Postup : 2008/2589(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0304/2008

Předložené texty :

B6-0304/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Hlasování :

PV 09/07/2008 - 5.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0355

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 99kWORD 46k
13. 6. 2008
PE407.531v01-00
 
B6‑0304/2008
který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0164/2008 a B6‑0165/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládá Pervenche Berès
za Hospodářský a měnový výbor
o státních investičních fondech

Usnesení Evropského parlamentu o státních investičních fondech 
B6‑0304/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. února 2008 nazvané „Společný evropský přístup ke státním investičním fondům“ (KOM(2008)0115),

–  s ohledem na pokračující činnost Mezinárodního měnového fondu a zejména Mezinárodní pracovní skupiny pro státní investiční fondy,

–  s ohledem na zprávu, kterou Investiční výbor Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) přijal dne 4. dubna 2008,

–  s ohledem na články 64 a 65 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že státní investiční fondy působí na celosvětových finančních trzích již více než 50 let,

B.  vzhledem k tomu, že činnost státních investičních fondů nikdy nevedla k poškození finančních trhů,

C.  vzhledem k tomu, že díky své struktuře vlastnictví nespadají státní investiční fondy do působnosti evropských právních předpisů týkajících se finančních trhů,

D.  vzhledem k tomu, že investiční strategie státních investičních fondů zjevně upřednostňují dlouhodobé a stabilní investice,

E.  vzhledem k obavám týkajícím se nedostatku transparentnosti některých státních investičních fondů, pokud jde o jejich aktiva, investiční strategie, zisk a struktury řízení,

F.  vzhledem úloze, kterou sehrály státní investiční fondy v průběhu nedávné finanční krize, kdy zachránily některé velké finanční instituce před úpadkem,

G.  s ohledem na růstový potenciál státních investičních fondů,

H.  vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla nadále zůstat silně zaměřená na politiku otevřenosti vůči investicím a volný pohyb kapitálu,

1.  je toho názoru, že státní investiční fondy nezpůsobily žádné narušení kapitálových trhů, ale že jejich struktura, velikost a rychlý růst vyžadují pečlivou analýzu jejich úlohy a vlivu; konstatuje, že jejich přístup k transparentnosti a řízení se různí;

2.  obává se, že nedostatek transparentnosti většiny státních investičních fondů neumožňuje řádně porozumět jejich struktuře a motivaci; žádá, aby Evropská komise uznala, že transparentnost a zveřejňování jsou klíčovými zásadami pro stanovení skutečně rovných podmínek a obecně pro hladké fungování trhů;

3.  vítá sdělení Komise Radě o státních investičních fondech ze dne 27. února 2008, které znovu potvrzuje význam otevřenosti trhů, a její závazek k hledání globálního řešení; bere na vědomí různé iniciativy jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni mezinárodních fór, jejichž cílem je posílení transparentnosti a zlepšení řízení, a žádá Komisi, aby úzce spolupracovala s MMF a OECD na vypracování globálního kodexu chování;

4.  je však toho názoru, že výše uvedené sdělení by mělo být považována za první krok, a žádá proto Komisi, aby sledovala činnost státních investičních fondů a plnila svou koordinační úlohu s cílem zajistit, aby vnitrostátní iniciativy nebyly v rozporu se závazkem k otevřenosti investicím a neohrožovaly postavení Evropské unie na světových trzích;

5.  žádá Komisi, aby provedla analýzu nástrojů, které má Evropská unie k dispozici, buď v rámci ustanovení Smlouvy, anebo v rámci současných právních předpisů, jako jsou požadavky na transparentnost, volební práva, práva akcionářů a zlaté akcie, které by umožňovaly reagovat v případě vlastnických problémů vyplývajících ze zásahu státních investičních fondů;

6.  žádá Radu a Komisi, aby vyhodnotily manévrovací prostor orgánů EU na základě ustanovení článků 64 a 65 Smlouvy o fungování Evropské unie s cílem prověřit možnosti koordinované činnosti na úrovni EU, která je pro zájmy EU a hladké fungování vnitřního trhu zásadní; žádá Komisi, aby vypracovala seznam odvětví, které by mohly spadat do působnosti ustanovení článku 65 o veřejné politice;

7.  žádá Komisi a Radu, aby provedly hloubkovou analýzu fungování celosvětových finančních trhů, a aby s přihlédnutím ke globálním iniciativám stanovily a prosazovaly jasný postoj EU týkající se možných zásad a pravidel pro jejich fungování; je toho názoru, že tento společný postoj by posílil postavení EU na mezinárodních fórech; žádá Komisi, aby usilovala o uplatňování zásady vzájemnosti;

8.  vyjadřuje znepokojení nad cenami ropy a jejich důsledky pro směnný kurz euro/dolar, neboť zisky z ropy jsou často opět investovány prostřednictvím státních investičních fondů do aktiv denominovaných v euro a obecně na trzích v eurozóně;

9.  pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí