Resolutsiooni ettepanek - B6-0310/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0310/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

16.6.2008

suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0162/2008 ja B6‑0163/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Elspeth Attwooll ja Philippe Morillon
fraktsiooni ALDE nimel
Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kriis kalandussektoris

Menetlus : 2008/2596(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0310/2008
Esitatud tekstid :
B6-0310/2008
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0310/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kriisi kohta kalandussektoris

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et ühenduse kalandussektori praeguse kriisi on põhjustanud kütusehinna pidev tõus – viimasel viiel aastal on see kasvanud enam kui 300 % ning 2008. aasta jaanuarist enam kui 40 %;

B.  arvestades, et kalatoodete hinnad ei erine palju 20 aasta tagustest hindadest ning et teatavate kalaliikide osas on hinnad aasta algusest langenud kuni 25%, põhjuseks ebaseaduslikult püütud kala massiline sissevedu;

C.  arvestades, et erinevalt muudest majandusharudest ei saa kalandussektoris kütusehind mõjutada toodete esmamüügi hinda, kuna praeguses olukorras ei saa kalurid hindu ise kehtestada;

D.  arvestades, et kehtivatele ümberkorralduskavadele ja majandustegevuse järjestikustele kohandamistele vaatamata on nimetatud kriisi pidev süvenemine muutnud paljud ettevõtted maksejõuetuks ning teised kalandusfirmad on sattunud suurde ohtu, mis on põhjustanud paljudes liikmesriikides protestimeeleavaldusi;

E.  arvestades, et 28. mail 2008 kohtusid kolme Euroopa kalureid esindava organisatsiooni (EMÜ Kalandusettevõtete Rahvuslike Organisatsioonide Ühendus (Europêche), Euroopa Kalatootjate Organisatsioonide Ühendus (EAPO) ja EMÜ Kalanduskooperatiivide Erikomitee (COGECA)) esindajad kalanduse ja merenduse volinikuga ning tutvustasid talle sektori kaebusi;

F.  arvestades, et probleemi saab lahendada ainult juhul, kui võetakse tõsiseid meetmeid lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis,

1.  palub kalalaevastike kohandamiskavade jõustamist kõigis liikmesriikides ning laevastike vabatahtlikuks ümberkorraldamiseks vajalike rahaliste vahendite eraldamist. Sel eesmärgil:

 • a)palub komisjonil määrata esmatähtsad kriteeriumid laevastiku nende osade jaoks, mida kõnealune kriis on kõige rohkem mõjutanud;
 • b)vahendite sihtotstarbelisemaks kasutamiseks peab vajalikuks Euroopa Kalandusfondi riiklike tegevuskavade läbivaatamist;
 • c)nõuab, et kalapüügivahendite ühekordseks väljavahetamiseks antav abi peab tooma kaasa ülemineku vähem kütusemahukatele püügimeetoditele;
 • d)palub anda lühiajalist erakorralist toetust, mis makstakse tagasi pärast ümberkorraldusmeetmete läbiviimist;
 • e)soovitab osta kütusekasutust tõhustavaid seadmeid;

2.  tuletab meelde, et koos diislikütuse hinnatõusuga kaebavad kalurid oma toodete hinnalangusega seoses kõige sagedamini ebaseaduslikust püügist saadud kalatoodete massilise odava impordi pärast ning sellepärast nõuab:

 • a)ebaseaduslikust, teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügist saadud toodete impordi üle teostatava kontrolli tugevdamist ja parandamist, mille jaoks on ülimalt oluline jõustada ebaseadusliku, teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi vastased õigusaktid, mis on praegu nõukogus arutusel ja on Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud;
 • b)kolmandatest riikidest pärit kalatoodete üle teostatava kontrolli tugevdamist ja parandamist, et tagada ühesuguste standardite kohaldamine nii ühenduse kui ka importtoodete suhtes;
 • c)kalandus- ja akvakultuuritoodete turu ühist korraldust reguleerivate õigusaktide muutmist, nii et kalurid saaksid etendada tähtsamat osa kalanduse tarneahelas ja oma toodetele lisandväärtuse kehtestamisel ning et kas kogu või vähemalt mingi osa naftahinna tõusust kajastuks kala esmamüügi hinnas;
 • d)kalandustoodete päritolu puudutava teabe parandamist ja täiustamist ning eelkõige teabemärgise kohustusliku kasutamise tagamist ja kontrollimist kõigil juhtudel, samuti toodete märgistamispettuste nõuetekohast käsitlemist;

3.  ühenduse riigiabi eeskirjadega seoses:

 • a)palub liikmesriike kiiresti välja maksta asjaomases ühenduse määruses kindlaks määratud minimaalne toetussumma kuni 30 000 eurot äriühingu kohta kõigile äriühingutele, kes seda taotlevad või on juba taotlenud;
 • b)kutsub komisjoni üles kõnealust määrust läbi vaatama ja suurendama toetussummat, arvestades seda mitte äriühingu, vaid ühe aluse kohta, et lähendada abi taset teiste majandussektorite tasemele;

4.  palub komisjonil teha 23. juunil toimuval kalandusministrite nõukogu kohtumisel ettepanek võtta vastu kõik meetmed, mis on vajalikud käesoleva kriisi lahendamiseks lähi-, keskpikas ja pikas perspektiivis;

5.  taotleb järgmisel kalandusministrite nõukogu kohtumisel kalandussektori kriisi arutamist ja kõigi selle lahendamiseks vajalike kiireloomuliste meetmete vastuvõtmist;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Euroopa kalandussektori organisatsioonide esindajatele.