Predlog resolucije - B6-0309/2008Predlog resolucije
B6-0309/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

16.6.2008

k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Guido Sacconi, Anne Ferreira v imenu skupine PSE
John Bowis, Robert Sturdy v imenu skupine PPE,
Jan Mulder, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE,
Alessandro Foglietta v imenu skupine UEN,
Bart Staes, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL
o odobritvi kloriranih piščancev

Postopek : 2008/2600(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0309/2008

B6‑0309

Resolucija Evropskega parlamenta   o odobritvi kloriranih piščancev

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora,

–  ob upoštevanju uredbe (ES) št. 1234/2007 Sveta z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba skupne ureditve enotnega trga);

–  ob upoštevanju uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili,

–  ob upoštevanju uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali,

–  ob upoštevanju direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode,

–  ob upoštevanju direktive 98/24/ES Sveta z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu,

–  ob upoštevanju sklepa kolegija komisarjev z dne 28. maja 2008 o predlaganju odobritve,

–  ob upoštevanju ocene o možnih učinkih štirih snovi iz protimikrobne obdelave na pojav protimikrobne odpornosti, ki jo je skupina strokovnjakov iz Evropske agencije za varnost hrane sprejela v zvezi z biološkimi tveganji BIOHAZ 6. marca 2008,

–  ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor, ki ga je odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane postavil Evropski komisiji 28. maja 2008,

–  ob upoštevanju člena 103(2) Poslovnika,

A.  ker predlog Komisije o spremembi uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov pri tržnih standardih za perutninsko meso s spremembo opredelitve perutninskega mesa dopušča trženje mesa, ki je bilo protimikrobno obdelano, za prehrano ljudi,

B.  ker osnutek uredbe Komisije o izvajanju uredbe 853/2004/ES v zvezi z uporabo protimikrobnih snovi za preprečevanje kontaminacije površja na trupih perutnine v Evropski uniji dopušča uporabo štirih protimikrobnih snovi pri obdelavi trupov perutnine za prehrano ljudi,

C.  ker predlog Komisije sledi zahtevi Združenih držav, da Evropski unija dovoli uvoz ameriške perutnine, ki je bila obdelana s kemijskimi ali protimikrobnimi snovmi,

D.  ker lahko v okviru veljavnih določb Združene države v Evropsko unijo že izvažajo perutninsko meso, pod pogojem da to ni bilo protimikrobno obdelano,

E.  ker je previdnostno načelo v pogodbi izrecno zapisano od leta 1992 in ker je Sodišče Evropskih skupnosti večkrat natančno pojasnilo vsebino in domet tega načela v pravu Skupnosti, in sicer velja kot eno izmed temeljev politike Skupnosti pri zaščiti okolja in zdravja[1],

F.  ker je Komisija priznala, da ni na voljo znanstvenih podatkov o vplivu, ki ga ima uporaba štirih snovi, ki so predmet odobritve, na okolje in zdravje,

G.  ker se je z daljšim procesom sprejemanja in zaostrovanja pravil in standardov Skupnosti na področju varnosti in higiene živil znižalo števila okužb z različnimi opredeljenimi povzročitelji zoonoz, navzočimi v prehranjevalni verigi,

H.  ker bi po ocenah Ameriškega centra za nadzor bolezni uporaba protimikrobnih snovi v Združenih državah omogočila znižanje števila okužb z listerijo, salmonelo in drugimi bakterijami,

I.  ker so člani stalnega odbora za prehranjevalno verigo s 316 glasovi proti predlogu Komisije, nobenim glasom za in 29 vzdržanimi glasovi na svoji seji 2. junija 2008 poslali jasno sporočilo na vrhunsko srečanje EU - ZDA, ki je potekalo na Brdu v Sloveniji,

1.  izraža svoje nestrinjanje s predlogom Evropske komisije;

2.  poziva Svet, naj zavrne predlog Evropske komisije;

3.  poudarja, da bi odobritev štirih protimikrobnih obdelav trupov perutnine za prehrano ljudi resno ogrozila pravila in standarde Skupnosti in bi zadala udarec prizadevanjem in prilagajanjem proizvajalcev perutnine za znižanje števila bakterijskih okužb v EU; nadalje bi odobritev zelo škodovala politiki Skupnosti na tem področju in bi ogrozila njeno verodostojnost pri uveljavljanju visokih standardov glede varnosti in higiene živil na mednarodni ravni;

4.  izpostavlja velike naložbe evropskih proizvajalcev perutnine v skladu z zakonodajo Skupnosti, da bi z uvedbo postopkov, ki zajemajo celotno prehranjevalno verigo, zmanjšali kontaminacijo s patogeni;

5.  meni, da ima pri zniževanju ravni patogenov v perutninskem mesu pristop, ki se uporablja v Evropski uniji in ki zajema celotno prehranjevalno verigo, bolj trajnostni učinek kakor pa dekontaminacija s protimikrobnimi snovmi ob koncu pridelave živil;

6.  skrbi ga, da bi odobritev uvoza te perutnine oslabila evropske standarde;

7.  poudarja, da takšen predlog ne ustreza zahtevam evropskih državljanov glede varnosti in higiene živil in ne zahtevam glede proizvodnih vzorcev v Evropi in drugje, ki ohranjajo visoke higienske standarde ves čas proizvodnje in distribucije; nadalje poudarja, da bi po težavah, ki so se v zadnjih letih pojavile v Evropski uniji v zvezi z varnostjo hrano, predlog lahko še spodkopal že tako majhno zaupanje evropskih potrošnikov v živila, ki se prodajajo v Uniji,

8.  priznava, da je potrebno ustrezno znanstveno svetovanje, ki bo upoštevalo zaščito potrošnikov in njihovo obveščenost; ocenjuje, da sprejeta rešitev, katera koli to že bo, ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Evropski agenciji za varnost hrane.