Rezolūcijas priekšlikums - B6-0304/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0304/2008

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  13.6.2008

  Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0164/2008 un B6‑0165/2008,
  ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
  iesniedza Pervenche Berès
  Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā
  par valsts ieguldījumu fondiem

  Procedūra : 2008/2589(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B6-0304/2008
  Iesniegtie teksti :
  B6-0304/2008
  Pieņemtie teksti :

  B6‑0304/2008

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par valsts ieguldījumu fondiem

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 27. februāra paziņojumu „Kopēja Eiropas pieeja valsts ieguldījumu fondiem” (COM(2008) 115),

  –  ņemot vērā darbu, ko pašlaik veic Starptautiskais Valūtas fonds un jo īpaši starptautiskā valsts ieguldījumu fondu darba grupa,

  –  ņemot vērā ziņojumu, ko 2008. gada 4. aprīlī pieņēma Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Investīciju komiteja,

  –  ņemot vērā 64. un 65. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD),

  –  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

  A.  tā kā valsts ieguldījumu fondi (VIF) jau vairāk nekā 50 gadus aktīvi darbojas pasaules finanšu tirgos;

  B.  tā kā satricinājumi finanšu tirgos nevar būt VIF darbības rezultāts;

  C.   tā kā VIF īpašumtiesību struktūras dēļ uz tiem neattiecas Eiropas finanšu tirgus tiesiskais regulējums;

  D.  tā kā VIF ieguldījumu stratēģijā galvenais uzsvars ir likts uz drošiem ilgtermiņa ieguldījumiem;

  E.  tā kā rodas bažas sakarā ar pārredzamības trūkumu attiecībā uz dažu VIF aktīviem, ieguldījumu stratēģiju, peļņu un pārvaldības struktūru;

  F.  ņemot vērā VIF rīcību nesenās finanšu krīzes laikā, kad tie palīdzēja glābt dažas nozīmīgas finanšu iestādes no bankrota;

  G.  ņemot vērā VIF izaugsmes potenciālu;

  H.  tā kā Eiropas Savienībai arī turpmāk stingri jāatbalsta politika, kas paredz atvērtību ieguldījumiem un kapitāla brīvu kustību,

  1.  uzskata, ka VIF darbība nekad nav radījusi satricinājumus kapitāla tirgos, taču to struktūra, lielums un straujā izaugsme liek rūpīgi noskaidrot to nozīmi un ietekmi; atzīst, ka tiem ir atšķirīga pieeja pārredzamības un pārvaldības jautājumiem;

  2.  pauž bažas, ka lielākajai daļai valsts investīciju fondu trūkst pārredzamības, kas neļauj pienācīgi izprast to struktūru un darbības motivāciju; aicina Komisiju atzīt, ka pārredzamība un informācijas sniegšana ir tie pamatprincipi, kas nodrošina patiesi līdzvērtīgus konkurences apstākļus un netraucētu tirgus darbību kopumā;

  3.  atzinīgi vērtē Komisijas 2008. gada 27. februāra paziņojumu Padomei par VIF, kurā atkārtoti uzsvērta brīvā tirgus nozīme un Komisijas pārliecība, ka risinājumu var rast tikai pasaules mērogā; ņem vērā dažādus valsts līmenī vai starptautiskos forumos izteiktos ierosinājumus uzlabot pārredzamību un pārvaldību un aicina Eiropas Komisiju cieši sadarboties ar SVF un ESAO, lai pasaules mērogā izstrādātu rīcības kodeksu;

  4.  tomēr uzskata, ka minētais paziņojums ir uzskatāms par pirmo soli šajā virzienā, un tāpēc prasa Komisijai pārraudzīt VIF darbību un uzņemties koordinatora lomu, lai nepieļautu, ka dalībvalstu iniciatīvas neņem vērā atvērtību ieguldījumiem un apdraud Eiropas Savienības stāvokli pasaules tirgos;

  5.  prasa Komisijai veikt to Eiropas Savienības rīcībā esošo instrumentu, piemēram, pārredzamības prasību, balsstiesību, akcionāru tiesību, zelta akciju, analīzi, kuri ietverti EK līguma noteikumos vai spēkā esošajos tiesību aktos un paredz noteiktu rīcību, ja VIF iejaukšanās dēļ rodas problēmas ar īpašumtiesībām;

  6.  aicina Padomi un Komisiju izvērtēt Eiropas iestāžu rīcības iespējas saskaņā ar LESD 64. un 65. panta noteikumiem, lai noskaidrotu saskaņotas rīcības iespējamību ES līmenī, kam ir būtiska nozīme saistībā ar ES interesēm un netraucētu iekšējā tirgus darbību; aicina Komisiju sagatavot to nozaru sarakstu, kuras var skart 65. panta noteikumi par sabiedrisko kārtību;

  7.  aicina Komisiju un Padomi padziļināti izpētīt pasaules finanšu tirgu darbību, kā arī formulēt un atbalstīt pārliecinošu ES skatījumu par principiem un nosacījumiem, pēc kuriem šai darbībai būtu jānotiek, ņemot vērā pasaulē izteiktos ierosinājumus; pauž uzskatu, ka šāda kopēja nostāja uzlabos ES prestižu starptautiskos forumos; aicina Komisiju izstrādāt savstarpīguma principu;

  8.  pauž bažas par naftas cenām un to ietekmi uz eiro/dolāra maiņas kursu, jo peļņa, ko gūst no naftas, ar VIF starpniecību tiek bieži ieguldīta aktīvos eiro valūtā un eiro zonā kopumā;

  9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei.