Procedura : 2008/2606(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0336/2008

Teksty złożone :

B6-0336/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0338

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 103kWORD 49k
2.7.2008
PE410.704v01-00
 
B6‑0336/2008
projekt zgodnie z art. 81 Regulaminu
złożył Thijs Berman w imieniu Komisji Rozwoju
w sprawie projektów decyzji Komisji ustanawiających roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008
(CMTD‑2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektów decyzji Komisji ustanawiających roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008
(C6‑2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01)
 
B6‑0336/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju(1),

–  uwzględniając projekt decyzji Komisji ustanawiającej roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008 (CMTD6 2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),

–  uwzględniając opinię wydaną dnia 10 czerwca 2008 r. przez komitet (zwany dalej „komitetem zarządzającym instrumentem finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI)), o którym mowa w artykule 35 ust. 1, dotyczącą ww. rozporządzenia,

–  uwzględniając art. 8 decyzji 1999/468/WE Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania kompetencji wykonawczych przyznanych Komisji(2),

–  uwzględniając porozumienie Parlamentu Europejskiego i Komisji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE,

–  uwzględniając art. 81 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dnia 10 czerwca 2008 r. komitet zarządzający instrumentem finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) przyjął projekt decyzji Komisji ustanawiającej roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008 (CMTD6 2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE oraz art. 1 porozumienia z dnia 3 czerwca 2008 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur wprowadzenia w życie decyzji Rady 1999/468/WE, Parlament Europejski otrzymał projekty środków wykonawczych przedłożone komitetowi zarządzającemu instrumentem współpracy na rzecz rozwoju (DCI) oraz wyniki głosowania,

C.  mając na uwadze, że art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 stanowi, że „podstawowym i nadrzędnym celem współpracy na podstawie niniejszego rozporządzenia jest likwidacja ubóstwa w krajach i regionach partnerskich w kontekście trwałego rozwoju”,

D.  mając na uwadze, że art. 2 ust. 4 rozporządzenia WE nr 1905/2006 stanowi, że „Działania, o których mowa w art. 1 ust. 1(3) są opracowywane w taki sposób, by spełnić kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) określone przez Komitet Pomocy Rozwojowej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC)”,

E.  mając na uwadze, że w swoim raporcie „Reporting Directives for the Creditor Reporting System” (DCD/DAC(2002)21), OECD/DAC określa ODA jako przepływy finansowe do państw znajdujących się na liście DAC beneficjentów ODA, dla których, między innymi, „każda transakcja jest dokonywana z zachowaniem głównego celu, jakim jest promowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających się”,

Brazylia

1.  zauważa, że projekt decyzji Komisji ustanawiającej roczny programy działania na rzecz Brazylii 2008 obejmuje jako jedyne działanie program mobilności akademickiej dla Brazylii 2008-2010 (część programu Erasmus Mundus dotycząca współpracy zewnętrznej), działanie to zawarte jest I sektorze priorytetowym krajowego dokumentu strategicznego, „Poprawa stosunków dwustronnych, Działanie 2: Program szkolnictwa wyższego dla Brazylii”, a finansowanie mobilności studentów i personelu akademickiego z UE (do 30% finansowania na indywidualną mobilność studentów i personelu) przewidziane jest jako ważny element rocznego programu działania (AAP) 2008;

Argentyna

2.  zauważa, że projekt decyzji Komisji ustanawiającej roczny programy działania na rzecz Argentyny 2008 obejmuje jako jedyne działanie program mobilności akademickiej dla Argentyny, działanie to zawarte jest sektorze kluczowym krajowego dokumentu strategicznego, „Poprawa stosunków dwustronnych i wzajemnego zrozumienia pomiędzy UE i Argentyną”, a finansowanie mobilności studentów i personelu akademickiego z UE (do 30% finansowania na indywidualną mobilność studentów i personelu) przewidziane jest jako ważny element rocznego programu działania (AAP) 2008;

3.  jest zdania, że tym samym Komisja przekracza swe uprawnienia wykonawcze w ramach rocznego planu działania 2008 na rzecz Brazylii i rocznego planu działania 2008 na rzecz Argentyny określone w akcie podstawowym, jeśli wziąć pod uwagę, że ww. elementy są niezgodne z art. 20 ust. 1 i 4 rozporządzenia (WE) 1905/2006, ponieważ podstawowym celem tych elementów nie jest walka z ubóstwem i elementy te nie spełniają kryteriów ODA określonych przez OECD/DAC(4).

4.  wzywa Komisję do wycofania projektów decyzji ustanawiających roczne plany działań 2008 na rzecz Brazylii i Argentyny i przedłożenia komisji nowych projektów decyzji w pełni zgodnych z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1905/2006;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również parlamentom i rządom Państw Członkowskich.

(1) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
(3) Art. 1 ust. 1: „Wspólnota finansuje działania służące wspieraniu współpracy z krajami, terytoriami i regionami rozwijającymi się (…)”.
(4)„Każda transakcja jest dokonywana z zachowaniem głównego celu, jakim jest promowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających się." OECD/DAC Fact sheet, październik 2006,„Is it ODA?”, s.1

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności