvad der står i dens magt for at nå frem til en fælles holdning om denne sag, som påvirker den overordnende sikkerhed, som kan true dens udenrigspolitik, og som eventuelt kan være startskuddet til et nyt våbenkapløb i Europa,

F.  der henviser til, at ESFP-indsatsen for at skabe retsstatslige forhold i Kosovo stadig ikke har noget klart retsgrundlag, delvist som følge af Ruslands modstand mod den planlagte gradvise overførsel af opgaver fra UNMIK til EULEX; der henviser til, at denne uklarhed yderligere øger usikkerheden i en allerede ustabil og anspændt situation, som eventuelt kan sprede sig til nabolandene,

G.  der henviser til, at de seneste parlaments- og præsidentvalg ikke opfyldte de internationale normer; der henviser til, at der ikke er blevet gjort noget særligt for at vende tendensen til at udhule menneskerettighederne og de demokratiske frihedsrettigheder, som har været kendetegnende for Den Russiske Føderation i de seneste år, og for at modvirke den stigende selvcensur i og regeringskontrol af medierne,

H.  der henviser til, at efterforskningen af en række drab på journalister, navnlig mordet på Anna Politkovskaya, ikke har givet nogen resultater, hvilket viser politiets og retsvæsenets manglende evne til at finde og dømme de ansvarlige for disse forbrydelser,

I.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som medlem af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Europarådet er forpligtet til at respektere ytringsfriheden og forsamlingsfriheden; der henviser til, at EU forventes at indgå et strategisk partnerskab med Rusland, som bygger på fælles værdier omkring demokrati, menneskerettigheder og retsstatslige forhold,

J.  der henviser til, at energispørgsmål fortsat spiller en central og strategisk rolle i forholdet mellem EU og Rusland; der henviser til, at Europas store afhængighed af fossilt brændsel undergraver udviklingen af en afbalanceret og sammenhængende europæiske politik over for Rusland, som bygger på bestemte værdier,

K.  der henviser til, at denne manglende sammenhæng viser sig i den spagfærdige kritik fra Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne af krænkelser af menneskerettighederne i Rusland og situationen i Kaukasus, navnlig hvad angår Tjetjenien, som sjældent eller på en meget forsagt måde rejses under bilaterale møder,

L.  der henviser til, at visse medlemsstater har tilsluttet sig South Stream-gasrørledningsprojektet, som gennemføres af Gazprom og ENI; der henviser til, at dette projekt udgør en risiko for Nabucco-rørledningsprojektet, der anses for at være af strategisk betydning for EU,

M.  der henviser til, at fred og stabilitet i Ruslands og EU's fælles nabolande er i begge parters interesse; der henviser til, at der er sket en yderligere forværring af situationen i de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien efter de russiske myndigheders beslutning om at etablere juridiske forbindelser med disse udbryderrepublikker, hvilket stiller spørgsmålstegn ved de russiske troppers rolle som neutrale fredsbevarende styrker og undergraver republikken Georgiens territoriale integritet,

1.  glæder sig over den nye præsident Medvedevs udtalelser under tiltrædelsestalen om vigtigheden af borgerlige frihedsrettigheder, og over, at han i tidligere taler har gjort sig til talsmand for retsstatslige forhold og betydningen af menneskerettighederne; forventer, at disse udtalelser vil blive fulgt op af handling, og at Rusland gennemfører de nødvendige reformer, som skal bane vejen for et fuldt udviklet demokrati;

2.  gentager i den forbindelse, at det nuværende partnerskab med Rusland kun kan være af pragmatisk art; mener imidlertid, at der efter den aftale, der er indgået mellem medlemsstaterne, skal gøres alt for at inddrage og udfordre Rusland på en konstruktiv og åben måde med henblik på at indlede forhandlingerne om en ny vidtgående aftale, som bygger på virkelige fælles værdier og interesser;

3.  mener, at køreplanen for virkeliggørelsen af de fire fælles områder bør betragtes som udgangspunktet for forhandlingerne om den nye aftale;

4.  understreger endnu en gang, at demokrati og menneskerettigheder skal stå i centrum for en kommende aftale med Den Russiske Føderation, hvilket bl.a. indebærer udformning og indføjelse af en effektiv menneskerettighedsklausul, der kan håndhæves, og en bestemmelse om, at kvaliteten og dybden af de fremtidige forbindelser afhænger af respekt for og støtte til sådanne værdier;

5.  gentager sit krav om en styrkelse af konsultationerne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder med henblik på at gøre dem mere effektive og resultatorienteret gennem inddragelse af andre russiske ministre end udenrigsministeren og med fuld inddragelse af Europa-Parlamentet på alle planer; mener i den forbindelse, at Kommissionens orientering af civilsamfundet forud for de officielle konsultationer er et vigtigt redskab, som bør styrkes, og som de russiske myndigheder bør tage hensyn til, således at det kan udvikles til et juridisk bindende seminar med akademikere, repræsentanter for civilsamfundet og embedsmænd fra begge sider;

6.  påpeger i den forbindelse med bekymring, at de russiske myndigheder tøver med at indgå i en meningsfuld dialog om menneskerettighedsspørgsmål med Europa-Parlamentet, idet de hverken deltager i de møder i Underudvalget om Menneskerettigheder, hvor konsultationerne mellem EU og Rusland forberedes, eller ville være vært for en delegation fra underudvalget i 2007;

7.  opfordrer de russiske myndigheder til at overholde alle kendelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og til straks at ratificere protokollen om reformen af denne institution; opfordrer ligeledes Den Russiske Føderation til at ratificere protokol nr. 14 til den europæiske menneskerettighedskonvention;

8.  påpeger, at et stærkt og uafhængigt civilsamfund er et grundlæggende og ufravigeligt element i det virkeligt modent demokrati; er i den forbindelse dybt bekymret over den forværrede situation for menneskerettighedsforkæmpere og de vanskeligheder, som ngo'er, der aktivt arbejder for at fremme menneskerettighederne og for at forbedre miljøbeskyttelsen og miljøsituationen generelt, har med at blive registreret og udøve deres aktiviteter; er dybt bekymret over den seneste ændring af lovgivningen om ekstremisme, som kan få konsekvenser for den frie nyhedsstrøm og foranledige de russiske myndigheder til yderligere at begrænse uafhængige journalister og politiske modstanderes udtryksfrihed;

9.  giver udtryk for sin dybe bekymring over Den Russiske Føderations diplomatiske bestræbelser på at begrænse arbejdet i Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder ved at fremsætte forslag i OSCE om at begrænse omfanget af valgtilsynsdelegationer og forbyde offentliggørelse af deres rapporter umiddelbart efter valget; understreger den afgørende rolle, som denne organisation har spillet i overgangen fra totalitære regimer til demokratiske systemer; understreger at frie og retfærdige valg er det centrale element i fuldt udviklede demokratier, og at OSCE's observatørdelegationer kan yde et afgørende bidrag i den forbindelse;

10.  påpeger, at aftalen om lettelse af visumbestemmelserne bør betragtes som et første skridt i retning af afskaffelse af visumtvangen mellem EU og Rusland; opfordrer i den forbindelse til en regularisering af situationen for de EU-statsborgere, der bor i Rusland, og navnlig til ophævelse af bureaukratiske hindringer, som forhindrer EU-statsborgere i at opnå langtidsvisum;

11.  henviser til intensiveringen i energidialogen men giver udtryk for bekymring over, at den russiske stat tager kontrollen over samtlige naturressourcer, herunder energiressourcer, tilbage uden at investere politisk i en demokratisering af forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og i en større åbenhed og ansvarlighed inden for beslutningsprocesserne i industrien, idet der ikke er nogen klar politiske målsætning med hensyn til bæredygtig udvikling og effektiv udnyttelse af ressourcerne; opfordrer Rusland til snarest at optage international bedste praksis i den nationale lovgivning sammen med principperne i energichartret;

12.  beklager de manglende konsultationer mellem medlemsstaterne forud for undertegnelse af bilaterale aftaler med Moskva, som har konsekvenser for EU's overordnende politik; beklager Ruslands anvendelse af energi som et politisk instrument og medlemsstaternes ukontrollerede undertegnelse af bilaterale energiaftaler, som undergraver EU's og andre medlemsstaters interesser og stiller spørgsmålstegn ved strategiske projekter; påpeger i den forbindelse, at EU's store energiafhængighed af Den Russiske Føderation i vid ud strækning undergraver sammenhængen i, virkningen af og bæredygtigheden i den fælles udenrigspolitik;

13.  opfordrer kraftigt begge parter til at nå til enighed om en fælles tilgang til at begrænse klimaforandringer ved at fastsætte et loft over temperaturstigningen på 2° C i forhold til situationen før industrialiseringens gennembrud og gennem en retfærdig fordeling af indsatsen for at begrænse udledningen af drivhusgasser i de udviklede lande og udviklingslandene i forhold til deres respektive ansvar og evner;

14.  erkender, at de samlede udledninger i verden skal begrænses med mindst 50 % i perioden indtil 2050 i forhold til situationen i 1990; understreger i den forbindelse de udviklede landes ansvar for at gå i spidsen med at nedbringe udledningerne og mener, at det er nødvendigt, at de udviklede lande nedbringer deres udledninger med 20 % inden 2020; opfordrer Rusland til at spille en aktiv rolle i de fremtidige internationale forhandlinger og til at bidrage til en hurtig i aftale senest i 2009 for at sikre kontinuitet på det internationale kulstofmarked;

15.  giver udtryk for sin bekymring over sikkerheden inden for atomsektoren i Den Russiske Føderation, dens planer om at eksportere atomteknologi og materiale til andre lande og den deraf følgende trussel om anvendelse og spredning af atomvåben; opfordrer Den Russiske Føderation til at standse leveringerne af nukleart materiale og oparbejdning af nukleart materiale, da disse aktiviteter skaber risiko for en mulig spredning;

16.  opfordrer Den Russiske Føderation til at fremme udviklingen af sin varige energisektor for at udnytte de enorme bæredygtige ressourcer, den har til rådighed; opfordrer Den Russiske Føderation til at sikre overholdelse af de seneste miljøstandarder i forbindelse med samtlige olie- og gasprojekter, som er ved at blive gennemført eller under planlægning på dens territorium;

17.  fordømmer navnlig de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Tjetjenien, hvor der stadig foregår vilkårlige henrettelser, tvangsfjernelser og tortur og findes ulovlige varetægtsfængsler; understreger i den forbindelse, at den russiske regering i oktober 2006 nægtede at give den særlige ordfører om tortur tilladelse til at aflægge uanmeldte besøg i fængsler i Nordkaukasus;

18.  understreger, at Den Russiske Føderation har underskrevet og ratificeret FN's konvention om forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling fra december 1984 og den europæiske konvention om forebyggelse af tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf fra 1987, og at Rusland som medlem af Europarådet er forpligtet til at overholde artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention, som sikrer retten til en retfærdig rettergang;

19.  opfordrer de russiske myndigheder til at bekæmpe vilkårlighed, til at respektere retsstatsprincipperne og til ikke at anvende domstolene som politiske instrumenter; understreger i den forbindelse sagen mod de tidligere ejere af Yukos, Mikhail Khodorkovsky og Platon Lebedev, som blev dømt for bedrageri og skattesvig, men som betragtes som politiske fanger af Europa-Parlamentet, hvilket det understregede i et åbent brev til præsident Putin i juli 2006;

20.  er fortsat fuldstændig overbevist om, at Europa ikke inden for en overskuelig fremtid vil have brug for et missilsystem til at beskytte sit territorium mod fjendtlige langdistanceraketter med masseødelæggelsesbomber, som opsendes af forbryderstater eller private grupper; henviser i den forbindelse til Ruslands forbehold i denne sag, men opfordrer Moskva til ikke at ophøre med at overholde traktaten om konventionelle våben i Europa; er overbevist om, at det for at undgå et nyt våbenkapløb, terrortrusler på langt sigt og andre trusler mod sikkerheden i Europa eller hele verden vil være nødvendigt at gennemføre en enorm investering i konfliktforebyggelse og nedrustningsinitiativer, og at der må ske en styrkelse af dialogen med Moskva for at finde frem til en fælles aftale til gensidig fordel;

21.  opfordrer Rusland til at indtage en mere konstruktiv holdning over for Kosovo og til ikke at modsætte sig indsættelsen af EULEX-styrkerne og i fuld udstrækning støtte OSCE og dens indsats, som begge skal sikre en fuldstændig gennemførelse af alle de garantier, der er indeholdt i Kosovos forfatning og de kosovarske myndigheders løfter om institutionel decentralisering og beskyttelse af mindretalssamfund og den kulturelle og bygningsmæssige arv;

22.  beklager de russiske myndigheders beslutning om at etablere officielle forbindelser med de facto-myndighederne i de georgiske udbryderrepublikker og den ensidige beslutning om at forøge antallet af russiske fredsbevarende tropper i Abkhasien, hvilket yderligere har forværret en allerede anspændt situation; mener, at den nuværende fredsbevaringsformel skal ændres, da de russiske tropper ikke længere kan anses for neutrale, og opfordrer til en øget europæisk inddragelse i den fastkørte konflikt for at sætte skub i fredsprocessen; opfordrer Rådet og Kommissionen til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at mindske spændingerne og rejse sagen på en bestemt måde med deres russiske modparter; opfordrer de russiske myndigheder til ikke at modsætte sig europæisk deltagelse i civile og militære fredsbevarende opgaver;

23.  giver udtryk for sin dybe bekymring over den alvorlige situation for de indfødte samfund (khantierne, mansierne og nenetserne) i det område, hvor topmødet skal finde sted, og opfordrer Moskva til at vedtage de nødvendige foranstaltninger for at beskytte deres rettigheder;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og Den Russiske Føderations regering og parlament.