Förslag till resolution - B6-0338/2008Förslag till resolution
B6-0338/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

2.7.2008

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Marco Pannella, Marco Cappato och Jorgo Chatzimarkakis
för ALDE-gruppen
om situationen i Kina efter jordbävningen och före de olympiska spelen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0338/2008
Ingivna texter :
B6-0338/2008
Antagna texter :

B6‑0338/2008

Europaparlamentets resolution om situationen i Kina efter jordbävningen och före de olympiska spelen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Tibet, särskilt resolutionen av den 15 februari 2007 om dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud samt resolutionen av den 10 april 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2007 om toppmötet mellan EU och Kina och om dialogen mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2008 om naturkatastrofen i Kina,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om Tibet,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan EU och Kina bör vara baserade på delade gemensamma värderingar.

B.  Demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter bör utgöra grundvalen för förbindelserna mellan EU och Kina.

C.  Kina har haft en anmärkningsvärd ekonomisk tillväxt och landets inflytande i världen har ökat avsevärt under de senaste tio åren. Det politiska systemet har också genomgått vissa förbättringar.

D.  Det förekommer fortfarande rapporter om politiskt förtryck, en utbredd tillämpning av dödsstraffet och systematisk inskränkning av religionsfriheten, yttrandefriheten och pressfriheten.

E.  De olympiska spelen bör användas som en unik möjlighet att åstadkomma demokratiska reformer i Kina och göra påtagliga framsteg i synnerhet i frågan om etniska minoriteter, såsom tibetaner och uigurer.

F.  Den muslimska uiguriska minoriteten i regionen Xinjiang utsätts för allvarliga brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna genom den officiella politiken som syftar till att utrota påstådda separatistiska rörelser och religiös extremism.

G.  Den dialog mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter som inrättades 2000 har inte lett till några påtagliga resultat. Bristen på resultat beror också på att EU:s gemensamma utrikespolitik gentemot Kina är ineffektiv och inte har samordnats.

1.  Europaparlamentet noterar att förbindelserna mellan EU och Kina utvecklas och att ett närmare samarbete skapas inom ett stort antal områden.

2.  Europaparlamentet uppmanar båda sidor att öka sina ansträngningar för att lösa problemen med energiförsörjningen, klimatförändringarna och miljön för att kunna garantera en global hållbar tillväxt och en social utveckling.

3.  Europaparlamentet välkomnar den nya öppenheten, den ökade insynen och det stärkta samarbetet i förbindelserna mellan EU och Kina.

4.  Europaparlamentet beklagar att förbindelserna med Kina endast framskridit på handelns och ekonomins område, utan några större landvinningar när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati.

5.  Europaparlamentet beklagar att när det gäller kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna ger Kina fortfarande anledning till oro på grund av de utbredda och systematiska brotten mot mänskliga rättigheter. Parlamentet påminner om Kinas åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter när landet tilldelades de olympiska spelen.

6.  Europaparlamentet fördömer den utbredda tillämpningen av dödsstraffet och uppmanar de kinesiska myndigheterna att införa ett moratorium för avrättningar.

7.  Europaparlamentet välkomnar den återupptagna dialogen mellan Kina och Taiwan och är övertygat om att Taiwan bör ha rätt att delta i vissa internationella organisationer.

8.  Europaparlamentet välkomnar att Tibet på nytt har öppnats för utländska medborgare men oroar sig för avsaknaden av respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och i synnerhet för situationen för de oppositionella som hamnat i fängelse.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av att sända internationella oberoende övervakare för att undersöka situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Tibet och den autonoma regionen Xinjiang. I detta sammanhang uppmanar parlamentet de kinesiska myndigheterna att utfärda en stående inbjudan till FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter och FN‑organ.

10.  Europaparlamentet beklagar att den sjunde dialog mellan myndigheterna i Peking och Dalai lama som var planerad till den 11 juni har skjutits upp. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Peking att före de olympiska spelen inleda resultatinriktade förhandlingar utan några förhandsvillkor mellan Hans helighet Dalai lama och kinesiska topptjänstemän.

11.  Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att utse ett särskilt sändebud för frågor som rör Tibet, för att på så sätt underlätta dialogen mellan parterna och följa förhandlingarna på nära håll när de återupptas.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet att anta en gemensam ståndpunkt om stats- och regeringschefernas och EU:s höge representant Javier Solanas närvaro vid de olympiska spelens invigningsceremoni.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament, Folkrepubliken Kinas president och premiärminister och Internationella olympiska kommittén.