Päätöslauselmaesitys - B6-0338/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0338/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

2.7.2008

työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Marco Pannella, Marco Cappato ja Jorgo Chatzimarkakis
ALDE-ryhmän puolesta
Kiinasta: tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0338/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0338/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0338/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinasta: tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tiibetistä, etenkin 15. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Kiinan hallituksen ja Dalai-laman edustajien vuoropuhelusta ja 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Tiibetin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman aiheesta EU:n ja Kiinan huippukokous – EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu,

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Kiinassa tapahtuneesta luonnonkatastrofista,

–  ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Tiibetin tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että EU:n ja Kiinan suhteiden olisi perustuttava yhteisiin arvoihin,

B.  katsoo, että EU:n ja Kiinan suhteiden olisi rakennuttava demokraattisten arvojen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen perustalle,

C.  ottaa huomioon, että Kiina talous on kasvanut todella merkittävästi, mikä on lisännyt Kiinan kansainvälistä vaikutusvaltaa huomattavasti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja että samalla on tehty joitakin parannuksia maan poliittiseen järjestelmään,

D.  ottaa huomioon, että Kiinassa esiintyy edelleen poliittista painostusta sekä uskonnonvapauden, sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden järjestelmällistä tukahduttamista, ja kuolemanrangaistusta sovelletaan usein,

E.  katsoo, että Pekingin olympialaiset ovat erinomainen tilaisuus saada aikaan demokraattisia uudistuksia Kiinassa ja edistää etnisten vähemmistöjen, kuten tiibetiläisten ja uiguurien, asiaa,

F.  ottaa huomioon, että Xinjiangin maakunnan islaminuskoisen uiguurivähemmistön perusihmisoikeuksia loukataan vakavasti virallisen politiikan toimilla, joilla pyritään kitkemään väitetyt separatistiset ja uskonnolliset ääriliikkeet,

G.  ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan vuonna 2000 aloitettu ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole tähän mennessä johtanut konkreettisiin tuloksiin; katsoo, että tuloksettomuus johtuu myös siitä, että EU:n yhteinen ulkopolitiikka Kiinan suhteen on ollut koordinoimatonta ja tehotonta,

1.  panee merkille EU:n ja Kiinan suhteissa tapahtuneen kehityksen ja osapuolten entistä tiiviimmän yhteistyön monissa eri asioissa;

2.  kehottaa osapuolia tehostamaan ponnistelujaan energiaa, ilmastonmuutosta ja ympäristöä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi, jotta varmistetaan maailmanlaajuinen kestävä kasvu ja sosiaalinen kehitys;

3.  pitää myönteisenä EU:n ja Kiinan suhteiden uutta ja suurempaa avoimuutta ja osapuolten entistä tiiviimpää yhteistyötä;

4.  pitää valitettavana, että vaikka Kiinan-suhteissa on edistytty merkittävästi kaupan ja talouden alalla, ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä ei ole saavutettu mainittavia tuloksia;

5.  pitää valitettavana, että Kiinan ihmisoikeustilanne on edelleen huolestuttava, koska maassa loukataan ihmisoikeuksia laajamittaisesti ja järjestelmällisesti; palauttaa mieliin ihmisoikeussitoumukset, jotka Kiina antoi, kun sille myönnettiin olympialaiset;

6.  tuomitsee kuolemanrangaistuksen yleisen käytön ja kehottaa Kiinan viranomaisia keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

7.  pitää myönteisenä Kiinan ja Taiwanin uudelleen käynnistynyttä vuoropuhelua ja katsoo, että Taiwanilla olisi ehdottomasti oltava oikeus osallistua joihinkin kansainvälisiin organisaatiohin;

8.  pitää myönteisenä Tiibetin avautumista uudelleen ulkomaalaisille, mutta on huolestunut ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tilasta ja erityisesti vielä vankilassa olevien mielenosoittajien tilanteesta;

9.  korostaa, että on erittäin tärkeää lähettää riippumattomia kansainvälisiä tarkkailijoita arvioimaan Tiibetin ja Xinjiangin autonomisen alueen ihmisoikeustilannetta; kehottaa Kiinan viranomaisia järjestämään YK:n ihmisoikeuspäävaltuutetulle ja YK:n elimille pysyvän vierailukutsun;

10.  pitää valitettavana, että Kiinan viranomaisten ja Dalai-laman edustajien 11. kesäkuuta järjestettäväksi kaavailtu seitsemäs neuvottelukierros on lykkäytynyt myöhempään ajankohtaan; kehottaa Kiinan viranomaisia käynnistämään vielä ennen olympialaisia tuloshakuiset ja ilman erityisehtoja käytävät neuvottelut Dalai-laman ja korkeiden kiinalaisedustajien kanssa;

11.  toistaa tässä yhteydessä neuvostolle esittämänsä pyynnön Tiibetin kysymystä käsittelevän erityislähettilään nimittämisestä, jotta voidaan helpottaa osapuolten vuoropuhelua ja seurata tiiviisti neuvotteluja, kunhan niitä taas jatketaan;

12.  kehottaa neuvostoa vahvistamaan yhteisen kannan valtion- ja hallitusten päämiesten ja EU:n korkean edustajan Javier Solanan osallistumisesta olympialaisten avajaisiin;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, Kiinan kansantasavallan presidentille ja pääministerille ja Kansainväliselle olympiakomitealle.