Процедура : 2008/2607(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0343/2008

Внесени текстове :

B6-0343/2008

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 3

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.3

Приети текстове :

P6_TA(2008)0404

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 127kWORD 68k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0343/2008
2.7.2008
PE410.718
 
B6‑0343/2008
внесено в следствие на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0166/2008 и B6‑0167/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas, Bairbre de Brún
от името на групата GUE/NGL
относно положението на палестинските затворници в израелските затвори

Резолюция на Европейския парламент относно положението на палестинските затворници в израелските затвори 
B6‑0343/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, и по-специално член 2 от него, отнасящ се до правата на човека,

–  като взе предвид консултативното становище на Международния съд относно последиците от изграждането на стената на Западния бряг,

–  като взе предвид резултатите от осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, проведена в Люксембург на 16 юни 2008 г.,

–  като взе предвид доклада на специалната делегация, посетила Израел и палестинските територии от 30 май до 2 юни 2008 г.,

–  като взе предвид съответните резолюции на ООН относно конфликта в Близкия изток,

–  като взе предвид четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица във време на война от 12 август 1949 г. и по-специално членове от 1 до 12, 27, от 29 до 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, от 61 до 77 и 143 от нея,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., и по-специално член 9 и член 37 от нея,

–  като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид годишния доклад за 2007 г. на Международния комитет на Червения кръст, и по-специално раздела относно окупираните палестински територии,

–  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приетa с резолюция 39/46 на Генералната асамблея на ООН на 10 декември 1984 г.,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че 700 000 палестинци са били лишени от свобода от израелските органи от 1967 г. насам; като има предвид, че днес, от население от 3, 5 милиона палестинци, живеещи на окупираните палестински територии, повече от 11 000 палестинци, включително 118 жени, са задържани в израелски центрове за задържане и разпити и затвори,

Б.   като има предвид, че от началото на интифадата през септември 2000 г. над 6 000 палестински деца са били арестувани и задържани от Израел; като има предвид, че 376 деца са задържани понастоящем в израелски центрове за задържане и разпити или в израелски затвори,

В.   като има предвид, че съгласно Конвенцията за правата на детето, по която Израел е страна, и съгласно националното законодателство на Израел, дете е всяко човешко същество на възраст под 18 г.; като има предвид, обаче, че след 16-годишна възраст палестинците се считат за възрастни съгласно израелските военни разпоредби за управление на окупираните палестински територии,

Г.   като има предвид, че условията на задържане на непълнолетните затворници са нечовешки: наложено им е да живеят в нехигиенични и пренаселени килии, често са затваряни във влажни карцери, до които не достига естествена светлина, с размери 1.5 x 1.5 м. и често насилствено са задържани с възрастни затворници, което създава опасност да станат жертви на тормоз и малтретиране,

Д.   като има предвид, че значително мнозинство от палестинските затворници от Западния бряг и ивицата Газа са задържани в затвори, намиращи се в Израел; като има предвид, че хуманитарното право забранява прехвърлянето на цивилни лица, включително задържани и затворници, от окупираните територии на територията на окупиращата държава,

Е.  като има предвид, че пренебрегването на това правило от страна на Израел и обичайният отказ за издаване на разрешително за влизане на израелска територия са основните причини, поради които затворниците от Западния бряг и ивицата Газа са лишени от правото си да бъдат посещавани от семействата си при разумни условия; като има предвид, че около 1240 палестински затворници, включително 840 държани в пълна изолация, са лишени от всякакви семейни посещения в нарушение на член 116 от четвъртата Женевска конвенция,

Ж.  като има предвид, че Израел държи понастоящем около 730 палестински затворници, включително 13 деца, в "административно задържане" без обвинения или процес, разрешено по административен път, а не със съдебно разпореждане; като има предвид, че Израел пренебрегва наложените от правото ограничения относно прилагането на "административно задържане", като има предвид, че въпреки, че задържаните имат право да обжалват задържането си, нито на тях, нито на адвокатите им се предоставя достъп до доказателствата срещу тях; като има предвид, че Израел никога не е определял критериите за дефиниране на понятието „държавна сигурност”,

З.  като има предвид, че арестуването на 48 членове на парламента, т.е. близо една трета от избраните членове на Палестинския законодателен съвет, сериозно наруши палестинския демократичен живот; като има предвид, че Израел също така арестува и лиши от свобода избрани членове на общинския съвет;

И.  като има предвид, че въпросът с политическите затворници е решителна точка от политическия дневен ред, с важни политически, социални и хуманитарни последици; като има предвид, че палестинските политически затворници и бившите задържани играят забележителна роля в палестинското общество,

Й.  като има предвид, че документът на затворниците, приет през май 2006 г. от политически лидери от различни фракции, намиращи се в затвора, послужи за основа на документа за национално помирение и поправи пътя за сформирането на правителство на националното единство,

К.  като има предвид, че палестинските затворници, включително деца, са подлагани на унизително и накърняващо достойнството отношение; като има предвид, че израелските органи продължават да използват физическа принуда при разпитите и физически и психологически заплахи, прерастващи понякога в изтезание, за сплашване на задържаните и получаване на признания; като има предвид, че международното право налага пълна забрана на изтезанията,

Л.  като има предвид, че два доклада, публикувани през 2007 г. от израелски неправителствени организации, сочат, че палестински затворници са били подложени на физическо малтретиране и са били лишени от задоволяване на основни потребности, като например храна и сън, за повече от 24 часа; като има предвид, че тези факти бяха потвърдени в доклада на Обществения комитет срещу мъченията в Израел (PCATI), озаглавен „Без защита: Насилие на военни срещу задържани палестинци“, публикуван на 22 юни 2008 г.; като има предвид, че въпреки че насилието на военни срещу задържани палестинци е добре известно, са проведени само малък брой разследвания и съдебни производства, касаещи случаи на малтретиране от страна на военни; като има предвид, че понякога целта на насилието и тормоза е да се принудят задържани палестинци да станат сътрудници или информатори на Израел,

М.  като има предвид, че на много от 1180-те палестински затворници, които са били диагностицирани от Международния комитет на Червения кръст като болни или с наранявания, от които 160 със сериозни заболявания, е отказано подходящо медицинско внимание, в нарушение на член 91 от шестата Женевска конвенция,

Н.   като има предвид, че Планът за действие на ЕС и Израел (2004 г.) изрично включва зачитането на правата на човека и международното хуманитарно право сред ценностите, които се споделят от ЕС и Израел; като има предвид, че съгласно член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС-Израел (2000 г.) отношенията между Европейските общности и Израел се основават на зачитането на правата на човека и демократичните принципи, които служат като ориентир за провеждането както на вътрешната, така и на външната политика, и представляват съществен елемент от споразумението,

1.  настоява за изпълнение от страна на Израел на член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС-Израел и призовава Израел, като окупационна сила, да спазва международното право по правата на човека и международното хуманитарно право, по-специално разпоредбите относно защитата на цивилното население в окупирани територии; призовава Съвета да предприеме необходимите стъпки за оказване на натиск с цел Израел да осигури спазването на международните правни стандарти в окупираните палестински територии;

2.  изразява твърдото си убеждение, че развитието на отношенията между ЕС и Израел следва да бъде последователно и свързано с изпълнението от страна на Израел на неговите задължения съгласно международното право, особено във връзка с правата на човека и хуманитарното право;

3.  приветства решенията, взети на осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, за създаване на пълноправна подкомисия по правата на човека на мястото на работната група по правата на човека; призовава за широко консултиране и пълно участие на организациите за защита на правата на човека и организациите на гражданското общество в Израел и окупираните палестински територии при наблюдението на напредъка на Израел по отношение на изпълнението на неговите задължения съгласно международното право;

4.  призовава Израел да реформира военната правна система, която се прилага спрямо палестинските деца, за да я приведе в съответствие с международните стандарти за правосъдие по дела на непълнолетни лица, и по-специално да:

   а.сложи край на произволното и незаконно задържане на лица на възраст под 18 години;
   б.сложи край на практиката на административно задържане на лица на възраст под 18 години;
   в.незабавно да преразгледа, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и израелските национални закони, разпоредбите относно окупираните палестински територии, които касаят възрастта, на която се навършва пълнолетие;
   г.гарантира сигурни и хуманни условия на живот за задържаните или лишени от свобода непълнолетни лица, както се посочва в Конвенцията на ООН за правата на детето и други стандартни разпоредби на ООН относно правораздаването и условията на задържане на непълнолетни лица;

5.  призовава Съвета, държавите-членки и Комисията да следват насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти в отношенията си с Израел и да превърнат закрилата на палестинските деца, задържани от Израел, в основна част от диалога на всички равнища на отношенията;

6.  напомня на Израел, че практиката палестински затворници от Западния бряг и ивицата Газа да бъдат лишавани от свобода в затвори в Израел е в разрез с неговите задължения съгласно международното право; настоява за незабавно прилагане на правото на затворниците на семейни посещения и призовава израелските органи да създадат, като първа стъпка, необходимите условия за упражняване на това право;

7.  отново изразява убеденост, че личните права и пълното зачитане на правата на човека допринасят за сигурността; счита, че в контекста на отношението между необходимостта от сигурност и личните права, правата на човека трябва винаги изцяло да се зачитат; следователно призовава израелското правителство и Кнесета да сложат край на всички форми на изтезание и да преразгледат Закона относно незаконните бойци, който предвижда административно задържане, както и да го приведат в съответствие с хуманитарното право и стандартите в областта на правата на човека;

8.  призовава Израел да реформира военната правна система, която се прилага спрямо палестинските затворници, по-специално по отношение на:

   а.правото на незабавен достъп до правна помощ, преди и по време на разпити;
   б.отхвърлянето на всички доказателства, получени чрез насилие;
   в.правото на задържане в рамките на окупираните палестински територии;

9.  отново осъжда всяка форма на изтезание и малтретиране; призовава Израел незабавно да осигури спазването на Конвенцията на ООН против изтезанията, по която е страна, и:

   а.незабавно да сложи край на всяка форма на малтретиране и изтезание по време на арест, разпит и лишаване от свобода, да приеме законодателство по този въпрос и задълбочено и безпристрастно да разследва всички твърдения за изтезания и злоупотреба със задържани палестинци, както и да подведе под отговорност лицата, отговорни за подобни нарушения на закона;
   б.осигури спазването на минимални стандарти при задържане по отношение на храната, размера и местоположението на затворите, защитата от метеорологичните условия и семейните посещения;
   в.да гарантира достъпа на всички палестински затворници до медицински грижи с адекватен стандарт;

10.  изразява загриженост относно положението на палестинските жени затворници, които са системно подложени на малтретиране, сексуален тормоз и други видове наказания; призовава израелските органи съществено да подобрят защитата на уязвимите затворници, по-специално майките и младите жени;

11.  отново призовава за незабавно освобождаване на всички членове на Палестинския законодателен съвет;

12.  отбелязва моралната и политическа роля, която играят някои палестински политически затворници в палестинското общество и възможността те да бъдат уравновесяващ фактор както във вътрешен план, така и по отношение на конфликта с Израел; отново заявява значението на тяхното освобождаване за изграждането на доверие и поради това призовава за освобождаването на значителен брой палестински политически затворници, особено на Marwan Barghouti; подчертава, че всяко решение на конфликта трябва да включва освобождаването на всички палестински политически затворници;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, израелското правителство, Кнесета, върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия изток, председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, председателя на Палестинската автономна власт, палестинския Законодателен съвет, върховния комисар на ООН по правата на човека и специалния представител на генералния секретар на ООН относно децата и въоръжените конфликти.

Правна информация - Политика за поверителност