Procedura : 2008/2589(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0304/2008

Teksty złożone :

B6-0304/2008

Debaty :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0355

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 100kWORD 47k
13.6.2008
PE407.531v01-00
 
B6‑0304/2008
w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0164/2008 i B6‑0165/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyła Pervenche Berès
w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie państwowych funduszy majątkowych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie państwowych funduszy majątkowych 
B6‑0304/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. zatytułowany „Wspólna europejska strategia wobec państwowych funduszy majątkowych” (COM(2008)0115),

–  uwzględniając bieżące prace Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w szczególności międzynarodową grupę roboczą ds. państwowych funduszy majątkowych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dnia 4 kwietnia 2008 r.,

–  uwzględniając art. 64 i 65 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że państwowe fundusze majątkowe (PFM) są obecne na światowych rynkach finansowych już od ponad 50 lat,

B.  mając na uwadze, że działalność PFM nie powodowała zakłóceń na rynkach finansowych,

C.  mając na uwadze, że struktura własnościowa PFM sprawia, iż nie wchodzą one w zakres regulacji europejskiego rynku finansowego,

D.  mając na uwadze, że strategia inwestycyjna PFM wykazuje preferencję do stabilnych, długoterminowych inwestycji,

E.  mając na uwadze, że pewne zaniepokojenie budzi brak przejrzystości w niektórych PFM w zakresie aktywów, strategii inwestycyjnych, zysków i struktur zarządzania,

F.  mając na uwadze rolę, jaką odegrały PFM podczas niedawnego kryzysu finansowego w uchronieniu kilku poważnych instytucji finansowych przed bankructwem,

G.  mając na uwadze potencjał wzrostu PFM,

H.  mając na uwadze, że Unia Europejska powinna nadal zdecydowanie popierać politykę otwartości w odniesieniu do inwestycji i swobodnego przepływu kapitału,

1.  uważa, że PFM nie powodowały dotychczas żadnych zakłóceń na rynkach kapitałowych, ale ich struktura, wielkość i gwałtowny rozwój wymagają dogłębnej analizy, jeżeli chodzi o ich rolę i znaczenie; przyznaje, że istnieją różnice w ich podejściu do przejrzystości i zarządzania;

2.  wyraża zaniepokojenie, że brak przejrzystości w większości państwowych funduszy majątkowych uniemożliwia dokładne poznanie struktur i celów funduszy; domaga się, aby Komisja podkreśliła, że przejrzystość i udostępnianie informacji są podstawowymi zasadami tworzenia prawdziwie równych warunków dla wszystkich podmiotów i sprawnego funkcjonowania rynków w ogóle;

3.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji do Rady z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie PFM, w którym ponownie zwraca się uwagę na znaczenie otwartych rynków oraz zaangażowanie Komisji w znalezienie rozwiązań ogólnoświatowych; odnotowuje inicjatywy na szczeblu krajowym i w ramach forów międzynarodowych zmierzające do zwiększenia przejrzystości i poprawy zarządzania oraz zwraca się do Komisji o ścisłą współpracę z MFW i OECD w celu opracowania ogólnoświatowego kodeksu postępowania;

4.  uważa jednak, że wymieniony wyżej komunikat powinien być traktowany jako pierwszy etap działań i w związku z tym domaga się, aby Komisja monitorowała działalność PFM i pełniła rolę koordynatora w celu upewnienia się, że krajowe inicjatywy nie są sprzeczne z zobowiązaniem do otwartości w zakresie inwestycji i nie stanowią zagrożenia dla pozycji Unii Europejskiej na rynkach światowych;

5.  wzywa Komisję do przeprowadzenia analizy narzędzi, które posiada Unia Europejska w świetle postanowień traktatu lub obowiązującego prawa (wymogi przejrzystości, prawa głosu, prawa udziałowców i złote akcje), które pozwoliłyby na ewentualną interwencję w przypadku problemów z własnością powstałych na skutek działania PFM;

6.  domaga się, aby Rada i Komisja przeprowadziły analizę pola manewru, jakie pozostawiają instytucjom europejskim postanowienia art. 64 i 65 TFUE, tak aby sprawdzić możliwości skoordynowanego działania na szczeblu UE, które ma podstawowe znaczenie dla interesów UE i sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego; wzywa Komisję do sporządzenia listy sektorów, które weszłyby w zakres postanowień art. 65 dotyczących polityki publicznej;

7.  wzywa Komisję i Radę do przeprowadzenia dogłębnej analizy funkcjonowania światowych rynków finansowych oraz określenia i promowania jasnej wizji UE w zakresie zasad i przepisów regulujących ich funkcjonowanie, biorąc pod uwagę inicjatywy światowe; jest zdania, że wspólne stanowisko tego typu wzmocniłoby pozycję UE na forum międzynarodowym; wzywa Komisję do pracy nad zasadą wzajemności;

8.  wyraża zaniepokojenie z powodu cen ropy i ich wpływu na kurs wymiany euro na dolara amerykańskiego, ponieważ zyski z ropy są często inwestowane poprzez PFM w aktywa denominowane w euro i w rynki strefy euro w ogóle;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności