Menetlus : 2008/2589(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0304/2008

Esitatud tekstid :

B6-0304/2008

Arutelud :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Hääletused :

PV 09/07/2008 - 5.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0355

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 89kWORD 41k
13.6.2008
PE407.531v01-00
 
B6‑0304/2008
suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0164/2008 ja B6‑0165/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Pervenche Berès
majandus- ja rahanduskomisjoni nimel
Riiklikud investeerimisfondid

Euroopa Parlamendi resolutsioon riiklike investeerimisfondide kohta 
B6‑0304/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 27. veebruari 2008. aasta teatist “Ühtne Euroopa tasandi lähenemisviis riiklikele investeerimisfondidele” (KOM(2008)0155);

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Valuutafondi ja eelkõige riiklike investeerimisfondide rahvusvahelise töörühma käimasolevat tööd;

–  võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) investeeringute komitee 4. aprilli 2008. aasta aruannet;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 64 ja 65;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et riiklikud investeerimisfondid on maailma finantsturgudel olnud tegevad enam kui 50 aastat;

B.  arvestades, et häireid finantsturgudel ei saa panna riiklike investeerimisfondide tegevuse süüks;

C.   arvestades, et omandistruktuuri tõttu jäävad riiklikud investeerimisfondid Euroopa finantsturgu käsitlevate õigusaktide kohaldamisalast välja;

D.  arvestades, et riiklike investeerimisfondide investeerimisstrateegia on eelistanud pikaajalisi ja stabiilseid investeeringuid;

E.  arvestades, et läbipaistvuse puudumine seoses mõne riikliku investeerimisfondi varade, investeerimisstrateegiate, kasumi ja juhtimisstruktuuridega on teatud määral murettekitav;

F.  arvestades, et riiklikud investeerimisfondid aitasid hiljutise finantskriisi ajal pankrotist pääseda mõnel suurel finantsinstitutsioonil;

G.  arvestades riiklike investeerimisfondide kasvupotentsiaali;

H.  arvestades, et Euroopa Liit peaks ka edaspidi olema kindlalt pühendunud poliitikale, mis näeb ette avatust investeeringutele ja kapitali vaba liikumist,

1.  arvab, et riiklikud investeerimisfondid ei ole põhjustanud häireid kapitaliturul, kuid et nende struktuuri, suuruse ja kiire arengu tõttu tuleb nende rolli ja mõju hoolikalt analüüsida; tunnistab tõsiasja, et riiklikud investeerimisfondid lähenevad läbipaistvusele ja juhtimisele erinevalt;

2.  väljendab muret, et läbipaistvuse puudumine enamikus riiklikes investeerimisfondides takistab nende struktuuri ja motivatsiooni asjakohast mõistmist; palub, et komisjon tunnistaks tõsiasja, et läbipaistvus ja avalikustamine on tõeliselt võrdsete tingimuste loomise ja laiemas mõttes turgude sujuva toimimise põhikomponendid;

3.  tunneb heameelt komisjoni 27. veebruari teatise üle nõukogule, mis käsitleb riiklikke investeerimisfonde ja milles kinnitatakse taas kord avatud turgude tähtsust ja komisjoni pühendumist leida üldine lahendus; märgib erinevaid algatusi kas riikide tasandil või rahvusvahelistel foorumitel, mille eesmärk on suurendada läbipaistvust ja parandada juhtimist, ning palub komisjonil teha Rahvusvahelise Valuutafondi ja OECDga tihedat koostööd eesmärgiga kehtestada ülemaailmne käitumisjuhend;

4.  arvab sellegipoolest, et eespool nimetatud teatist tuleks käsitleda kui esimest sammu ja palub seetõttu komisjonil jälgida riiklike investeerimisfondide tegevust ning täita koordinaatori ülesandeid, et riiklikud algatused ei läheks vastuollu kohustusega olla investeeringutele avatud ning et need ei ohustaks Euroopa Liidu positsiooni maailmaturgudel;

5.  palub, et komisjon analüüsiks Euroopa Liidu käsutuses olevaid vahendeid – olgu need siis sätestatud asutamislepingus või kehtivates õigusaktides (nagu läbipaistvusnõuded, hääleõigus, aktsionäride õigused ja kuldaktsiad) – mis võimaldaksid reageerida riiklike investeerimisfondide sekkumise tõttu tekkinud omandisuhete probleemide korral;

6.  palub, et nõukogu ja komisjon hindaksid Euroopa institutsioonidele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 64 ja 65 jäetud tegutsemisruumi, et teha kindlaks ELi tasandil kooskõlastatud tegevuse võimalused, mis on ELi huvides ja ülioluline siseturu sujuvaks toimimiseks; palub, et komisjon töötaks välja sektorite loetelu, mis võiksid käia artikli 65 avalikku korda käsitlevate sätete kohaldamisalasse;

7.  palub, et komisjon ja nõukogu analüüsiksid põhjalikult maailma finantsturgude toimimist ja määratleksid ülemaailmseid algatusi arvestades ELi selge nägemuse riiklike investeerimisfondide toimimispõhimõtete ja -eeskirjade kohta ning edendaksid seda; arvab, et selline ühine sisukoht tugevdaks ELi positsiooni rahvusvahelistel foorumitel; palub, et komisjon lähtuks oma töös vastastikkuse põhimõttest;

8.  väljendab muret seoses naftahindade ning nende mõjuga euro ja dollari vahetuskursile, sest naftast saadav kasum investeeritakse sageli uuesti riiklike investeerimisfondide kaudu eurodes vääringustatud varasse ja üldisemalt euroala turgudele;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika