Návrh uznesenia - B6-0304/2008Návrh uznesenia
B6-0304/2008

  NÁVRH UZNESENIA

  13.6.2008

  ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0164/2008 a B6‑0165/2008
  v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
  predkladá Pervenche Berès
  v mene Výboru pre hospodárske a menové veci
  o štátnych investičných fondoch

  Postup : 2008/2589(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B6-0304/2008
  Predkladané texty :
  B6-0304/2008
  Prijaté texty :

  B6‑0304/2008

  Uznesenie Európskeho parlamentu o štátnych investičných fondoch

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. februára 2008 s názvom „Spoločný prístup Európy k štátnym investičným fondom“ (KOM(2008) 115),

  –  so zreteľom na prebiehajúcu činnosť Medzinárodného menového fondu, najmä medzinárodnej pracovnej skupiny pre štátne investičné fondy,

  –  so zreteľom na správu investičného výboru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijatú 4. apríla 2008,

  –  so zreteľom na články 64 a 65 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ),

  –  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

  A.  keďže štátne investičné fondy sú aktívne na globálnych finančných trhoch už viac ako 50 rokov,

  B.  keďže žiadne narušenie finančných trhov nemožno pripísať činnosti štátnych investičných fondov,

  C.   keďže vzhľadom na vlastnícku štruktúru nepatria štátne investičné fondy do rozsahu pôsobnosti nariadenia o európskom finančnom trhu,

  D.  keďže sa ukázalo, že investičná stratégia štátnych investičných fondov uprednostňuje dlhodobé, stabilné investície,

  E.  keďže v prípade niektorých štátnych investičných fondov existujú isté obavy z nedostatočnej transparentnosti, čo sa týka ich aktív, investičných stratégií, ziskov a riadiacich štruktúr,

  F.  so zreteľom na úlohu, ktorú štátne investičné fondy zohrali počas nedávnych finančných kríz pri zachraňovaní niektorých významných finančných inštitúcií pred bankrotom,

  G.  zreteľom na možnosti rastu štátnych investičných fondov,

  H.  keďže Európska únia by mala zostať naďalej verná presadzovaniu politiky otvorenosti investíciám a voľnému pohybu kapitálu,

  1.  domnieva sa, že štátne investičné fondy nespôsobili žiadne narušenie kapitálových trhov, ale vzhľadom na ich štruktúru, veľkosť a rýchly rast je potrebná dôkladná analýza ich úlohy a vplyvu; uvedomuje si skutočnosť, že ich prístup k transparentnosti a systému riadenia nie je jednotný;

  2.  je znepokojený tým, že nedostatočná transparentnosť v prípade väčšiny štátnych investičných fondov neumožňuje riadne porozumieť ich štruktúre a motivácii; žiada Komisiu, aby uznala skutočnosť, že transparentnosť a zverejňovanie informácií sú kľúčom k vytvoreniu skutočne rovnakých podmienok a k hladkému fungovaniu trhov vo všeobecnosti;

  3.  víta oznámenie Európskej komisie Rade z 27. februára 2008 o štátnych investičných fondoch, v ktorom sa opätovne potvrdzuje význam otvorených trhov a záväzok Komisie týkajúci sa globálneho riešenia; berie na vedomie rôzne iniciatívy na vnútroštátnej úrovni alebo na medzinárodných fórach s cieľom zvýšiť transparentnosť a zlepšiť správu fondov a žiada Komisiu, aby úzko spolupracovala s MMF a OECD pri vytváraní celosvetového kódexu správania;

  4.  domnieva sa však, že uvedené oznámenie treba chápať ako prvý krok, a žiada preto Komisiu, aby sledovala činnosti štátnych investičných fondov a vykonávala úlohu koordinátorky s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne iniciatívy neboli v rozpore so záväzkom otvorenosti investíciám a neohrozovali postavenie Európskej únie na globálnych trhoch;

  5.  žiada Komisiu, aby vykonala analýzu nástrojov, ktoré má k dispozícii Európska únia buď na základe ustanovení zmluvy alebo platných právnych predpisov, ako sú požiadavky transparentnosti, hlasovacie práva, práva akcionárov a zlaté akcie, ktoré by umožnili určitú reakciu v prípade problémov v oblasti vlastníckych vzťahov následkom zásahu štátnych investičných fondov;

  6.  žiada Radu a Komisiu, aby prehodnotili manévrovací priestor, ktorý európskym inštitúciám ponechávajú ustanovenia článkov 64 a 65 ZFEÚ, s cieľom preskúmať možnosti opatrení koordinovaných na úrovni EÚ, čo má zásadný význam pre záujmy EÚ a hladké fungovanie vnútorného trhu; žiada Komisiu, aby vypracovala zoznam odvetví, ktoré by mohli spadať do rozsahu pôsobnosti ustanovení článku 65 o verejnej politike;

  7.  žiada Komisiu a Radu, aby vykonali hĺbkovú analýzu fungovania globálnych finančných trhov a vzhľadom na globálne iniciatívy vymedzili a podporovali silnú víziu EÚ o tom, čo by malo predstavovať zásady a pravidlá upravujúce ich fungovanie; zastáva názor, že takáto spoločná pozícia by posilnila postavenie EÚ v medzinárodnom meradle; žiada Komisiu, aby pri svojej práci zohľadňovala zásadu reciprocity;

  8.  vyjadruje znepokojenie nad cenou ropy a jej dôsledkami na výmenný kurz eura voči doláru, pretože vo všeobecnosti sa výnosy plynúce z ropy často opätovne investujú prostredníctvom štátnych investičných fondov do aktív vyjadrených v eurách a do trhov eurozóny;

  9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Rade.