Päätöslauselmaesitys - B6-0303/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0303/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

13.6.2008

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta

Menettely : 2008/2588(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0303/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0303/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0303

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 174 artiklan,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta (KOM(2008)0130 lopullinen),

–  ottaa huomioon Barnier'n kertomuksen Euroopan pelastuspalvelujoukoista ja Euroopan avusta,

–  ottaa huomioon Brysselissä 15.–16. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 12 kohdan, joka koskee unionin kykyä toimia hätätilanteissa, kriiseissä ja katastrofeissa,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2007 annetut neuvoston päätelmät ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta yleensä ja erityisesti tsunameja koskevasta ennakkovaroitusjärjestelmästä Koillis-Atlantilla ja Välimeren alueella,

–  ottaa huomioon sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella tapahtuneista luonnonkatastrofeista ja ihmisen aiheuttamista katastrofeista antamansa aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa kehotettiin komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan, jotta luonnonkatastrofien yhteydessä voidaan tehdä tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelun toimien alalla, jolloin katastrofien tuhoisat vaikutukset voidaan pyrkiä estämään ja minimoimaan erityisesti siten, että annetaan käyttöön täydentäviä pelastuspalveluresursseja,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että huomattavaa inhimillistä, taloudellista ja ympäristöön kohdistuvaa tuhoa aikaan saavat luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit ovat lisääntymässä, minkä vuoksi EU:n tasolla ei pidä pelkästään tehostaa pelastustoimintavalmiuksia vaan myös ennalta ehkäiseviä ja korjaamisvalmiuksia,

B.  ottaa huomioon, että metsäpaloista ja kuivuudesta tulee entistä ongelmallisempia, koska äärimmäisen kuivista kesistä tulee yhä yleisempiä, ja ottaa huomioon, että viime vuosina ja äskettäin saadut kokemukset osoittavat, että on tarpeen vahvistaa yhteisön pelastuspalvelutoimintaan kuuluvaa, ehkäisemistä, valmiutta ja reagointikapasiteettia metsäpalojen ja muiden maastopalojen yhteydessä,

C.  ottaa huomioon, että vihreässä kirjassa "Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa" korostetaan, että ilmastonmuutos lisää Euroopassa äärimmäisiä sääilmiöitä, jotka johtavat ihmisille, infrastruktuureille ja ympäristölle aiheutuvien vahinkoriskien kasvamiseen,

D.  katsoo, että EU:n katastrofivalmiuksien lujittaminen vaatii lähestymistapaa, joka kattaa katastrofien torjuntaan, katastrofeihin varautumiseen ja reagointiin ja katastrofien jälkihoitoon liittyvät kansalliset, Euroopan ja kansainvälisen tason toimet,

E.  katsoo, että on tarpeen parantaa neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden välistä katastrofien koko sykliä koskevaa koordinointia ennaltaehkäisystä jälkihoitoon ja että Euroopan parlamentti on jatkuvasti pidettävä tilanteen tasalla,

F.  ottaa huomioon, että nykyiset katastrofit ovat usein luonteeltaan rajat ylittäviä ja vaativat monenkeskisiä ja koordinoituja torjuntatoimia,

G.  katsoo, että yhteisten hälytyssignaalien ja toimintatapojen puute on myös merkittävä huolenaihe, kun otetaan huomioon kansalaisten lisääntyvä liikkuvuus kaikkialla Euroopassa ja kolmansissa maissa,

1.  pitää myönteisenä komission tiedonantoa Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta sekä EU:n katastrofivalmiuksien entistä suurempaa yhdenmukaisuutta, tehokkuutta ja näkyvyyttä koskevaa yleistä tavoitetta;

2.  katsoo, että Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittaminen kuuluu Euroopan unionin ensisijaisiin poliittisiin tavoitteisiin ja että kaikki keinot olisi otettava käyttöön tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

3.  korostaa, että komission suunnittelemaa työtä katastrofiskenaarioita, tarvittavia ja käytettävissä olevia valmiuksia sekä kaikkien havaittujen aukkojen tukkimiseen liittyvien eri vaihtoehtojen vaikutuksia koskevan tietopohjan kehittämiseksi ei saisi toteuttaa siten, että viivytetään merkittäviä ehdotuksia, jotka koskevat ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemista katastrofeilta;

4.  korostaa, että komission lähestymistavan olisi katettava katastrofien koko sykli ennaltaehkäisystä jälkihoitoon sekä EU:ssa tai kolmansissa maissa tapahtuvat luonnonkatastrofit tai ihmisen aikaansaamat katastrofit ja että lisätoimia tarvitaan komission tiedonannon kattamilla aloilla;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään riskiin pohjautuvien lähestymistapojen lisäksi myös tapoja vähentää haavoittuvuutta EU:n tasoisella politiikalla asianmukaisen suunnittelun ja ajoissa toteutettujen riskien vähentämistä koskevien toimien avulla varauduttaessa äärimmäisiin ilmiöihin;

6.  kehottaa komissiota esittämään pikaisesti – viimeistään vuoden 2008 loppuun mennessä – ehdotuksia katastrofien ennaltaehkäisystä EU:ssa ja EU:n strategiasta katastrofiriskin vähentämisestä kehitysmaissa;

7.  pahoittelee, että Euroopan komission entisen jäsenen Michel Barnier'n tekemä ehdotus Euroopan pelastuspalvelujoukoista on jäänyt pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi, ja korostaa, että tässä yhteydessä on tarpeen jatkaa jäsenvaltioiden pelastuspalveluyksiköihin perustuvan nopean toiminnan kapasiteetin kehittämistä 15. ja 16. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien valtuuksien mukaisesti, ja kehottaa komissiota laatimaan konkreettisen ehdotuksen tätä tarkoitusta varten;

8.  kehottaa komissiota esittämään oikeudellisesti sitovan säädöspaketin (esim. puitedirektiivin), jonka tarkoituksena on täyttää katastrofien ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskevat nykyiset aukot EU:n lainsäädännössä, politiikoissa ja ohjelmissa;

9.  suosittelee, että tällaisiin laajoihin puitteisiin kuuluisi kolme ennaltaehkäisyä koskevaa pilaria, joilla pyritään vahvistamaan ennaltaehkäisyä nykyisissä EU:n mekanismeissa ja jäsenvaltioiden lähestymistavoissa, kehittämään uudenlainen laaja lähestymistapa katastrofien ennaltaehkäisyyn ja tukemaan ennaltaehkäisyä koskevan tiedon ja tekniikan kehittämistä edelleen EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmilla;

10.  suosittelee, että EU:n yleisen toimintavalmiuden vahvistamista koskeviin ehdotuksiin sisällytetään se, että käytettävissä on avainresurssit, joiden saatavuus yhteisön pelastuspalvelutoimia varten taataan kaikkina aikoina; katsoo, että tämän järjestelmän olisi perustuttava ensisijaisesti kansallisiin valmiuksiin ja tarvittaessa siihen olisi sisällyttävä muiden osapuolten kanssa toteutettavat järjestelyt;

11.  kehottaa komissiota hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla metsäpaloja koskevaa vuoden 2008 kokeiluhanketta ja nopean toiminnan valmiuksien valmistelutoimia kokeillakseen operaatioihin liittyviä järjestelyitä jäsenvaltioiden ja muiden sellaisten osapuolten kanssa, jotka antavat kaikkina aikoina pelastuspalveluvalmiutensa yhteisön pelastuspalveluoperaatioiden käyttöön, ja katsoo, että näin saadaan merkittävää kokemusta tulevia lainsäädäntöehdotuksia varten;

12.  katsoo, että nykyisiä suuntaviivoja olisi vahvistettava ja uusia laadittava, jotta voidaan varmistaa ennaltaehkäisyn ja katastrofiriskien vähentämisen tarvittava integrointi rakennerahastojen ja koheesiorahaston ohjelmiin,

13.  korostaa, että on pikaisesti vahvistettava seuranta- ja tiedotuskeskusta (MIC) tarvittavin henkilöstö- ja materiaaliresurssein, jotta sen on mahdollista tukea aktiivisesti mekanismin puitteissa käynnistettyjä jäsenvaltioiden operaatioita;

14.  kehottaa komissiota arvioimaan useita vaihtoehtoja, joiden mukaisesti perustetaan kestävä Euroopan katastrofivalmiuksien koulutusverkosto, ja tekemään ehdotuksia tällaisesta rakenteesta mahdollisimman nopeasti;

15.  kehottaa komissiota varmistamaan yhteisen eurooppalaisen hätänumeron 112 tehokkuuden;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.